بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط متقابل بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران بر اساس دیدگاه علیت متقابل است. از این رو بر اساس الگوی هایژن و آلن (2013) و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای، به بررسی این موضوع در فاصله‌ زمانی فصل اول سال 1377 تا فصل چهارم سال 1391 پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو و آزمون هاسمن حاکی از وجود رابطه‌ علی دوطرفه بین قیمت زمین و قیمت مسکن بوده و نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای،نشان داده است که افزایش قیمت زمین باعث افزایش قیمت مسکن شده و افزایش قیمت مسکن نیز باعث افزایش قیمت زمین می‌شود. بنابراین با توجه به وجود علیت دوطرفه بین قیمت زمین و قیمت مسکن، پیشنهاد می‌شود که به خاطر خاص بودن ویژگی‌های زمین مثل (مستهلک نشدن و پایین بودن هزینه‌ نگهداری آن) با استفاده از سیاست‌­های مالیاتی- ممانعتی و تشویقی خاص، سعی در کاهش ذخیره­سازی زمین داشته و با کاهش بیکاری و افزایش درآمد و تقاضا باعث انتقالاتی متناسب، هم در سمت عرضه و هم تقاضای زمین داشته باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Land Prices and Housing Prices in Iran

نویسندگان [English]

 • Parviz Mohamadzadeh 1
 • Hossein Panahi 1
 • Seyed Ali Aleemran 2
1 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
2 Ph.D Student in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

The Objective of this research is to study the relationship between land price and housing prices in Iran according to the mutual causation perspective. Based on Haizhen and Allen (2013) model and using a simultaneous equations system and two-stage least squares method to study the issue between the first quarter of 1998 to the fourth quarter of 2012. The results of Toda and Yamamoto causality and Hausman test indicates that there are bilateral causality between land prices and housing prices and the results of two-stage least squares method indicate that rising land prices have increased housing prices and rising housing prices have increased land prices. It is suggested that due to the special characteristics of land such as (no depreciation and low maintenance costs), reduced the storage of land by using tax and interdiction and specific incentive policies and led to the proportional transfer in supply and demand for land by reducing unemployment and rising income and demand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land price
 • Housing price
 • Toda and Yamamoto causality
 • Simultaneous equations
 1. 1. آرمن، سیدعزیز، و زارع، روح الله (1388). مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو. فصلنامه‌ مطالعات اقتصاد انرژی، 21، 92-67.

  2. خاکپور، براتعلی، و صمدی، رضا (1393). تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر قیمت زمین و مسکن در منطقه سه شهر مشهد. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌‌ای، 13، 38-21.

  3. خلیلی عراقی، سیدمنصور، مهرآرا، محسن، و عظیمی، سیدرضا (1391). بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی. فصلنامه‌ پژوهش‌ها و سیاست‌‌های اقتصادی، 63، 50-33.

  4. رهنما، محمدرحیم، اسدی، امیر، و روستا، مجتبی (1392). تحلیل توزیع فضایی قیمت زمین در شهر مشهد. فصلنامه‌ جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری چشم‌‌انداز زاگرس، 18، 106-87.

  5. زیاری، یوسفعلی (1392). بررسی تاثیر قیمت زمین بر سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی: ناحیه 5 منطقه یک تهران طی سال‌های 1383-1374). هویت شهر، 14، 60-49.

  6. سهیلی، کیومرث، فتاحی، شهرام، و اویسی، بهمن (1393). بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت مسکن در شهر کرمانشاه. پژوهشهای اقتصادی، 2، 67-41.

  7. صدرایی جواهری، احمد، و ذبیحی‌‌دان، محمدسعید (1391). بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه‌ها در صنایع کارخانه‌ای ایران (بر اساس رویکرد ساختار- رفتار- عملکرد). فصلنامه‌ راهبرد اقتصادی، 3، 118-93.

  8. عابدین درکوش، سعید، و رحیمیان، سارا (1388). تحلیل عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در مناطق شهری ایران طی دوره (1370-1385): با تاکید بر گروه‌بندی شهری. فصلنامه‌ اقتصاد مسکن، 46، 37-11.

  9. عباسی‌‌نژاد، حسین، و یاری، حمید (1388). تاثیر شوک‌های نفتی بر قیمت مسکن در ایران. پژوهشهای اقتصادی، 1، 77-59.

  10. عسگری، حشمت‌اله، و الماسی، اسحاق (1390). بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری کشور به روش داده‌های تابلویی (طی سال‌های 1370 تا 1385). پژوهشنامه‌ اقتصادی، 2، 224-201.

  11. قادری، جعفر، اسلاملوئیان، کریم، و اوجی‌مهر، سکینه (1390). بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مسکن در ایران. پژوهشهای اقتصادی، 3، 70-47.

  12. محمدزاده، پرویز، منصوری، مسعود، و کوهی لیلان، بابک (1391). تخمین قیمت هدانیک ساختمان‌‌های مسکونی در شهر تبریز: با رویکرد اقتصادسنجی فضایی. فصلنامه‌ مدلسازی اقتصادی، 2، 38-21.

  13. مهرگان، نادر، و تارتار، محسن (1393). اثرات کوتاه‌‌مدت و بلندمدت هزینه‌‌ها بر قیمت مسکن شهر تهران. اقتصاد مسکن، 50، 68-45.

  1. Alonso W. (1964). Location and land use. Cambridge: Harvard University Press.

  2. Altuzarra A., and Esteban M. (2011). Land prices and housing prices: the case of Spain. Journal of Housing and Built Environment, 4, 397-409.

  3. Bao Z. H. (2004). How to look on housing price in our country. China Real Estate, 1, 18-19.

  4. Bourassa S.C., and Hoesli M., and Scognamiglio D.F. and Zhang S. (2010). Land leverage and house prices. Social Science Research Network, Swiss Finance Institute Research Paper. No. 10-48.

  5. Clapp J. M., and Rodriguez M., and Pace R. K. (2001). Residential land values and the decentralization of jobs. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 1, 43-61.

  6. Davis M. A., and Palumbo M. G. (2008). The price of residential land in large US cities. Journal of Urban Economics, 1, 352-384.

  7. Evans A. (1987). Housing prices and land prices in the south east - A review. London: The House Builders Federation.

  8. Feng B. Y., and Liu M. (2006). An empirical research on the relationship between housing price and land price in China. Statistics and Decision,  2, 72-74.

  9. Fortura P., and Kushner J. (1986). Canadian inter-city house price differentials. American Real Estate and Urban Economics Association Journal, 4, 525-536.

  10. Gao B., and Mao F. F. (2003). A test for relationship between estate price and land price: 1999-2002. Industrial Economics Research, 3, 19-24.

  11. Glaeser E. L., and Gyourko J., and Saks R. E. (2005). Why have housing prices gone up?. American Economic Review, 2, 329-333.

  12. Haizhen W., and Allen C. G. (2013). Relationship between urban land price and housing price: evidence from 21 provincial capitals in China. Habitat International, 40, 9-17.

  13. Hardie I., and Parks P., and Gottleib P., and Wear D. (2000). Responsiveness of rural and urban land uses to land rent determinants in the U.S. South. Land Economics, 4, 659-673.

  14. Hongyan D., and Yongkai M., and Yunbi A. (2011). The impact of land policy on the relation between housing and land prices: evidence from china. The Quarterly Review of Economics and Finance, 1, 19-27.

  15. Huang X. J. (2005). Housing price and land price: analysis on the relation chain. Chinese Times, 9-10, 42-44.

  16. Hui E. C. (2004). An empirical study of the effects of land supply and lease conditions on the housing market: a case of Hong Kong. Property Management, 2, 127-154.

  17. Hwang M., and Quigley J. M. (2006). Economic fundamentals in local housing markets: evidence from U.S. metropolitan regions. Journal of Regional Science, 3, 425-453.

  18. Kim K. H., and Park Y. J., and Shilling J. D., and Cho H. (2008). Do higher land values cause higher house prices, or vice versa?. Social Science Research Network, KAIST Business School, Working paper series, No. 015.

  19. Kuang W. D. (2005). A study on the relationship between housing price and land price: basic model and evidence from China. Finance and Trade Economics, 11, 56-63.

  20. Li L. (2009). Land price changes in the evolving land market in Beijing. Property Management, 2, 91-106.

  21. Li Z. G. (2005). House price and land price: disputation, comment and empirical research. China Land, 8, 28-29.

  22. Liu R. Q., and Jiang Y. M. (2005). Study on housing price determining land price and passingly discuss current macro policy on real estate industry. Social Science Research, 6, 44-48.

  23. Liu L., and Liu H. Y. (2003). Economic analysis of the relations between land price and house price. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 7, 27-30.

  24. Mankiw N. G., and Weil D. N. (1989). The baby boom, the baby bust and the housing market. Regional Science and Urban Economics, 2, 235-258.

  25. Manning C. A. (1986). Intercity differences in home price appreciation. Journal of Real Estate Research, 1, 45-66.

  26. Manning C. A. (1988). The determinants of intercity home building site price differences. Land Economics, 3, 1-14.

  27. Muth R. F. (1971). The derived demand for urban residential land. Urban Studies, 3, 243-254.

  28. Naylor H.T. (1967). The Impact of Fiscal and Monetary Policy on the Housing Market. Law and Contemporary Problems, 3, 384-396.

  29. Ooi J. T. L., and Lee S. (2006). Price discovery between residential land & housing markets. Journal of Housing Research, 2, 95-112.

  30. Ozanne L., and Thibodeau T. (1983). Explaining metropolitan housing price differences. Journal of Urban Economics, 1, 51-66.

  31. Peng R., and Wheaton W. C. (1994). Effects of restrictive land supply on housing in Hong Kong and econometric analysis. Journal of Housing Research, 2, 262-291.

  32. Potepan M. J. (1996). Explaining intermetropolitan variation in housing prices, rents and land prices. Real Estate Economics, 2, 219-245.

  33. Poterba J. M. (1991). House price dynamics: the role of tax policy and demography. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 143-183.

  34. Qu, B. (2005). House price, land price and land accommodate. China Land, 5, 7-9.

  35. Quigley J. M. (1999). Real estate prices and economic cycles. International Real Estate Review, 1, 1-20.

  36. Shen Y., and Liu H. Y. (2004). Housing price and economic fundamentals: a cross city analysis of China for 1995-2002. Journal of Economics Research, 6, 78-86.

  37. Witte A. D. (1975). The determination of inter-urban residential site prices differences: a derived demand model with empirical testing. Journal of Regional Science, 3, 351-364.

  38. Yang S. (2003). Objectively look on the problem of rising housing price. China Real Estate Information, 2, 4-5.

  39. Zhu D. L., and Dong M. L. (2005). Economic analysis of the land price and house price. China Land, 7, 20-21.

  40. Zou J. K. (2005). Reconsideration on the relationship between real estate price, land price and rent. Reform, 8, 23-27.