دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار 1395 
4. بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران

صفحه 89-114

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سیدعلی آل‌عمران


5. تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ

صفحه 115-138

سید احسان عسکری؛ محمدحسین پورکاظمی؛ جهانگیر بیابانی؛ رحیم دلالی اصفهانی