دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر تکانه‌های دائمی و موقت بهره‌وری بر درجه‌ی جذب سرریزهای تکنولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

سرور چهرازی؛ سید عبدالمجید جلایی