کلیدواژه‌ها = الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه
تعیین قیمت بهینه گاز طبیعی در بازار انرژی ایران: ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-34

10.22034/ecoj.2023.56976.3206

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ میرحسین موسوی؛ سعید متین


اثر خصوصی‌سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 143-168

فرید فیاض‌منش؛ علی رنجبرکی