نویسنده = محمد صادق علی پور
الگوی تخصیص زمان کار خانگی در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 165-184

یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علی پور؛ فرهاد خداداد کاشی؛ حمیده ترابی