کلیدواژه‌ها = گارچ چند متغیره
طراحی شاخص استرس مالی در نظام مالی ایران با رویکرد نظریه پرتفوی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 101-134

سعید فلاح پور؛ سعید شیرکوند؛ اکبر قنبری


تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

دوره 3، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 101-128

محمد عبدی سیّدکلایی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ سیّد مجتبی مجاوریان