تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی‌ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می‌نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می­شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی‌ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه‌ریزان اقتصادی برخوردار است. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تا تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد عرضه پول، نرخ تورم، نرخ رشد تولیدات صنعتی و تغییرات نرخ ارز بازار آزاد بر بی‌ثباتی بازار سهام بورس تهران را مورد مطالعه قرار دهد. جهت نیل به این هدف، از داده‌های فصلی بازه زمانی 1393-1382 و مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته با متغیرهای توضیحی ((GARCH-X و خودرگرسیون برداری (VAR) بهره گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که نرخ رشد عرضه پول و تغییرات لگاریتم نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی‌دار بر بی­ثباتی بازدهی سهام داشته و نرخ تورم تاثیر مثبت ولی غیرمعنی‌دار بر بازدهی سهام دارد. همچنین تاثیر نرخ رشد تولیدات صنعتی بر بی‌ثباتی بازدهی سهام منفی و معنی‌دار بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان کشور جهت جلوگیری از عدم ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه، از اجرای برنامه‌­­ها و سیاست‌های اقتصادی مدیریت نشده پرهیز نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Macroeconomic Variables on Tehran Stock Market Returns Volatility: GARCH-X Approach

نویسنده [English]

 • ALi Rezazadeh
Assistant Professor of Economics, Urmia University
چکیده [English]

For any country, the stock market reflects the country's economic structure, but also is an important source of capital circulation in that country. Therefore identification of effective factors on stock market volatility is important for economic policy makers. In this regard, the present study tried investigating the impact of macroeconomic variables, including money supply growth, inflation rate, industrial production growth and market exchange rate changes on the Tehran stock exchange volatility. To achieve this purpose, seasonal data during 2003-2015 period and GARCH-X and VAR model was used. The results of model estimation show that the money supply growth and exchange rate changes have a positive and significant impact on stock returns and inflation rate has positive but insignificant impact on stock returns. Also industrial production growth has negative and significant impact on stock returns. Therefore, it is recommended that the country's planners and policy makers to prevent the lack of uncertainty in the capital markets, should avoid unmanaged economic policies and programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock market volatility
 • Tehran stock market
 • Macroeconomic variables
 • GARCH-X model
 1. آل عمران، رویا، و آل عمران، سیدعلی (1392). اثرپذیری بازار سهام در نتیجه رشد نامنظم حجم نقدینگی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 22، 24-5.
 2. بهارمقدم، مهدی، و کوارویی، طیبه (1391). ارتباط روزها و ماه­های سال، متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، 4(2)، 26-1.
 3. رستمی، محمدرضا، و برخورداری، فرناز (1393). بررسی تاثیر ریسک­های مالی و بی­ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله راهبرد مدیریت مالی، 6، 68-49.
 4. رضازاده، علی (1393). برآورد VaR با استفاده از بوت استرپینگ و MS-GARCH برای تعیین سبد بهینه سهام: مطالعه موردی شرکت­های صنایع غذایی بورس تهران. رساله دوره دکتری تخصصی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز.
 5. سجادی، سیدحسین، فرازمند، حسن، و علی صوفی، هاشم (1388). بررسی رابطه­ متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات حسابداری، 6(4)، 26-1.
 6. سعیدی، پرویز، و امیری، عبدالله (1387). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 2(2)، 130-111.
 7. سعیدی، علی، و امیری، عبداله (1387). بررسی رابطه تورم و قیمت سهام صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت، 12، 74-63.
 8. عباسیان، عزت­اله، مرادپور اولادی، مهدی، و عباسیون، وحید (1387). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 36، 152-135.
 9. قاسم­زاده، مصطفی (1385). بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش هم­جمعی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 26، 54-41.
  1. Abugri, B. (2008). Empirical relationship between macroeconomic volatility and stock returns: Evidence from Latin American markets. International Review of Financial Analysis, 17, 396–410.
  2. Al-Raimony, A. D., & El-Nader, H.M. (2012). The sources of stock market volatility in Jordan. International Journal of Economics and Finance, 4(11), 108-121.
  3. Asgharian, H., Christiansen, C., & Hou, A.J. (2015). Effects of macroeconomic uncertainty on the stock and bond markets. Finance Research Letters, 13, 10-16.
  4. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327.
  5. Chowdhury, S., Mollik, A., & Akhter, M. (2006). Does predicted macroeconomic volatility influence stock market volatility? Evidence from the Bangladesh capital market. Department of Finance and Banking, University of Rajshahi Working Paper, 1-15.
  6. Emenike, K. O., & Okwuchukwu, O. (2014). Stock market return volatility and macroeconomic variables in Nigeria. International Journal of Empirical Finance, 2(2), 75-82.
  7. Engle, R.F., & Paton A.J. (2001). What good is a volatility model?. NYU Working Paper, No. S-DRP-01-03.
  8. Fama, R. (1990). Stock returns, expected returns and real activity. The Journal of Finance, 45, 1089-1108.
  9. Kadir, H.B.A., Selamat, Z., Masuga, T., & Taudi, R. (2011). Predictability power of interest rate and exchange rate volatility on stock market return and volatility: Evidence from Bursa Malaysia. International Conference on Economics and Finance Research IPEDR, 4, Singapore.
  10. 10.  Karunanayake, I., Valadkhani, A., & O'Brien, M. (2012). Stock market and GDP growth volatility spillovers. Proceedings of the 41st Australian Conference of Economists (pp. 1-23). Melbourne: Victoria University.
  11. Liua, X., & Sinclairb, P. (2008). Does the linkage between stock market performance and economic growth vary across greater China?. Applied Economic Letters, 15, 505-508.
  12. Madsen, B.J. (2002). Share returns and the Fisher hypothesis reconsidered. Applied Financial Economics, 12, 565-574.
  13. Morelli, D. (2002). The relationship between conditional stock market volatility and conditional macroeconomic volatility Empirical evidence based on UK data. International Review of Financial Analysis, 11, 101–110.
  14. Oseni, I.O., & Nwosa, P.I. (2011). Stock market volatility and macroeconomic variables volatility in Nigeria: An exponential GARCH approach. Journal of Economics and Sustainable Development, 2(10), 28-42.
  15. Oskooe, S.A.P. (2010). Emerging stock market performance and economic growth. American Journal of Applied Sciences, 7, 265-269.
  16. Rachev, S. T., Mittnik, S., Fabozzi, F. J., Focardi, S.M., & Jasic, T. (2007). Financial econometrics: from basics to advanced modeling techniques. New Jersey: John Wiley & sons Inc.
  17. Schwert, G.W. (1989). Why does stock market volatility change over time?. The Journal of Finance, XLIV, 1115-1153.
  18. Schwert, G.W. (1990). Stock market volatility. Financial Analysts, May-June, 23-34.
  19. Zakaria, Z., & Shamsuddin, S. (2012). Empirical evidence on the relationship between stock market volatility and macroeconomics volatility in Malaysia. Journal of Business Studies Quarterly, 4(2), 61-71.
  20. Zare, R., Azali, M., & Habibullah, M.S. (2013). Monetary policy and stock market volatility in the ASEAN5: Asymmetries over Bull and Bear markets. Procedia Economics and Finance, 7, 18-27.