دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، شهریور 1400، صفحه 1-315 

مقاله پژوهشی

بررسی اثرات رفاه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه

صفحه 1-34

10.22034/ecoj.2021.45226.2854

علی مفتخری؛ محمد جعفری؛ اسمعیل ابونوری؛ یونس نادمی


بررسی اثر عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری استان-های ایران: رویکرد پانل کوانتایل

صفحه 207-238

10.22034/ecoj.2021.42581.2758

سعید جمال شرق؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ محمد رضا میرزائی نژاد


تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان

صفحه 239-266

10.22034/ecoj.2021.45400.2856

راضیه داوری کیش؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت