ارزیابی آثار تکانه‌های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‌های جدید به بررسی آثار تکانه‌های پولی و مالی بر نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان پرداخته می‌شود. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست‌های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‌های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی‌های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت‏‌ای کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی‏ بانک‌ها در دارایی‌های ثابت که باعث کاهش قدرت وام‏‌هی بانک‌ها شده است، به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه‌سازی‏ متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. علاوه بر این، توابع عکس‌العمل ناشی از تکانه‌های نسبت سپرده قانونی و مخارج عمرانی دولت و آثار آن بر ترازنامه بانک‏ها و بر رفتار کارگزاران اقنصادی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهش نسبت سپرده قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می‌شود. همچنین تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت باعث افزایش تورم و تحریک تولید می‌شود. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که در نظر گرفتن بخش بانکی در مدلسازی اقتصاد کلان، به دلیل انتقال اثرات تکانه‌ها به ترازنامه ‏بانک‌ها‌ و بازخور اثرات آن در بخش حقیقی، اطلاعات بیشتری برای تحلیل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست‌گذار فراهم می‌نماید که در مدل‌‌های رقیب وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Fiscal and Monetary Shocks with Emphasis on the Interactions of Banking System Balance Sheet and the Real Sector of Iran's Economy: A DSGE Approach

نویسندگان [English]

 • Hassan Dargahi 1
 • Mehdi Hadian 2
1 Associate Professor of Economics, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Candidate in Economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this paper, we evaluate the impacts of monetary and fiscal shocks on fluctuations of macroeconomic variables. Due to the importance of the financial sector in transmitting the effects of economic policies, the banking system and its current features such as fixed asset accumulation and NPLs has been added to the baseline model. Calibration of the parameters according to the quarterly data of Iran economy during 1990-2014 shows that the model fits the data quite satisfactory. We find that a negative shock to required reserve ratio results in slight output growth and moderate inflation. Moreover, a positive shock to government development payments results in inflation and output growth. Overall, the results indicate that incorporating banking system in macroeconomic modeling provides policymakers with more information for analyzing business cycles due to considering the interactions of balance sheet effect of banking system and the real sector, which is not available in competing models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic Stochastic General Equilibrium
 • fiscal policy
 • Monetary Policy
 • Banking system
 1. 1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای مختلف.

  2. بهرامی، جاوید، و قریشی، نیره سادات (1390). تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی.  فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 5(1)، 22-1.

  3. پروین، سهیلا، شاکری، عباس، و احمدیان، اعظم (1393). تحلیلی بر تأثیر شوک‌های ترازنامه‌ای نظام بانکی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(1)، 149 -186.

  4. جعفری صمیمی، احمد، طهرانچیان، امیرمنصور، ابراهیمی، ایلناز، و بالونژاد، روزبه (1393). اثر تکانه‏های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(10)، 1-32.

  5. شاه حسینی، سمیه، و بهرامی، جاوید (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. پژوهش‏های اقتصادی ایران، 17(53)، 55-83.

  6. شاهمرادی، اصغر، و صارم، مهدی (1392). سیاست پولی بهینه و هدف‏گذاری تورم در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 48(2)، 25-42.

  7. فخر حسینی، سیدفخرالدین، شاهمرادی، اصغر، و احسانی، محمدعلی (1391). چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، 12(1)، 10-30.

   

  1. Agénor, P. R., Alper, K., & da Silva, L. A. P. (2014). Sudden floods, macroprudential regulation and stability in an open economy. Journal of International Money and Finance, 48, 68-100.
  2. Angelini, P., Neri, S., & Panetta, F. (2014). The interaction between capital requirements and monetary policy. Journal of Money, Credit and Banking, 46(6), 1073-1112
  3. Baxter, M., & King, R. G. (1993). Fiscal policy in general equilibrium. The American Economic Review, 315-334.
  4. Bernanke, B. S. (1983). Non-monetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression. The American Economic Review, 73(3), 257-276
  5. Blanchard, O., & Perotti, R. (1999). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. (No. w7269). National bureau of economic research.
  6. Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt?. Journal of Banking & Finance, 45, 182-198.
  7. Burriel, P., Fernández-Villaverde, J., & Rubio-Ramírez, J. F. (2010). MEDEA: a DSGE model for the Spanish economy. SERIEs, 1(1-2), 175-243.
  8. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of monetary Economics, 12(3), 383-398.
  9. Drehmann, M., Borio, C. E., & Tsatsaronis, K. (2012). Characterising the financial cycle: don't lose sight of the medium term. BIS Working Paper, No. 380.
  10. Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. M. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. Journal of Money, Credit and Banking, 42(s1), 107-141.
  11. Juillard, M., Karam, P. D., Laxton, D., & Pesenti, P. A. (2006). Welfare-based monetary policy rules in an estimated DSGE model of the US economy. European central bank working paper, No. 613.
  12. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1990). Business cycles: real facts and a monetary myth. Real business cycles: a reader, 383.
  13. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1996). The computational experiment: an econometric tool. The Journal of Economic Perspectives, 10(1), 69-85.
  14. Lucas, R. E. (1976, December). Econometric policy evaluation: A critique. In Carnegie-Rochester conference series on public policy (Vol. 1, pp. 19-46). North-Holland.
  15. Poole, W. (1993). Credit veils and credit realities. Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review no. 18(1), 83-85.
  16. Ravenna, F., & Walsh, C. E. (2006). Optimal monetary policy with the cost channel. Journal of Monetary Economics, 53(2), 199-216.
  17. Robinson, T. (2013). Estimating and identifying empirical BVAR-DSGE models for small open economies. Economic Research Department, Reserve Bank of Australia.
  18. Smets, F., & Wouters, R. (2003). An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area. Journal of the European economic association, 1(5), 1123-1175.
  19. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1-48.
  20. Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). Modern macroeconomics: its origins, development and current state. Edward Elgar Publishing.
  21. Uhlig, H. (1999). A Toolkit for analyzing nonlinear dynamic rational expectations models easily. Computational Methods for the Study of Dynamic Economics, 150-200.
  22. Walsh, C. E. (2010). Monetary theory and policy. MIT press.
  23. Woodford, M., & Walsh, C. E. (2005). Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy. Cambridge University press.