کلیدواژه‌ها = بودجه خانوار
برآورد مدل مخارج آموزشی خانوار با استفاده از داده‌های سانسورشده

دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 221-246

مهدی کرامت فر؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ عزت الله عباسیان