کلیدواژه‌ها = پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی
آزمون پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی در ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-22

امیرمنصور طهرانچیان؛ روزبه بالونژاد نوری