دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناخت و تبیین تأثیر شاخص‌های رقابت‌پذیری و اقتصاد دانش‌بنیان بر تاب‌آوری اقتصاد کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22034/ecoj.2023.54788.3151

فرحناز پیمانه؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی


سوگیری‌ها و تمایل به وام دانشجویی: رویکرد اقتصاد رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/ecoj.2024.59705.3267

حشمت اله عسگری؛ محدثه پورعلی مردان


اثر مدیریت سیاسی و ثبات اقتصادی بر سفته بازی در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22034/ecoj.2024.60058.3274

محمد مصطفی زاده؛ پرویز داودی پرویز داودی؛ حسین صمصامی؛ علی اکبر عرب مازار علی اکبر عرب مازار


تحلیل رفتار نامتقارن تولیدی گاز قطر در بازار جهانی گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22034/ecoj.2024.59299.3257

یعقوب اندایش؛ امیرحسین منتظرحجت؛ اسحاق قاسمی


طراحی پازل قیمت‌های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک‌های مخارج دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.22034/ecoj.2024.55094.3154

مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ حسین سامانپور