کلیدواژه‌ها = خانوارها
بررسی الگوهای درآمد و مخارج چرخه عمر خانوارها در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 265-298

10.22034/ecoj.2022.52100.3069

اوین خضری؛ میرحسین موسوی؛ حسین راغفر؛ کبری سنگری مهذب