تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ سینا همدان

2 استاد اقتصاد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان

3 استادیار گروه اقتصاد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان

چکیده

اشتغال زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است زیرا بیکاری این قشر از افراد جامعه یکی از مهم­ترین چالش­های اقتصادی-اجتماعی به شمار می­رود که می­تواند آثار مخربی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد. ادوار تجاری از عواملی است که باعث ایجاد تغییراتی در جایگاه اشتغال زنان شده و در هنگام بروز رکود و رونق سهم اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از روش NARDL اثرات نامتقارن ادوار تجاری بر سهم اشتغال زنان ایران طی دوره زمانی 1397-1345 را مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج بیانگر این است که یک شوک مثبت یا منفی در ادوار تجاری، اثرات نامتقارنی بر سهم اشتغال زنان به­جا می‌گذارد. همچنین نتایج نشان داد، درکوتاه­مدت، شوک مثبت ادوارتجاری، اثر منفی و معنا‌دار؛ و شوک منفی ادوار تجاری، اثر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال زنان دارد و در بلندمدت نیز این اثر پابرجاست. سایر نتایج تخمین نشان می‌دهد، در کوتاه­مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ باروری اثر منفی و معنادار بر سهم اشتغال زنان می‌گذارد اما اثر معنادار متغیرهای هزینه­های دولت در بخش آموزش و نرخ تورم بر سهم اشتغال زنان در کوتاه­مدت و بلندمدت رد می­شود. همچنین متغیر حداقل دستمزد نیز در کوتاه­مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال زنان می­گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Effects of Business Cycles on Womens' Employment

نویسندگان [English]

 • Razieh Davarikish 1
 • Nader Mehregan 2
 • Davood Jafari Seresht 3
1 Ph.D Student in Public economics, Department of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Professor, Department of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Women's employment is one of the most important issues for government officials because unemployment of this group of people is one of the most important socio-economic challenges that can have devastating effects on economic growth. Business cycles are one of the factors that cause changes in the employment status of women and affect the share of women's employment in times of recession and boom. Therefore, the present study, using the NARDL method, has investigated the asymmetric effects of business cycles on women's employment share of Iran during the period 1966-2018. The results indicate that a positive or negative shock in business cycles has asymmetric effects on women's employment share. The results also showed that in the short term, positive business shock, negative and significant effect; and the negative shock of business cycles has a positive and significant effect on the share of women's employment and in the long run, this effect will last. other results show that in the short and long term, the fertility rate variable has a negative and significant effect on the share of women's employment. however, the significant effect of variables government spending on education and inflation rates on the share of women's employment in the short and long term is rejected. also, the minimum wage variable has a positive and significant effect on the share of women's employment in the short and long term.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Cycles
 • Women's Employment
 • Asymmetric Effect
 • Iran
 1. برخورداری، سجاد و فروغی­فر، محسن (1398). اثرات پویای منطقه‌ای سیاست پولی بر اشتغال در ایران (رهیافت TVP-FAVAR). نظریه­های کاربردی اقتصاد، 6(4)، 136-109.
 2. پژویان، جمشید و امینی، علیرضا (1380). آزمون تجربی قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه­های جمعیتی جوان در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 1(2)، 74-57.On the employment of young population groups in the Iranian economyدر مورد اشتغال گروه های جمعیت جوان در اقتصاد ایرانOn the employment of groups of young people in Iranدرباره اشتغال گروه های جوانان در ایران«نتایج کامل» بار نشدامتحان مجدد
 3. رحمانی، تیمور (1389). اقتصاد کلان. جلد دوم، چاپ دوازدهم، انتشارات برادران.
 4. شکوهی­فرد، سیامک، آل عمران، رویا، مهرگان، نادر و رحیم زاده، فرزاد (۱۳۹۹). بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان. اقتصاد مقداری، 17(3).
 5. شاه­آبادی، ابوالفضل، جعفری، مهدی و داوری­کیش، راضیه (1398). تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان. اقتصاد و تجارت نوین، 14(1)، 82-61.
 6. شاکری، عباس (1389). اقتصاد کلان نظریه­ها و سیاست­ها. جلد اول، چاپ دوم، انتشارات رافع.
 7. کلانتری، صمد، بیک­محمدی، حسن و زارع­شاه­آبادی، اکبر (1384). عوامل جمعیتی موثر بر باروری زنان یزد 1383. فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 3، 154- 137.
 8. فطرس، محمدحسن، نجمی، مریم و معمارزاده، عباس (1396). تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 15(3)، 325-311.
 9. محمودی، محمود (1394). بررسی تأثیر پارامترهای کلان اقتصادی بر اشتغال جوانان در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه.

10. مهرگان، نادر، حقانی و محمود و عبدالهی­حقی، سالار (1390). افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بیکاری در بخش صنعت. اقتصاد کاربردی، 2(4)، 79-103.

11. مهرگان، نادر، موسایی، میثم و رضایی، روح الله (۱۳۹۰). تحولات اشتغال زنان در ایران با استفاده از تحلیل انتقال سهم. رفاه اجتماعی، 11(40)، 93-105.

12. نادری­پور، حمید، نبی­ئیان، صدیقه و جلایی­اسفندیاری، سیدعبدالمجید (1396). بررسی تاثیر ادوار تجاری واقعی بر تولید، اشتغال و سرمایه­گذاری بخش کشاورزی ایران. اقتصاد کلان، 12(24)، 94-73.

 

 1. Ashine, W. (2021). The determinantes of womens employment and their labor force participation: the case of debretabor city. West Amhara region, Ethiopia (doctoral dissertation).‏
 2. Alon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). This time it's different: the role of women's employment in a pandemic recession (No. w27660). National Bureau of Economic Research.
 3. Albanesi, S. (2019). Changing Business Cycles: The Role of Women's Employment (No. w25655). National Bureau of Economic Research.
 4. Ariza, A., De la Rica Goiricelaya, S., & Ugidos Olazabal, A. (2003). The effect of flexibility in working hours on fertility: A comparative analysis of selected European countries.
 5. Albanesi, S., & Şahin, A. (2018). The gender unemployment gap. Review of Economic Dynamics30, 47-67.
 6. Barkhordari, S., & Froughi far, M. (2020). The Dynamic Regional Effects of Monetary Policy on Employment in Iran (TVP-FAVAR Approach). Applied theories of economics, 6(4), 109-136 (In Persian).
 7. Albanesi, S., & Sahin, A. (2013). The gender unemployment gap: Trend and cycle. Staff Reports (613). New York: Federal Reserve Bank of New York.
 8. Bailey*, R. (2005). Evaluating the relationship between physical education, sport and social inclusion. Educational review57(1), 71-90.
 9. Brewster, K. L., & Rindfuss, R. R. (2000). Fertility and women's employment in industrialized nations. Annual review of sociology26(1), 271-296.
 10. 10. Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, R. (1998). Error‐correction mechanism tests for cointegration in a single‐equation framework. Journal of time series analysis19(3), 267-283.
 11. 11. Cacciatore, M., Fiori, G., & Traum, N. (2020). Hours and employment over the business cycle: A structural analysis. Review of Economic Dynamics35, 240-262.
 12. 12. Cantó, O., Cebrián, I., & Moreno, G. (2019). Household precariousness and youth living arrangements in Spain: evidence for a complete business cycle (No. 499).
 13. 13. Del Bono, E. (2002, June). Total fertility rates and female labor force participation in Great Britain and Italy: Estimation of a reduced form model using regional panel data. In ESPE 2002 conference (Vol. 1215).
 14. 14. Fotros, H. M., Najmi, M., & Memarzadeh, A. (2017). An analysis of the relationship between women’s employment and fertility rate in Iran. Women in Development and Politics, 15(3), 311-325 (In Persian).
 15. 15. Querejeta Rabosto, M., & Bucheli, M. (2021). Motherhood penalties: the effect of childbirth on women's employment dynamics in a developing country. Documento de Trabajo/FCS-Decon; 01/21.
 16. 16. Kalantari, S., Beik Mohammadi, H., & Zare Shahabadi, A. (2005). Effective demographic factors on female fertility in Yazd 2004. Women in Development and Politics, 3, 137-154 (In Persian).
 17. 17. Khoudja, Y., & Platt, L. (2018). Labour market entries and exits of women from different origin countries in the UK. Social science research69, 1-18.
 18. 18. Klinger, S., & Weber, E. (2020). GDP-employment decoupling in Germany. Structural Change and Economic Dynamics52, 82-98.
 19. 19. McKelway, M. (2020). Essays on the Empowerment and Employment of Women in India (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
 20. 20. Mincer, J. (1991). Education and unemployment.
 21. 21. Mammen, K., & Paxson, C. (2000). Women's work and economic development. Journal of economic perspectives14(4), 141-164.
 22. 22.  Mahmoudi, M. (2015). Study of the effect of macroeconomic parameters on youth employment in Iran. M.Sc. Thesis, Faculty of Industrial Engineering, Urmia University of Technology (In Persian).
 23. 23. Mehregan, N., Mosaei, M., & Rezaei, R. (2011). Developments in women's employment in Iran using share transfer analysis. Social Welfare, 11(40), 105-93 (In Persian).
 24. 24. Mehregan, N., Haqqani, M., & Abdollah Haghi, S. (2011). Increasing the price of energy carriers and unemployment in the industrial sector. Applied Economics, 2(4), 79-103 (In Persian).
 25. 25. Naderipour, H., Nabiiyan, S., & Jalaie Esfandiari, S. A. (2017). Study of the effect of real business cycles on production, employment and investment in Iran's agricultural sector. Macroeconomics, 12(24), 94-73 (In Persian).
 26. 26. Pellegrini, E. (2019). Generation Jobless: Youth Unemployment and the Disparate cases of Germany and Spain.
 27. 27. Pajhwian, J., & Amini, A. (2001). Empirical test of the law of minimum wage on the employment of young population groups in the Iranian economy. Quarterly Journal of Economic Research, 1(2), 57- 74 (In Persian).
 28. 28. Paitakhti skooi, A., & Tabaghchi Akbari, L. (2016). Investigating the impact of sanctions on the employment status of women in Iran. Quarterly Journal of Women and Family Studies, 9(31), 7- 21 (In Persian).
 29. 29. Peiró, A., Belaire-Franch, J., & Gonzalo, M. T. (2012). Unemployment, cycle and gender. Journal of Macroeconomics34(4), 1167-1175.
 30. 30. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics16(3), 289-326.
 31. 31. Rizvi, S. Z. A., & Nishat, M. (2009). The impact of foreign direct investment on employment opportunities: Panel data analysis: Empirical evidence from Pakistan, India and China. The Pakistan Development Review, 841-851.
 32. 32. Rindfuss, R. R., Guzzo, K. B., & Morgan, S. P. (2003). The changing institutional context of low fertility. Population Research and Policy Review22(5), 411-438.
 33. 33. Rahmani, T. (2010). Macroeconomics. Volume 2, Twelfth Edition, Baradaran Publications (In Persian).
 34. 34. Romer, D. (2004). Advanced macroeconomics. Translated by Mehdi Taghavi, Volume 2, First Edition, Islamic Azad University Press, Science and Research Branch (In Persian).
 35. 35. Shimer, R. (1998). Why is the US unemployment rate so much lower?. NBER macroeconomics annual13, 11-61.
 36. 36. Sarkar, S., Sahoo, S., & Klasen, S. (2019). Employment transitions of women in India: A panel analysis. World Development115, 291-309.
 37. 37. Sehnbruch, K., González, P., Apablaza, M., Méndez, R., & Arriagada, V. (2020). The Quality of Employment (QoE) in nine Latin American countries: A multidimensional perspective. World Development127, 104738.
 38. 38. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In Festschrift in honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.
 39. 39. Shahabadi, A., jafari, M., & davarikish, R. (2019). The effect of economic risk on women's entrepreneurship activity in selected countries of the world. Journal of New Economy and Commerce, 14(1), 61-82 (In Persian).
 40. 40. Shokouhifard, S., Aleemran, R., Mehrgan, N., & Rahimzadeh, F. (2020). The effect of corruption on female labor force participation rates: simultaneous equations system approach. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17(3) (In Persian).
 41. 41. Shakeri, A. (2010). Macroeconomics of theories and policies. Volume I, Second Edition, Rafi Publications (In Persian).
 42. 42. Van Hoang, T. H., Lahiani, A., & Heller, D. (2016). Is gold a hedge against inflation? New evidence from a nonlinear ARDL approach. Economic Modelling54, 54-66.
 43. 43. Yousafzai, A. H. (2014). Exploring the Causality and Co-integration Relationship between FDI, GDP and Employment: A Case of Czech Republic.