علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه مفید

3 دانشجوی دکتری دانشگاه مفید

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون‌ برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می‌تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می‌گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانی تورمی می‌شود، مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Granger Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in Iran: A MSVAR Approach

نویسندگان [English]

 • Asadollah Farzinvash 1
 • Naaser Elaahi 2
 • Seyed Ziaoddin Kiaalhosseini 2
 • Abdorrahim Haashemi Dizaj 3
1 Professor of Economics, University of Tehran
2 Assistant Professor of Economics, Mofid University
3 Ph.D. Candidate in Economics, Mofid University
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to study the Causal relationship between inflation and inflation uncertainty in Iran’s economy during 1990:1 – 2015:4. To achieve this goal, this paper used Vector Auto Regression model with the possibility of changing Markov Regime (MS – VAR). Results obtained from model estimation showed that depending on the placement of inflation and uncertainty variables on the regimes, causal relationship among these variables can be different. In general, results obtained from the research in relation to the presence of causality relationship from inflation to uncertainty of inflation showed that in estimated 5 cases out of the 6 cases, Friedman's (1977) and Ball’s hypothesis (1992), that inflation causes inflation uncertainty to increase, have been confirmed. Also, in the case of the causal relationship from uncertainty of inflation to inflation, it is showed that only in one case out of the 6 studied cases, Pourgerami’s and Maskus’s hypothesis (1987), that an increase in inflation causes a decrease in inflation uncertainty, has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Granger causality
 • Inflation
 • Inflation uncertainty
 • Markov Switching
 1. 1- تشکینی، احمد (1385). آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‏کند؟. مجله تحقیقات اقتصادی، 73، 210-193.

  2- دهمرده، نظر.، صفدری، مهدی، و پورشهابی، فرشید (1388). مدل سازی نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاست‏های ‏اقتصادی، 50، 92-77.

  3- صمدی، علی حسین، و مجدزاده طباطبائی، شراره (1392). رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکف. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، (23)3، 65-47.

  4- کمیجانی، اکبر، توکلیان، حسین، و توکلیان، علی (1392). بررسی علیت میان تورم، رشد تولید،قیمت نفت و نااطمینانی آنان، با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره. پژوهشنامه­ اقتصاد کلان، 15، 108-83.

  5- کمیجانی، اکبر، و غلامی، امیر (1390). رابطه بین تورم، نااطمینانی تورم، رشد سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی در ایران. مجله پژوهشها و سیاست­های اقتصادی،70، 53-35.

  6-  فرزین­وش، اسدالله، و عباسی، موسی (1385). بررسی ارتباط  بین تورم و  نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل های GARCH و حالت – فضا. مجله تحقیقات اقتصادی، 74، 55-25.

  1.     Achour, M., & Trabelsi. A. (2011). Markov switching and state-space approaches for investigating the link between Egyptian inflation level and uncertainty. Review of Middle East Economics and Finance, 6(3), 46-62.
  2. Balcilar, M., & Ozdemir, Z.A. (2013). Asymmetric and time-varying causality between inflation and inflation uncertainty in G-7 countries. Scottish Journal of Political Economy, 60(1), 1-41.
  3. Ball, L. (1992). Why does higher inflation raise inflation uncertainty? Journal of Monetary Economics, 29, 371-378.
  4. Bhar, R., & Hamori, S. (2004). The link between Inflation and inflation uncertainty evidence from G7 countries. Empirical Economics, 29, 825-853.
  5. Bredin, D., & Fountas, S. (2006). Inflation, inflation uncertainty, and Markov regime switching heterorskedasticity: evidence from European countries. Economic Modeling, 36(9), 112-230.
  6. Chang, K. L., & He, C. W. (2010). Does the magnitude of the effect of inflation uncertainty on output growth depend on the level of inflation? Manchester School, 78, 126–148.
  7. Cukierman, A. & Meltzer, A. (1986). A theory of ambiguity, credibility, and inflation under discretion and asymmetric information. Econometrica, 54, 1099-1128.
  8. Friedman, M. (1977). Nobel lecture: inflation­ and unemployment. Journal of Political Economy, 85, 451–472.
  9. Engle, R.F., Lilien, D.M., & Robins, R.P. (1987). Estimating time- varying risk premia in the term structure: the ARCH-M model. Econometrica, 55, 391- 408.
  10. Holland, S. A. (1995). Inflation and uncertainty: tests for temporal ordering. Journal of Money Credit and Banking, 27(3), 827-837.
  11. Karunaratne, N. D., Bhar, R. (2011). Regime-shifts and post-float inflation dynamics of Australia. Economic Modeling, 28, 1941–1949.
  12. Krolzig, H. M. (1998). Econometric modelling of Markov-switching vector autoregressions using MSVAR for Ox. Institute of Economics and Statistics and Nuffield College, Oxford.
  13. Miles, W., & Vijverberg. (2009). Changing inflation dynamic and uncertaionty in the United States. Southern Economic Journal, 75,736-749.
  14. Okun, A.M. (1971). The mirage of steady inflation. Brookings Papers on Economic Activity, 2,485-498.
  15. Pourgerami, A., & Maskus, K. (1987). The effects of inflation on the predictability of price changes in Latin America: some estimates and policy implications. World Development, 15,287-290.
  16. Sharaf, mesbah fathe. (2015). Inflation and inflation uncertainty revisited: evidence from Egypt. Economies, 3,128-146.
  17. Telatar, Funda, & Telatar, Erdinc. (2003). The relationship between inflation and different sources of inflation uncertainty in turkey. Applied Economic Letters, 10, 431-435.
  18. Trabelsi. A., & Achour, M. (2005). Markov switching and state-space approaches for investigating the link between inflation level and inflation uncertainty. Review of Middle East Economics and Finance, 3(2), 31-52.
  19. Warne, A. (2000). Causality and regime inference in a Markov switching VAR. Working Paper Series, 118, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden).
  20. Zivkov,Denjan., Jovan, Njegic., & Marko, Pecanac . (2014). Bidirectional linking between inflation and inflation uncertainty – the case of Eastern European countries, Baltic Journal of Economics, 14(1-2), 124-139.