کلیدواژه‌ها = مدل خود رگرسیون برداری تعمیم‌یافته عاملی
بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد FAVAR

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-26

حجت تقی زاده؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد هراتی