دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/ecoj.2021.46524.2900

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفند آبادی


2. طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با هدف بررسی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر پویایی‏های متغیرهای کلان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22034/ecoj.2021.45884.2872

علی کشاورزی؛ حمیدرضا حری حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ میثم رافعی؛ مهدی نجاتی


3. کاربرد مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن برای تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

10.22034/ecoj.2021.32855.2486

رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد؛ سیدعبدالمجید جلایی؛ ماشاالله ماشین چی


4. بررسی ماهیت درونزایی و برون زایی نقدینگی در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/ecoj.2021.46454.2898

الناز باقرپور؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی


5. کاربردهای سیاست مالی با حضور خانوارهایی با مصرف سرانگشتی با استفاده از تحلیل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

10.22034/ecoj.2021.42755.2767

رقیه طایفه جباری؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی


6. تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/ecoj.2021.40306.2665

حسن رضایی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی


7. دورنمای اقتصادی کشورهای منا تا افق 2105: کاربرد مدل RICE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22034/ecoj.2021.43037.2780

مرضیه حق شناس؛ رزیتا مؤیدفر؛ شکوفه فرهمند؛ علیمراد شریفی


8. بررسی نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

10.22034/ecoj.2021.42395.2746

مهدخت حبیبی؛ زهرا افشاری؛ عباس معمارنژاد؛ مهدی تقوی


9. تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه‌اندازی کسب و کارهای جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22034/ecoj.2021.46135.2879

عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری


10. تعیین‌کننده‌های طول دوره بیکاری در مناطق شهری و ‏روستایی ایران؛ روی‌کرد ناپارامتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22034/ecoj.2022.44125.2814

محبوبه جهادی؛ زهرا علمی