الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

2 دکتری مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز، پژوهشکده مطالعات فناوری

3 استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در این مطالعه الگوی تولید بهینه نفت از میدان نفتی فروزان در چارچوب قرارداد بیع متقابل حاکم بر آن استخراج شده است. این الگو با عنایت به نقش شرکت ملی نفت ایران در مدیریت عملیات بهره­‌برداری، بر مبنای منطق حداکثرسازی ارزش فعلی خالص عایدات شرکت ملی از این میدان برآورد شده است. بدین ترتیب در مطالعه حاضر بر اساس رژیم مالی قرارداد بیع متقابل حاکم بر این میدان، نخست توابع درآمد و هزینه شرکت ملی در بازه زمانی این قرارداد مدل­‌سازی گردیده و در ادامه مبتنی بر تابع هدف مورد نظر و با استفاده از روش کنترل بهینه «گرادیان کاهشی تعمیم یافته»، الگوی تولید بهینه از میدان فروزان در قالب سه سناریو استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح الگوی تولید بهینه از میدان فروزان با قیمت انتظاری نفت و نیز نرخ تخلیه میدان رابطه مستقیم و با عامل تنزیل خالص عایدات میدان، رابطه معکوس دارد. همچنین سطح الگوی تولید بهینه میدان نامبرده به دلیل رعایت اصول تولید صیانتی پایین­‌تر از سطح الگوی تولید پیشنهادی از آن می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Production of Crude Oil Based on Buy Back Contract: Case Study of Foroozan Oil Field

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Askari 1
 • Mahdi Sadeqi Shahdani 1
 • Mohammad Shirijian 2
 • Ali Taherifard 3
1 Associate Professor of Economics, Imam Sadiq University
2 Ph.D. of International Oil & Gas Contracts Management, Technology Study Institution
3 Assictance Professor of Economics, Imam Sadiq University
چکیده [English]

In this paper, the optimal production of oil from Forzooan field is extracted Based on Buy Back contract governing it. With regard to the role of the National Iranian Oil Company in managing operating process of the field, this optimal production is estimated in according to maximization net present value of NIOC from oil production of the field. Thus, in this paper in according to mechanism and information of fiscal regime of Buy Back contract, revenue and cost functions of NIOC for period of the contract is estimated and then based on target function of this study and using optimal control method Generalize Reduced Gradient (GRG) is estimated optimal production in the framework three scenario and three expected price conditions. Finally, from this study concluded that optimal production level has direct relation with expectations of price and depletion rate of the field and it has reserve relation with discount factor. Also because of obligation of protective production principal, optimal production level is lower than contractual production level.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Buy Back contract
 • Optimal production
 • Generalize Reduced Gradient (GRG) method
 1. ابراهیمی، نصرالله، و شیریجیان، محمد (1393). قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت­های قانونی و الزامات قراردادهای جدید. مجله اقتصاد انرژی ایران، 10، 39-1.
 2. دفتر همکاری­های فناوری (1385). بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تأمین مالی در بخش بالادستی نفت و گاز. معاونت انرژی، تهران.
 3. قربانی پاشاکلایی، وحید، خورسندی، مرتضی، محمدی، تیمور، خالقی، شهلا، شاکری، عباس، و ابطحی، سید تقی (1393).الگوی بهره‌­برداری بهینه از میادین نفتی در چارچوب مدل کنترل بهینه- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی ایران. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3، 220-191.
 4. طاهری­فرد، علی، و سلیمی­فر، مصطفی (1394). بهینه‌سازی فرآیند تولید نفت خام در یک مدل تصادفی و مقایسه آن با تولید در چارچوب قراردادهای بیع متقابل (مطالعه موردی: میدان درود). فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 44، 173-158.
 5. محمدی، تیمور، و معتمدی، منیره (1388). بهینه‌­یابی پویای تولید نفت در ایران (مطالعه موردی میدان نفتی هفتگل با تأکید بر تولید صیانتی). فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 3، 265-235.
  1. Association for the Study of Peak Oil USA. (2010). Oil depletion. Retrieved from http://peak-oil.org/peak-oil-reference/peak-oil-data/oil-depletion.
  2. Dehkordi, M., & Rezaei, M. (2005). Advanced numerical methods: gradient methods in optimization. Tehran, Iran: University of Tehran.
  3. ٍEnergy Information Adminstration. (2015). Annual energy outlook 2015 with projections to 2040. Washington, DC: Author.
  4. Faluyi, F., & Arum, C. (2012). Design optimization of plate girder using generalized reduced gradient and constrained artificial bee colony algorithms. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2, 304-312.
  5. Gao, W., Hartley, P.R., & Sickles, R.C. (2009). Optimal dynamic production from a large oil field in Saudi Arabia. Empirical Economics, 37, 153–184.
  6. Gao, W., Hartley, P., & Sickles, R.C. (2004). Optimal dynamic production policy: the case of a large oil field in Saudi Arabia. Center for International Political Economy, 9, 1-38.
  7. Ghandi, A., & Lin, C.Y.C. (2012). Do Iran's buy-back service contracts lead to optimal production? The case of Soroosh and Nowrooz. Energy Policy, 42, 181-190.
  8. International Energy Agency (2008). World energy outlook 2008. Paris: Author.
  9. Ladson, L.S., Fox Richard, L., & Ratner, W. (1974). Nolinear optimization using the generalized reduced gradient method. Texas, United States: Numdam.
  10. Lee, H.C., Chen, S.H., & Kang, H.Y. (2004). A study of generalized reduced gradient method with different search directions, National Chin-Yi Institute of Technology, 1, 25-38.
  11. Lin, C.-Y.C., Meng, H., Ngai, T.Y., Oscherov, V., & Zhu, Y.H. (2009). Hotelling revisited: oil prices and endogenous technological progress. Natural Resources Research, 18, 29–38.
  12. PETROIRAN. (2002). Master development plan (MDP) of Foroozan & Esfandiar fields. Tehran: Author.