دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با هدف بررسی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر پویایی‏های متغیرهای کلان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22034/ecoj.2021.45884.2872

علی کشاورزی؛ حمیدرضا حری حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ میثم رافعی؛ مهدی نجاتی


بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22034/ecoj.2022.46618.2904

علی سرگل‌زایی؛ محمد رضا لطفعلی پور؛ نرگس صالح نیا


بررسی تاثیر تسهیلات نظام بانکی بر اهداف اقتصاد اسلامی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/ecoj.2022.49577.2988

امید محمدقلی پور تپه؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ پرویز محمدزاده؛ حبیب آقاجانی


برآورد میزان ریسک معاملات سهام در بورس تهران با استفاده از معیار نقدشوندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/ecoj.2022.50692.3027

فرشید عفتی باران؛ یزدان نقدی؛ محمود محمود زاده؛ مریم لشکری زاده


ترجیحات ریسکی و بحران ارزی در اقتصاد ایران- رویکرد سویچینگ مارکف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/ecoj.2022.46216.2883

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ داود جعفری سرشت