دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناخت و تبیین تأثیر شاخص‌های رقابت‌پذیری و اقتصاد دانش‌بنیان بر تاب‌آوری اقتصاد کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22034/ecoj.2023.54788.3151

فرحناز پیمانه؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی


تعیین قیمت بهینه گاز طبیعی در بازار انرژی ایران: ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22034/ecoj.2023.56976.3206

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ میرحسین موسوی؛ سعید متین


بررسی اثرات تحریم‌های مالی بر ترکیب نهاده‌های تولیدی در ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/ecoj.2023.53358.3101

شهرام وصفی اسفستانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ مینو امینی میلانی


نااطمینانی اقتصاد کلان، ریسک سیاسی و نوسانات بازار ارز در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/ecoj.2023.54679.3146

پروین علی مرادی افشار؛ صلاح الدین منوچهری؛ رامین امانی


بهینه یابی مدل چند دوره‌ای برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت در صنعت برق با ملاحظه محدودیت انتشار دی‌اکسیدکربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22034/ecoj.2023.56270.3186

مصطفی دین محمدی مصطفی دین محمدی؛ زین العابدین صادقی؛ نسرین داودخانی


سیاست پولی و نااطمینانی‌های اقتصادکلان در ایران: رویکردی تجربی با تحلیل در حوزه زمان - فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/ecoj.2023.57556.3216

صالح طاهری بازخانه


رابطه نااطمینانی بازار پول و ارز با بی‌ثباتی اقتصادی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/ecoj.2023.56385.3191

ملیحه آشنا؛ حمید لعل خضری