کلیدواژه‌ها = ریسک سیستمی
ریسک سیستمی و صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 199-222

10.22034/ecoj.2020.11286

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ سعیده هوشمند گهر