بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

در ادبیات اقتصادی، بررسی اثر نوسانات ارزی بر ترازپرداخت‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. گردشگری یکی از زیر بخش‌های ترازپرداخت می‌باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی اثر تغییرات نرخ ارز بر ترازپرداخت گردشگری ایران در بازه زمانی 2013-1995 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که منحنی جی در تراز پرداخت گردشگری ایران وجود داشته است. به این مفهوم که با شوک وارد شده بر نرخ ارز بعد از شش دوره وخامت، تراز پرداخت گردشگری بهبود یافته و درآمد حاصل از این صنعت بیش از هزینه‌های آن شده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس تابع صادرات، تابع واردات و ترازپرداخت گردشگری نشان می‌دهد که عمده تغییرات تابع صادرات ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده، به طوری که 0/89 تغییرات تابع صادرات ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده است و تغییرات تابع واردات نیز عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ارز بوده و 0/249 تغییرات واردات گردشگری توسط تغییرات نرخ ارز توضیح داده می‌شود. هم چنین ترازپرداخت گردشگری نسبت به تغییرات درآمد ایران حساسیت بسیاری دارد به طوری که 0/395 تغییرات تراز پرداخت ناشی از تغییرات درآمد داخل کشور است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate on the Iran’s Tourism Balance

نویسندگان [English]

 • Hossein Panahi 1
 • Sara Masoomzadeh 2
 • Somayeh Razzaghi 3
1 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
2 M.A. in Economics, University of Tabriz
3 Ph.D. Candidate in Economics, University of Tabriz,
چکیده [English]

In economic literature, the effect of exchange rate fluctuations on the balance of payments is highly important. Tourism is one of the main sub-sections of the balance of payments. Using vector error correction model, this paper identifies the effect of exchange rate changes on the balance of payments by assessment the existence of J-Curve in tourism industry over the period of 1995 to 2013.The results confirm the existence of J curve in Iran's tourism balance of payments. It means that exchange rate appreciation has reduced tourism revenues in the first period but after six periods it has increased tourism revenues and improved its balance of payments. Also revenue of this industry is over than it`s expenditures. In other word, the shock on the exchange rate, has improved tourism balance of payments after a period of deterioration. Also, the results of the data analysis of export-import and balance of payments functions confirms that export function has highly been effected by changes in exchange rate. In other word 0.89 of export function change`s is explained by exchange rate`s changes. Import function has also highly been effected by changes in exchange rate. It means 0.249 of import function change`s is explained by exchange rate`s changes. Furthermore, tourism balance of payments is more sensitive to changes in Iran’s revenues. On the other hand 0.395 changes in balance of payment has explained by domestic revenue`s changes.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • exchange rate
 • Tourism Balance of Payments
 • J- Curve
 • Vector Error Correction
 1. اخباری، محمد، و خوشبخت، آمنه (1385). پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی جی شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان.مجله تحقیقات اقتصادی، 74، 160- 123.
 2. رجبیان، محمد اعظم، و سلیمی‌فر، مصطفی (1394). تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی (مقایسه تجربی ایران و ترکیه).فصلنامه راهبرد، 24(77)، 275- 294.
 3. سقائی، مریم (1386). امکان سنجی زیست محیطی گردشگری در ایران.همایش جغرافیا،گردشگری و توسعه پایدار، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری.
 4. لطفی، صدیقه (1384). نگرش سیستمی لازمه‌ی پایداری گردشگری در مازندران.مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه‌ی استان مازندران، تهران، انتشارات رسانش، 73-60.
 5. طیبی، کمیل، یزدانی، مهدی، و خانزادی، آزاد (1389). تراز تجاری ایران و پویایی‌های ساز و کار منحنی جی در شرایط نا اطمینانی.فصلنامه پول و اقتصاد، 3(1)، 93- 114.
 6. ویسی، هادی، و مهمان‌دوست، خدیجه (1394). بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری بین‌المللی در ایران با تاکید بر گردشگری ورودی.فصلنامه زئوپلتیک، 11(1)، 135- 156. 

 

 1. Akay, G., Cifter, A., and Teke, O. (2015). Turkish tourism, exchange rate and income. Tourism Economics, 8, 1-21
 2. Akhbari, M., and Khoshbakht, A. (2006). Trade balance dynamics: 
 3. A study of the J-shape curve of Iran's trade relations with Germany. Journal of Economic Research, 74, 123-160 (In Persian).
 4. Bahmani-Oskooee, M. (1985). Devaluation and the J-Curve: Some evidence from LDC. The Review of Economics and Statistics, 67, 500–504.
 5. Bahmani-Oskooee, M. (1989). Devaluation and the J-curve: Some evidence from LDCs: Errata. The Review of Economic and Statistics, 71, 553-554.
 6. Bahmani-Oskooee, M., and Brooks, T. J. (1999). Bilateral J-curve between US and her trading partners. Weltwirtschaftliches Archiv, 135(1), 156–165.
 7. Bahmani-Oskooee, M. (1993). The macroeconomics effect of Iran's foreign devaluation reduction after Islamic revolution in Iran. The Third Seminar on Monetary Policy and Currency. 87-120. Iran: Monetary Institute.
 8. Boyd, D., Caporale, G., M., and Smith, R. (2001). Real exchange rate effects on the balance of trade: Cointegration and the Marshall–Lerner condition. International Journal of Finance and Economics, 6, 187–200.
 9. Cheng, K. M. (2013). The exchange rate and US tourism trade, 1973-2007. Tourism Economics, 19(4), 886-893.
 10. Cheng, K., Kim, H., and Thompson, H. (2013). The real exchange rate and the balance of trade in US tourism. International Review of Economics and Finance, 25, 122-128.
 11. Cheng, k., Kim, H. and Thompson, H. (2012). The US tourism trade balance and exchange rate shocks. Hang Seng Management College and Auburn University, 1-12.
 12. Goldstein, M., and Khan, M. S. (1985). Income and price effects in foreign trade. In R. Jones, & P. Kenen (Eds.). Handbook of International Economics, 2.
 13. Haynes, S., and Stone, J. (1982). Impact of the terms of trade on the U.S. trade balance: A reexamination. Review of Economics and Statistics, 64, 702–706.
 14. Himarios, D. (1985). The effects of devaluation on the trade balance: A critical view and reexamination of Miles’s (New Results). Journal of International Money and Finance, 4, 553–563.
 15. Junz, H. B., and Rhomberg, R. R. (1973). Price-competitiveness in export trade among industrial countries. American Economic Review, 63, 412–418.
 16. Laffer, A. B. (1976). Exchange rates, the terms of trade, and the trade balance. Effects of Exchange Rate Adjustments, Washington, Treasury Department, OASIA Res.
 17. Leonard, G., and Stockman, A. C. (2001). Current accounts and exchange rates: A new look at the evidence. NBER Working Paper, 8361, 1-24.
 18. Lotfi, S. (2005). A Systemic Approach for Tourism Sustainability in Mazandaran. First National Congress on the Role of Tourism Industry in Mazandaran Province, Tehran, Rasanash Publication, 60-73 (In Persian).
 19. Magee, S. P. (1973). Currency contracts, pass through and depreciation. Brooking Papers on Economic Activity, 1, 303–325.
 20. Magee, S. P. (1975). Prices, income and foreign trade: A survey of recent economic studies. In P. B. Kenen (Ed.), International trade and finance: Frontiers for research. Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Miles, M. A. (1979). The effects of devaluation on the trade balance and the balance of payments: Some new results. Journal of Political Economy, 87(3), 600–620.
 22. Onafowora, O. (2003). Exchange rate and trade balance in East Asia: Is there a J-curve? Economics Bulletin, 5, 1–13.
 23. Rajabian, M. A., and Salimifar, M. (2015). Effect of real exchange rate on non-oil trade balance (experimental comparison of Iran and Turkey). Journal of Strategy, 24(77), 294- 275 (In Persian).
 24. Rose, A. K., and Yellen, J. L. (1989). Is there a J-curve? Journal of Monetary Economics, 24, 53–68.
 25. Rhomberg, R. R. (1973). Towards a general trade model. In R. J. Ball (Ed.). The International Linkage of National Economic Models. Amsterdam: North-Holland.
 26. Salant, M. (1976). Devaluations improve the balance of payments even if not the trade balance. Effects of Exchange Rate Adjustments, Washington, Treasury Department, OASIA Res.
 27. Saghayi, M. (2007). Environmental feasibility study of tourism in Iran.
 28. Regional Conference on Geography, Tourism and Sustainable Development, Tehran, Islamic Azad University of Shahre Ray (In Persian).
 29. Tayebi, K., Yazdani, M., and Khanzadi, A. (2010). Iranian trade balance and dynamics of G-curve mechanism in conditions of uncertainty. Financial and Economics Account, 3(1), 93-114 (In Persian).
 30. Veisi, H., and Mehmandoust, K. (2015). The study of obstacles to the development of international tourism industry in Iran with an emphasis on inbound tourism. Journal of Geopolitical, 11(1), 135-156 (In Persian).
 31. Vogt, M. G. (2008). Determinants of the demand for US exports and imports of tourism. Applied Economics, 40, 667–672.
 32. UNWTO (2014). Tourism highlights. 2014Edition, Madrid: World Tourism Organization.