کلیدواژه‌ها = شهرنشینی
شهرنشینی و مصرف انرژی در ایران: کاربردی از مدل STIRPAT

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 215-240

10.22034/ecoj.2020.12233

حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری؛ بقیت اله موسوی


برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان‌های ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 47-76

فاطمه باقرزاده آذر؛ رضا رنج‌پور؛ زهرا کریمی تکانلو؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ احمد اسدزاده


تأثیر شهرنشینی و سرریزهای آن بر توزیع درآمد استان‌های ایران با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-26

علیرضا شکیبایی؛ محمدرضا احمدی نژاد؛ زهرا کمال‌الدینی؛ فاطمه طالقانی