بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه رویکرد NARDL-PMG

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 دانشیار،گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحداصفهان( خوراسگان)،اصفهان،ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن کوتاه­مدت و بلندمدت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت­های بیمه تجاری منتخب برای دوره زمانی 1398-1380 استفاده گردید. از آنجایی در مدل برآوردی وجود وقفه متغیر مستقل در بین برآورد کننده­ها، باعث ایجاد مشکلات جدی در برآوردگر الگوی رگرسیونی می­شود، در راستای رفع این محدودیت­ها، از برآوردکننده میانگین گروهی ترکیبی (PMG) استفاده شده است. یافته­ها بیانگر این بود که تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر حق بیمه تولیدی شرکت­های بیمه داشته است. نامتقارن بودن به این معنی است که به ازای هر یک درصد در افزایش و کاهش در نرخ ارز در کوتاه­مدت و بلندمدت، حق بیمه تولیدی شرکت­های بیمه با درصدهای متفاوتی تغییر کرده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تکانه­های مثبت نرخ ارز منجر به افزایش در حق بیمه تولیدی شرکت­های بیمه شده و تکانه­های منفی نرخ ارز منجر به کاهش در حق بیمه تولیدی شرکت­های بیمه شده است. این موضوع بیانگر اثر گذاری متفاوت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت­ها بوده که این تکانه­ها در بلندمدت اثرات شدیدتری نسبت به کوتاه مدت داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the asymmetric effects of exchange rates on insurance premiums of insurance companies in short-run and long- run; NARDL-PMG approach

نویسندگان [English]

 • Behroz Nazemi 1
 • Hossein Sharifi Renani 2
 • Saeed Daei Karimzadeh 2
1 PhD student in Economics, Islamic Azad University of Khorasgan Branch
2 Associate Professor, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
چکیده [English]

The purpose of this paper was to investigate the asymmetric short-run and long- run effects of exchange rates on insurance premiums produced by insurance companies using the NARDL-PMG approach. For this purpose, statistical information of selected commercial insurance companies for the period of 1380-1398 was used. Since in the estimation model, the existence of an independent variable lag between the estimators causes serious problems in the regression model, in order to eliminate these limitations, the estimator of the PMG is used. Also, the use of nonlinear models will lead to more realistic results than the variable reaction of production premiums to exchange rate shocks. The results showed that the positive and negative shocks of the exchange rate had asymmetric and different effects on the production premiums of insurance companies. The results showed that positive exchange rate shocks and an increase in it led to an increase in the production premiums of insurance companies and negative shocks and a decrease in the exchange rate led to a decrease in the production premiums of insurance companies. This reflects the different impact of exchange rates on corporate production premiums, which have had a stronger impact in the long run than in the short term

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange rate
 • Insurance premiums
 • Asymmetric shock
 • NARDL-PMG
 1. سامتی، مرتضی، خانزادی، آزاد، یزدانی، مهدی (1389). بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک‌های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت (مطالعه موردی: کشور ایران). پژوهش های پولی و بانکی. 2(4)، 35-58.
 2. شفیع­پور، عباس (1394). تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد مالی شرکت­های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی. امارات-دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 3. عزیزنژاد صمد و کمیجانی، اکبر (1396). تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران. پژوهش­های رشد و توسعه پایدار (پژوهش­های اقتصادی)، ۱۷(۱)، ۱۲۱-۱۴۳.
 4. فرهادی، علیرضا (1384). بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۹(۱)، ۲۷-۵۸.
 5. کاردان، بهزاد و بیگی، بهزاد (1392). تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 6. محسنی، حسین و صادقی شاهدانی، مهدی (1398). سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران. فصلنامه علمی نظریه­های کاربردی اقتصاد، 6(1). 77-96.
 7. مجتهد، احمد، محمدی، تیمور و خامسیان، فرزان (1391). اثرات بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر تولید و تاثیر غیرمستقیم آن بر تولید حق بیمه در ایران. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 27، 1-29.

1-    Allayannis, G., & Weston, J. (2001). The use of foreign currency derivatives and firm value. Review of Financial Studies, 14 (1), 243–276.

2-    Aziznejad, S., & Komijani, A. (2017). The Effects of Exchange Rate Volatility on the Selected Macroeconomic Variables: Case Study of IRAN. QJER, 17 (1), 121-143 (In Persian).

3-    Chamberlain, S., Howe, J. S., & Popper, H. (1997). The exchange rate exposure of U.S. and Japanese banking institutions. Journal of Banking and Finance, 21, 871–892.

4-    Choi, I., & Saikkonen, P. (2004). Cointegrating Smooth Transition Regressions. Economic Theory, 20(2), 301–340.

5-    Choi, J. J., & Elyasiani, E. (1997). Derivatives exposure and the interest rate and exchange rate risks of U.S. banks. Journal of Financial Services Research, 12, 267–286.

6-    Choi, J. J., & Kim, Y. C. (2003). The Asian exposure of U.S. firms: operational and risk management strategies. Pacific-Basin Finance Journal, 11, 121–138.

7-    Colquitt, L. L., & Hoyt, R. E. (1997). Determinants of corporate hedging behavior: evidence from the life insurance industry. Journal of Risk and Insurance, 64 (4), 649–671.

8-    Crabb, R. P. (2012). Multinational corporations and hedging exchange rate exposure. International Review of Economics and Finance, 12, 233-811.

9-    Cummins, J.D., & Phillips, R. D., Smith, S. D. (2001). Derivatives and corporate risk management: participation and volume decisions in the insurance industry. Journal of Risk and Insurance, 68(1), 51–91.

10-    Cummius, J. D., & Doherty, N. A. (2005). The economics of insurance intermediaries. Wharton School University of Pennsylvania.

11-    Dornbusch, R. (1991). Exchange rates and inflation. Mit Press.

12-    Farhady, A. (2004). A Survey of Foreign Trade Effects on Iran's Economic Growth. JPBUD, 9 (1), 27-58 (In Persian).

13-    Garratt, A., Lee, K., Pesaran, H., & Shin, Y. )2006(. Global and national macroeconometrics modeling, Oxford University Press, 35-65.

14-    Hentschel, L., & Smith, C. W. (1997). Risks in the derivatives markets: implications for the insurance industry. Journal of Risk and Insurance, 64, 323–345.

15-    Jejina milnikel, O. (2015). Exchange rate volatility, insurance market performance and foreign direct investment. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 5(2), 172- 184.

16-    Johan, A. M., & Maoro, V. S. (2002). Foreign exchange market pressure and transmission of international disturbances: the case of Barbados, Guyana, Jamaica and Trinidad & Tobago. Applied Economic Letters, 6(1), 1–14.

17-    Kandil, M. (2004). Exchange rate fluctuations and economic activity in developing countries: Theory and evidence. Journal of Economic Development, 29, 85-108.

18-    Kardan, B., & Beigi, B. (2013). The effect of exchange rate changes on the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. 11th National Accounting Conference of Iran. Mashhad. Ferdowsi University of Mashhad (In Persian).

19-    Lee, C., Chang, C., Arouri, M., & Lee, C. (2016). Economic growth and insurance development: The role of institutional environments. Economic Modelling, 59, 361–369

20-    Li, D., Moshirian, F., & Sim, A. (2003). International financial services: IIT in insurance services. Journal of Risk and Insurance, 70, 269–287.

21-    Martin, A. D., & Mauer, L. J. (2003). Exchange rate exposures of US banks: a cash flow-based methodology. Journal of banking & finance, 27(5), 851-865.

22-    Mohseni, H., & Sadeghi Shahdani, M. (2019). Exchange Rate Volatility Spillovers to Iran Capital Market. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 6(1), 77-96 (In Persian).

23-    Mojtahed, A., Mohammadi, T., & Khamesian, F. (2012). Long-term effects of exchange rate changes on production and its indirect effect on insurance premium production in Iran. Insurance Research Journal (Insurance Industry), 27, 1-29 (In Persian).

24-    Okereke, I. (2018). Assessing the impact of exchange rate risk on insurance performance in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development, 6(6), 1-13.

25-    Omotola, I. M. (2016). Exchange rate volatility and insurance performance. Business Management Dynamics, 1(2), 11-22.

26-    Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.

27-    Rees, R., & Wambach, A. (2008). The microeconomics of insurance. Now Publishers Inc.

28-    Saikkonen, P. (2008). Stability of regime switching error correction models under linear cointegration. Econometric Theory, 8, 294-318.

29-    Sameti, M., Khanzadi, A., & Yazdani, M. (2010). Investigating Asymmetric Effects of Exchange Rate Fluctuations on Real Output and Prices Levels Hypothesis (A Case Study of Iran). JMBR, 2(4), 35-58 (In Persian).

30-    Schorderet, Y. (2003). Asymmetric cointegration. University of Geneva. Faculté des sciences économiques et sociales.

31-    Shafipour, A. (2015). The effect of exchange rate changes on the financial performance of insurance companies listed on the Tehran Stock Exchange. International Conference on Management and Humanities. UAE-Dubai. Vira Capital Institute of Managers (In Persian).

32-    Shehu, A. A., & Youtang, Z. (2012). Exchange rate volatility, trade flows and economic growth in a small open economy. International Review of Business Research Papers, 8(2), 118-131.

33-    Upadhyaya, K. P. (1999). Currency devaluation, aggregate output, and the long run: an empirical study. Economics letters, 64(2), 197-202.

34-    Vucetich, A., Perry, R., & Dean, R. (2014). The insurance sector and economic stability. Life, 16, 9-18.