دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، شهریور 1396 
تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

صفحه 27-48

محمدعلی دهقان دهنوی؛ میثم امیری؛ معظمه شکرالله تبار آکتیج


بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران

صفحه 127-142

حسین پناهی؛ سارا معصوم زاده؛ سمیه رزاقی