دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، تیر 1395 

مقاله پژوهشی

برآورد وضعیت تعادلی اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی

صفحه 1-22

نادر مهرگان؛ سعید عیسی‌زاده؛ عزت اله عباسیان؛ ابراهیم فرجی


علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR

صفحه 23-48

اسداله فرزین‌وش؛ ناصر الهی؛ سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


سنجش گردشگری پایدار با استفاده از شاخص ترکیبی پایداری و مدل برنامه‌ریزی ریاضی

صفحه 77-100

مریم ضیاءآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سیدعبدالمجید جلائی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

صفحه 101-120

سید کمال صادقی؛ محسن پور عبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی؛ پروین علی مرادی افشار


الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی بر قرارداد بیع متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان

صفحه 159-186

محمد مهدی عسکری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد شیریجیان؛ علی طاهری فرد