تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد بانکداری اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک‌ها در تأمین منابع بدهی شرکت‌‌ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت‌‌های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت‌‌ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص‌‌های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه‌‌گیری شده‌‌اند. مدل‌‌های متعدد با استفاده از داده‌‌های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص‌‌های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی‌‌داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی‌‌دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت‌‌ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت‌‌ها داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Bank Finance on the Performance of Automotive Industry

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Dehghan Dehnavi 1
 • Meysam Amiri 1
 • Moazameh Shokrolah Tabar Aktij 2
1 Assistant Professor of Finance and Banking, Allameh Tabatab'i University
2 M.A. in Islamic Banking, Allameh Tabatab'i University
چکیده [English]

The optimal structure of capital and selection of the proper mixture of debt and capital is one of the most important strategic decisions in any firm that deeply affects its performance. Because of dominant role of banks in debt financing for corporates in Iran, this research is focused on the way that the performance of companies in automotive industry can be affected by debt creation via bank finance. The variable of bank finance has been measured with two indexes of ratio of loan to debt and the ratio of loan to equity of firm and variable of firms’ performance also has been measured with two groups of indexes as profitability and stability of profitability. Using the panel data model with the annual data of 26 automobile and auto parts manufacturers during the years of 2001-2014, a variety of models were evaluated. The results of study show that there is not any significant relationship between the loan to debt ratio of company and profitability indexes (except the index of return on equity); but there is a significant and negative relationship between the loan to equity ratio and profitability indexes. Based on the results, lending more to the companies not only do not improve their performance, but also have negative effects when the loan to equity ratio is in high level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Debt Leverage
 • Bank Finance
 • Automotive industry
 • Profitability
 • Stability of profitability
 1. احمدپور، احمد و ابراهیم­پور، مجتبی (1390). بررسی اثر شاخص­های اصلی مالی و اقتصادی بر سود­آوری (شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران). فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 18(66) ، 14-1.
 2. انواری رستمی، علی اصغر و قدرتیان کاشان، عبدالقادر (1383). طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت­ها. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 3(36)، 134-109.
 3. بازیگر، محمدرضا (1384). رابطه بین نرخ بازده دارایی­ها و نرخ تورم در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصاد و حسابداری.
 4. باقرزاده، سعید (1382). تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات مالی، 5(2)، 47-23.
 5. بورس اوراق بهادار ایران (1387). بررسی تاثیر سیاست­ها­ی اعطایی تسهیلات بانک مرکزی بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (گزارش پژوهشی). قابل بازیابی از http://irbourse.com/CoDoc/CentralBank.pdf.
 6. سعیدی، علی و مشایخی، مهسا (1391). ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 4(1)، 46-31.
 7. سلیمی فر، مصطفی و قوی، مسعود (1381). تسهیلات بانک­ها و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 4(17)، 170-135.
 8. شهیدی، آمنه، یاوری، کاظم، دهقان دهنوی، محمدعلی و حیدری حسن (1394). اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه­های غیر مالی در ایران. جستارهای اقتصادی ایران، 12(23)، 108-79.
 9. صمصامی، حسین و امیرجان، رضا (1390). بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 19(59)، 150-129.
 10. طیبی، سیدکمیل، ساطحی، مهسا و صمیمی، پریسا (1389). تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال­زایی بخش­های اقتصادی ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، 2(4)، 33-1.
 11. کریمی تکانلو، زهرا (1392). بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه­های کوچک و متوسط زود بازده بر کار آفرینی و اشتغالزایی بخش تعاون طی دوره( 1389-1384). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی کاربردی، 1(2)، 124-107.
 12. ناجی میدانی، علی اکبر، شاکری، سیده زهرا و بطا، فاطمه کبری (1391). تاثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت­های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، 20(5)، 210-187.
 13. نادران، الیاس (1383). اثر سیاست­های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران. مجله جستارهای اقتصادی، 1(1)، 41-9.
 1. Ahmadpour, A. & Ebrahimpour, M. (2011). An investigation of the influence of key financial and economic indicators on profitability (Evidence from stock exchange organization of Tehran). The Iranian Accounting and Auditing Review, 18(66), 1-14.(in Persian).
 2. Anvary Rostamy, A. A. & Ghodratian Kashan, S. A. (2004).  Designing a comprehensive model to evaluate performance and rank of a company. Management Research in Iran, 8(36), 109-134. (in Persian).
 3. Bagherzadeh, S. (2003). Explanation of capital structure model of the listed companies of Tehran stock exchange. Financial Research, 5(2), 23-47.(in Persian).
 4. Bazigar, M. R. (2005). The Relationship between return on asset rate and inflation rate in the listed companies of Tehran stock exchange. (Unpublished master's thesis). University of Mazandaran, Iran. (in Persian).    
 5. Brandt, L. & Thun, E. (2016). Constructing a ladder for growth: Policy, markets, and industrial upgrading in China. World Develop, 80, 78-95.
 6. Calmasur, G. (2016). Technical efficiency in the automotive industry: A stochastic frontier approach. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(4),120-137.
 7. Fosu, S. (2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance, 53, 140–151.
 8. Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and capital structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
 9. Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76, 323–329.
 10. Karimi Takanlou, Z. (2014). The impact of credits for small and medium size enterprises on co-operative sector entrepreneurship and job creation during the period 2005 to 2010. Applied Theories of Economics, 1(2), 107-124.(in Persian).
 11. Margaritis, D. & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of Banking and Finance 34, 621–632.
 12. Monge-Narango, A. & Hall, Luis. (2003). Access to credit and the effect of credit constraints on costa rican manufacturing firms. IDB Working Paper, No. 179.
 13. Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics 5, 147–175.
 14. Naderan, E. (2004). The effect of credit policies on the value added in the iranian manufacturing sector. Journal of Iran’s Economic Essays, 1(1), 9-41. (in Persian).
 15. Naji Meidani, A. A., Shakeri, S. Z. & Bata, F. K. (2013). The impacts of monetary macro variables on stock price of automotive companies (Case study of Tehran stock exchange). Financial Monetary Economics, 20(5), 187-210.(in Persian).
 16. Roden, D. M. & Lewellen, W. G. (1995). Corporate capital structure decision: Evidence from leveraged buyouts. Financial Management, 24, 76-87.
 17. Saeedi, A. & Mashayekhi, M. (2012). Financial facilities capacity in Tehran stock exchange listed companies. Financial Accounting Research, 4(1), 31-46.(in Persian).
 18. Salimifar, M. & Ghavi, M. (2002). Banks' credits and private investment in Iran. Economic Research, 4(13) 135-170. (in Persian).
 19. Samsami, H. & Amirjan, R. (2011). The effect of banking facilities on the value-added of the industry and mining sector in Iran. Journal of Economic Research and Policies, 19(59), 129-150. (in Persian). 
 20. Shahidi, A., Yavari, K., Dehghan Dehnavi, M. A. & Heydari, H. (2015). The effect of stock market development on the performance of non-financial. Journal of Iran’s Economic Essays, 12(23), 79-108. (in Persian).
 21. Stulz, R. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of Financial Economics, 26, 3–27.
 22. Swaminatan, M (1993). Effects of modernization and rural credit market: A case study from Tamil Nadu. Indian Journal of Agricultural Economics, 48(1), 40-50.
 23. Tayebi, S. K., Satehi, M. & Samimi, P. (2010). The effects of bank credits on employment of Iran’s economic sectors. Journal of Monetary and Banking Research, 2(4), 1-33. (in Persian). 
 24. Tehran Stock Exchange. (2008). Evaluation of central bank’s credit policies effect on the performance of the listed companies in the stock exchange (Research Report). Retrieved from: http://irbourse.com/CoDoc/CentralBank.pdf (in Persian)  
 25. Yapa Abeywardhana, D. K. (2016). Impact of capital structure on firm performance: Evidence from manufacturing sector SMEs in UK. SSRN, Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=2816499.
 26. Ying, Z. & Yuande, Z. (2013). Bank lending incentives and firm investment decisions in China. Journal of Multinational Financial Management, 23(3), 146– 165.