کلیدواژه‌ها = فشار بازار ارز
ترجیحات ریسکی و بحران ارزی در اقتصاد ایران- رویکرد سویچینگ مارکف

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 59-88

10.22034/ecoj.2022.46216.2883

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ داود جعفری سرشت


تعیین کننده‌های فشار بازار ارز تحت نظام‌های متفاوت ارزی: رویکرد متوسط‌ گیری بیزین

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 159-182

مریم برزگرمروستی؛ بهزاد سلمانی؛ سید علیرضا کازرونی؛ پرویز محمدزاده