شکاف جنسیتی دستمزد و پویایی‌های آن در بازار کار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات،دانشکاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

3 دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی‌های آن در واکنش به شوک‌های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده‌ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه‌تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می‌یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی توابع عکس­العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک‌ سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه­مدت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gender Wage Gap and its Dynamics in the Iranian Labor Market

نویسندگان [English]

 • Heidar Zobeidi 1
 • Karim Emami 2
 • Taimor Mohammadi 3
 • Farhad Gaffari 2
1 Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
3 Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main aim of this paper is to compute the amount of real discrimination-induced gender wage gap in the Iranian labor market and to explain its dynamics in response to monetary policy and technology shocks. For this purpose, based on data and information of Iran's economy during the period 2008-2019, a Standard new Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model has been calibrated and solved. Based on the results, not only women's wage but also men's wage will be increased and the gender wage gap will be zero, if discrimination is eliminated and the equality in the working time is established between women and men. The results of solving the model showed that the long-run amount of the real gender wage gap attributed to discrimination in the Iranian labor market is approximately 18%. The results of simulating the impulse response functions of the model variables showed that the amount of the gender wage gap increases in the short run due to the occurrence of the expansionary monetary policy and the positive technology shocks

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender Wage Gap
 • Discrimination
 • Monetary Policy
 • Technology
 • DSGE Model
 1. اکرم، کاوه (1381). بررسی پدیده تبعیض دستمزدی علیه زنان در بازار کار ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
 2. امامی، کریم (1398). اقتصادکلان؛ رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. تهران: آماره.
 3. امیری، حسین (1394). مدل­سازی شوک­های مارک آپ با استفاده از مدل DSGE (مورد ایران) .فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه،20(3)، 123 -95.
 4. بیات، ندا، بهرامی، جاوید و محمدی، تیمور (1396). هدف‌گذاری تولید و تورم در دو قاعده نرخ رشد حجم پول و تیلور برای اقتصاد ایران. فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، 4(1)، 58-29.
 5. جعفری صمیمی، احمد، توکلیان، حسین و حاجی‌ کرمی، مرضیه (1396). ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نرخ ارز: رویکرد MDSGE . فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،6 (23)، 34-1.
 6. خاوری نژاد، ابوالفضل (1392). سهم کارخانگی از تولید ناخالص داخلی. ماهنامه کار و جامعه، 166، 67-66.
 7. رفیعی، ثریا، امامی، کریم و غفاری، فرهاد (1398). تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE). فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 19(72)، 36-1.
 8. زارع شحنه، محمدمهدی، نصراللهی، زهرا و پارسا، حجت (1399). اثر نابرابری جنسیتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 7(1)، 60-29.
 9. شوریان، مهلا و طائی، حسن (1399). تفاوت­های دستمزدی زنان و مردان در بازار کار ایران. گفتگو، 84، 109-91.
 10. کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1398). نرخ مشارکت نیروی کار و اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای بازار کار در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، 11(21)، 298-271.
 11. کشاورز حداد، غلامرضا و علوی قوانینی، آرش (1391). شکاف جنسیتی دستمزد در مناطق شهری ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. 17(53)، 133-101.
 12. متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 10(4)، 116-87 .
 13. محمدی، حمید، کریم، محمدحسین، ثمره هاشمی شعبجره، خدیجه و سرگزی، علیرضا (1398). اثرات شوک‌‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(26)، 285-268.

 

 1. Akram, K. (2002). Investigating the phenomenon of wage discrimination against women in the Iranian labor market. Master Thesis in Socio-Economic Systems Engineering. High Institute of Research in Planning and Development (In Persian).
 2. Amiri, H. (2015). Modeling markup shocks using DSGE model: the case of Iran. JPBUD, 20(3), 95-123 (In Persian).
 3. Apergis, N., Hayat, T., & Kadasah, N. A. (2019). Monetary policy and the gender pay gap: evidence from UK households. Applied Economics Letters, 26(21), 1807-1810.
 4. Bayat, N., Bahrami, J., & Mohammadi, T. (2017). Inflation targeting and nominal GDP targeting in monetary rules for Iran economy. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(1), 29-58 (In Persian).
 5. Becker, G. S. (1971). The economics of discrimination. University of Chicago Press, Second edition.
 6. Benhabib, J., Rogerson, R., & Wright, R. (1991). Homework in macroeconomics: Household production and aggregate fluctuations. Journal of Political economy, 99(6), 1166-1187.
 7. Biddle, J., & Hamermesh, D. S. (2011). Cycles of wage discrimination (No. w17326). National Bureau of Economic Research.
 8. Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2017). The gender wage gap: extent, trends, and explanations. Journal of economic literature, 55(3), 789-865.
 9. Cudeville, E., & Gurbuzer, L. Y. (2007). Gender wage discrimination in the turkish labor market.
 10. D'Agostino, A. (2017). Technical change and gender wage inequality: long-run effects of India's green revolution. Available at SSRN 3400889.
 11. Greene, M., & Hoffnar, E. (1995). Gender earnings inequality in the service and manufacturing industries in the US. Feminist Economics, 1(3), 82-95.
 12. Emami, K. (2019). Macroeconomic theory, A dynamic stochastic general equilibrium approach. Amareh Press. Iran: Tehran (In Persian).
 13. Himmelweit, S., Simonetti, R., & Trigg, A. (2001). Microeconomics: Neoclassical and institutionalist perspectives on economic behaviour. Cengage Learning EMEA.
 14. Hisarciklilar, M., & Ercan, H. (2005). Gender based wage differentials in Turkey. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 45-62.
 15. Israel, K. F., & Latsos, S. (2020). The impact of (un) conventional expansionary monetary policy on income inequality–lessons from Japan. Applied Economics, 52(40), 4403-4420.
 16. Jafari samimi, A., Tavakolian, H., & hajikarami, M. (2017). Evaluation of monetary policy in terms of exchange rate shock, MDSGE approach: The case of Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 6(23), 1-34 (InPersian).
 17. Keshavarz, H., & Keshavarz, M. (2019). Labor force participation rate and the impact of monetary policy on labor market variables in a dynamic stochastic general equilibrium model. The Journal of Economic Policy, 11(21), 271-298 (In Persian).
 18. Keshavarz Haddad, Gh., & Alavian Ghavanini, A. (2013). Gender wage gap in Iran: Urban areas. Iranian Journal of Economic Research, 17(53), 101-133 (In Persian).
 19. Khavarinejad, A. (2013). Household work share of GDP. Monthly Journal of Labor and Society, 166, 66-67 (In Persian).
 20. Kovalenko, T., & Töpfer, M. (2021). Cyclical dynamics and the gender pay gap: A structural VAR approach. Economic Modelling, 99, 105488.
 21. Leontaridi, M. R. (2002). Segmented labour markets: Theory and evidence. Journal of Economic Surveys, 12(1), 103 – 109.
 22. Mohammadi, H., Karim, M., Samare Hashemi Shabjare, Kh., & Sargazi, A. (2019). The effects of economic shocks on labor market in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(26), 268-285 (In Persian).
 23. Motavaseli M., Ebrahimi I., Shahmoradi A., & Komijani, A. (2011). A new keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model for an oil exporting country. Quarterly Journal of Economic Research, 10(4), 87-116 (In Persian).
 24. Neyer, U., & Stempel, D. (2019). Macroeconomic effects of gender discrimination(No. 324). DICE Discussion Paper.
 25. Rafiee, S., Emami, K., & Ghaffari, F. (2019). The effect of monetary policies on performance of banks: A dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) approach. Economics Research, 19(72), 1-36 (In Persian).
 26. Ramos, A. (2016). Gender wage discrimination in the Philippine labor market. UMBC Review, 17, 108-127.
 27. Schilling, M. A. (2015). Technology shocks, technological collaboration, and innovation outcomes. Organization Science26(3), 668-686.
 28. Shourian, M., & Taei, H. (2020). Wage differences between men and women in the Iranian labor market. Goftogu, 84, 91-109 (In Persian).
 29. Yasin, G., Chaudhry, I. S., & Afzal, S. (2010). The determinants of gender wage discrimination in Pakistan: econometric evidence from Punjab province. Asian Social Science, 6(11), 239.
 30. Zare, M. M., Nasrollahi, Z., & Hojat, P. (2020). The impacts of gender inequality on macroeconomic variables in the framework of a DSGE model.