آزمون فرضیه درون‌زایی عرضه پول پست ‌کینزین در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می­شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن  خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین­ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک­های تجاری است که باعث ایجاد سپرده­های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می­یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می­شود بنابراین عرضه پول درون­زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده­های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل­ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام­های بانکی و هم سپرده­های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام­ها و سپرده­های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون­زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام­های بانکی و سپرده­های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون­زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست­های پولی با لحاظ درون­زایی عرضه پول پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Testing the endogenous hypothesis of post-Keynesian money supply in the Iranian economy

نویسنده [English]

 • Masoud Saadatmehr
Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the conventional view of economics, the money supply is determined exogenously by the central bank. So that by creating a monetary base, the central bank has increased bank loans and deposits, and as a result, money creation is widespread. This view has been challenged by the Post Keynesian. According to Post Keynesian theory, the starting point for money creation is lending by commercial banks, which creates new bank deposits, which in turn increases the volume of reserves, leading to a massive money supply, so the money supply It is endogenous. The present study examines post Keynesian theory in the Iranian economy. To conduct this research, 1978-2017 data have been used. Analyzes were performed using Granger causality test and Wald test. The results showed that both bank loans and bank deposits are the cause of the monetary base and were not approved for causation from the monetary base to bank loans and deposits. Therefore, the hypothesis of post-Keynesian monetary base endogeneity in the Iranian economy was confirmed. The results also show that bank loans and bank deposits are the common cause of large money supply. As a result, the hypothesis of widespread endogenous post-Keynesian money in the Iranian economy is confirmed. According to the results, in order to manage the money supply and liquidity in the Iranian economy, a review of monetary policy in terms of endogenous money supply is proposed

کلیدواژه‌ها [English]

 • Money supply
 • Monetary base
 • Money endogeneity
 • Post Keynesian
 1. بیابانی، جهانگیر، ابولحسنی هستیانی، علی اصغر، مهرگان، نادر و حسنوند، داریوش (1393). بررسی درون‌زایی عرضه پول در ایران (رویکرد مستقیم). فصلنامه مطالعات کاربردی ایران، 3(12)، 255-233.
 2. حسینی­پور، سیدمحمدرضا (1397). بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران. فصلنامهسیاست­هایراهبردیوکلان، 6(21)، 109-93.
 3. زراء­نژاد، منصور و سعادت­مهر، مسعود (1386). عرضه پول در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 45، 22-1.
 4. عرب یارمحمدی، جواد و عرفانی، علیرضا (1395). آزمون درون­زایی پول در اقتصاد ایران. دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی، 23(11)، 121-100.
 5. فرزین­وش، اسدالله و رحمانی، تیمور (1379). درون­زایی عرضه پول و تاثیر فشارهای هزینه­ای بر آن در اقتصاد ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 56، 111-83.

 

 1. Arab Yarmohammadi, J. & Erfani, A. (2015). Money endogeneity test in Iranian economy. Bi-Quarterly Journal of Monetary and Financial Economics, 23 (11), 121-100. (In Persian)
 2. Badarudin, Z. E., Khalid, A. M., & Ariff, M. (2012). Exogenous or endogenous money supply: Evidence from Australia. The Singapore Economic Review57(04), 1250025.
 3. Bachurewicz, G. R. (2019). The Post-Keynesian endogenous-money supply: evidence from Poland. Review of Keynesian Economics7(3), 402-418.
 4. 3. Biabani, J., Abolhassani Hastiani, A.A.,  Mehregan, N, & Hassanvand, D. (2014). Investigating the endogenous of money supply in Iran (direct approach). Iranian Journal of Applied Studies, 3 (12), 255-233. (In Persian)
 5. Dedeoglu, D., & Ogut, K. (2018). Examination of money supply endogeneity in Turkey: Evidence from asymmetric causality test. Cogent Economics & Finance6(1), 1518956.
 6. Farzinush, A., & Rahmani, T. (2000). Endogenous money supply and the impact of cost pressures on it in the Iranian economy. Journal of Economic Research, 56, 83-111. (In Persian)
 7. Hosseini Pour, S.M.R. (2018). Investigating the cause and effect relationships of budget deficit, money supply and inflation rate in Iran. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, 6(21), 93-109. (In Persian)
 8. Hsiao, C. (1981). Autoregressive modelling and money-income causality detection. Journal of Monetary economics7(1), 85-106.
 9. Holmes, A. (1969). Operational constraints on the stabilization of money supply growth. Controlling Monetary Aggregates, 65-77.
 10. Howells, P., & Hussein, K. (1998). The endogeneity of money: evidence from the G7. Scottish Journal of Political Economy45(3), 329-340.
 11.  Lavoie, M. (1984). The endogenous flow of credit and the post Keynesian theory of money. Journal of Economic Issues18(3), 771-797.
 12.  McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014). Money creation in the modern economy. Bank of England Quarterly Bulletin, Q1.
 13.  Moore, B. J. (1989). The endogeneity of credit money. Review of political Economy1(1), 65-93.
 14. Nayan, S., Kadir, N., Abdullah, M. S., & Ahmad, M. (2013). Post Keynesian endogeneity of money supply: Panel evidence. Procedia Economics and Finance7, 48-54.
 15. Shanmugam, B., Nair, M., & Li, O. W. (2003). The endogenous money hypothesis: empirical evidence from Malaysia (1985-2000). Journal of Post Keynesian Economics25(4), 599-611.
 16. Rochon, L. P., & Rossi, S. (2013). Endogenous money: the evolutionary versus revolutionary views. Review of Keynesian Economics1(2), 210-229.
 17. Rochon, L. P. (2001). Cambridge's Contribution to Endogenous Money: Robinson and Kahn on credit and money. Review of Political Economy13(3), 287-307.
 18. Vera, A. P. (2001). The endogenous money hypothesis: some evidence from Spain (1987–1998). Journal of Post Keynesian Economics23(3), 509-526.
 19. Werner, R. A. (2014). Can banks individually create money out of nothing? The theories and the empirical evidence. International Review of Financial Analysis36, 1-19.
 20. Zaranjad, M., & Saadatmehr, M. (2007). Money supply in the Iranian economy. Quarterly Journal of Business Research, 45, 1-22. (In Persian)