کلیدواژه‌ها = تولید بهینه
الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 159-186

محمد مهدی عسکری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد شیریجیان؛ علی طاهری فرد