تعیین بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران با بکارگیری روش بردار ویژه بر اساس نتایج جدول داده - ستانده سال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی ‌پژوهشکده آمار

2 کارشناس ارشد اقتصاد، کارشناس مرکز آمار ایران

چکیده

تعیین و تشخیص بخش­هایی که سرمایه­گذاری در آنها بتواند، محرک اقتصاد و رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به مسئله کمبود سرمایه همواره مورد توجه بسیاری از برنامه­ریزان اقتصادی بوده است. این بخش­ها دارای بیشترین حلقه­های پسین و پیشین با سایر بخش­های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش­های کلیدی مطرح می­باشند. هدف از این مقاله شناسایی بخش­های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش­های نوین و مقایسه آن با روش­های سنتی است. در این مطالعه از جدول 69 بخشی داده-ستانده که با ادغام بعضی بخش­های جدول داده- ستانده 71 بخشی سال 1390 (تهیه شده توسط مرکز آمار ایران) به دست آمده، استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده می­شود که با وجود ضریب همبستگی بسیار بالای روش راسمیوسن و روش بردار ویژه، تعداد 16 بخش، بر مبنای روش سنتی راسمیوسن و تعداد 4 بخش بر مبنای روش بردار ویژه به ­عنوان بخش­های کلیدی اقتصاد ایران مطرح هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Key Sectors in Iranian Economy using Eigenvector Method Based on Input-Output Table for year 2011

نویسندگان [English]

 • Nader Hakimipour 1
 • Hojjat Akbarian 2
1 Assistant Professor at Statistical Research and Training Center, Statistical Center of Iran
2 MA in economics, Statistical Expert of Statistical Center of Iran,
چکیده [English]

Due to shortage of the capital, identifying investing sectors with more economic growth and stimulation effects is the matter of interest for many economic planners. These sectors that have the most backward and forward chains with other economic sectors are known as key sectors. The main purpose of this paper is to identify these key sectors using new methods and comparing them with traditional methods. In this study, we used a 69-sector input-output table derived by merging 71-sector input-output table in 2011 (prepared by Iranian statistical center). The results show that despite the high correlation of Rasmussen and eigenvector methods, based on traditional Rasmussen method, 16 sectors, and based on eigenvector method, 4 sectors are as Iran's key economic sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Backward linkage
 • Forward linkage
 • Eigenvector
 • Key sectors
 1. 1. اسفندیاری، علی‌اصغر (1391). شناسایی جایگاه پتروشیمی در اقتصاد ایران با استفاده از بردارهای ویژه. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ششم، 3، 39-21.

  2. بانوئی، علی‌اصغر؛ جلوداری ممقانی، محمد، و آزاد، سید ایمان (1388). به‌کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش‌های اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، 41، 77-53.

  3. بانوئی، علی‌اصغر، یوسفی، محمدقلی، و ورمرزیار، حسن (1377). بررسی روش‌شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخش‌های اقتصاد ایران. مجله برنامه‌بودجه، 33، 93-63.

  4. پاشا زانوس، پگاه، و بانویی، علی‌اصغر (1392). تحلیل‌های سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 67،  100-81.

  5. سورشنجانی سامانی، پژمان (1378). تعیین بخش‌های کلیدی در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده-ستانده. مجله برنامه و بودجه، 36، 89-65.

  6. مهدویان، محمدهادی، و قدیمی‌نیا، ناصر (1381). بررسی تأثیر صادرات در رشد فعالیت‌های اقتصاد ایران در چارچوب جدول داده-ستانده. مجموعه مقالات دومین همایش تکنیک‌های داده-ستانده و کاربردهای آن در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشگاه علامه طباطبائی.

  7. نوروزی، علیرضا (1387). اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی بر اساس جدول داده-ستانده: مورد مطالعاتی استان گیلان. مجله روند، سال هفدهم- 54 و 55.

  8. ولی‌نژاد ترکمانی، رضا و بانویی، علی‌اصغر، و جلوداری ممقانی، محمد (1390). ارزیابی بین بخشی با استفاده از روش یردار ویژه (مطالعه موردی استان تهران). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم، 2، 59-37.

  9.یوسفی، محمدقلی (1390). تعیین پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال دوازدهم، 4، 170-155.

  1. Joshi (2004). Tertiary sector-driven growth in India: Impact on employment and poverty. Economic and Political Weekly, 39(37), 4175-4178.

  2. Midmore, P., Munday, M., & Roberts, A (2006). Assessing industry linkages using regional input-output tables. Regional Studies, 40: 329-343.

  3. Polenske, K. R., & P. Sivitanides (1990). Linkages in the construction sector. The Annals of Regional Science, 24(2), 147-161.

  4. Rusmussen, P.N (1957). Studies in inter-sectoral relations. Amesterdam, North-Holland.

  5. Sastry, D. V. S., B. Singh, K. Bhattacharya, & N. K. Unnikrishnan (2003). Sectoral linkages and growth prospects: Reflections on the Indian economy. Economic and Political Weekly, 38(24), 2390-2397.

  6. Sodhi, R. S (2010). Structural change and dynamics of tertiary sector in India. Department of Economics, Punjabi University, Patiala.

  7. Jones, L. P. (1976). The measurement of Hirschmanian linkages. Quarterly Journal of Economics, XC, 323-33.

  8. Kay, D, Partt, J.E., & Warner, M.E. (2007). Measuring the role of local services with hypothetical extractions. Growth and Change, 38(3), 1-22.

  9. Khan, S. U. (2010). Backward & Forward Linkages in the ITES/BPO Industry. Ideas (No. id: 2689). Dietzenbacher, E. (1988). Perturbations of matrices: A theorem on the perron vector and its applications to input-output models. Journal    of Economics, 48(4), 419-437.