بررسی اثر تکانه‌‌های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین (DSGE-BVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا

3 استادیار اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در نحوه تخصیص بودجه دولت به اعتبارات هزینه‌‌ای و عمرانی خصوصا چسبندگی بالای اعتبارات هزینه‌‌ای به هنگام کاهش درآمدهای نفتی موجب بی‌‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط نوسانات قیمت نفت شده است. از این رو در این مقاله اثر تکانه‌‌های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی DSGE-BVAR بررسی شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1392:4- 1369:1، نتایج حاصل از شبیه‌‌سازی مدل حاکی از آن است که توابع عکس‌‌العمل آنی متغیرهای تولید و تورم در برابر تکانه‌‌های تکنولوژی، پولی، نفتی و ارزی مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. تکانه‌‌های پولی و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها مقدار آن کاهش می‌‌یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش یافته اما با افزایش سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، در بلندمدت افزایش می‌‌یابد. نرخ تورم در اثر تکانه مثبت پولی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز افزایش یافته اما با تکانه مثبت تکنولوژی کاهش می‌‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of External Shocks on Iran’s Oil Economy: A DSGE-BVAR Approach

نویسندگان [English]

 • Elham Esmailipour Masouleh 1
 • Shamsollah Shirinbakhsh 2
 • Ilnaz Ebrahimi 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, Alzahra University
2 Associate Professor of Economics, Alzahra University
3 Assistant Professor of Economics, Monetary and Banking Research Institute
چکیده [English]

Given the economy’s high dependence on oil revenues combined with oil influential role in government budget in Iran, we seek to examine the impact of oil revenue shocks on Iran’s economy by means of a DSGE-BVAR model. We are further motivated by the observation that government has been less likely to cut current spending in response to frequent plunges in oil revenues. This, in return, has led to higher macroeconomic instability in times of oil price volatility. We identify technology shocks, oil revenue shocks, foreign exchange rate shocks and money supply shocks as the main sources of business cycle fluctuations. After estimating the model with quarterly data over the period 1990:2-2015:1, the analysis of impulse response functions indicates that production and inflation responses to shocks confirm factual data and the relevant theories. In response to monetary and oil revenue shocks, output rises in the short term; while it falls as result of a surge in the general price level. Foreign exchange rate shock generates a decrease in output but it increases in the long run, due to higher investment. Moreover, positive monetary, foreign exchange rate and oil shocks generate an increase in inflation; while technology shocks induce a decrease in inflation. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • DSGE-BVAR
 • Oil exporting economy
 • Oil shocks
 • New Keynesian economics
 1. امامی، کریم، و ادیب­پور، مهدی (1388). بررسی اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر تولید. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(10)، 26-1.
 2. خیابانی، ناصر، و امیری، حسین (1393). جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌های DSGE. پژوهشنامه اقتصادی، 14(54)، 173-133.
 3. شاه حسینی، سمیه، و بهرامی، جاوید (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفدهم، (53)17، 83-55.
 4. فخر حسینی، سید فخرالدین (1391). ارزیابی اثرات سیاست­های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل ادوار تجاری پولی. پژوهش­های پولی- بانکی، 6،  132-111.
 5. فرجی، مریم، و افشاری، زهرا (1394). تکانه­های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید. پژوهشنامه بازرگانی، 19(76)، 114-83.
 6. فطرس، محمدحسن، توکلیان، حسین، و معبودی، رضا (1393). تاثیر تکانه­های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 5(19)، 94-73.
 7. کمیجانی، اکبر، و توکلیان، حسین (1391). سیاست‌گذاری پولی تحت سلطة مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 8(2)، 117-87.
 8. صیادی، محمد، دانش جعفری، داوود، بهرامی، جاوید، و رافعی، میثم (1394). ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE). فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 20(2)، 58-21.
 9. متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر، و کمیجانی، اکبر (1389). طراحی یک الگو تعادل عمومی تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 10(4)، 116-87.
 10. منظور، داود، و تقی­پور، انوشیروان (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 75، 44-7.
 11.  مهرگان، نادر، و دلیری، حسن (1392). واکنش بانک­ها در برابر سیاست­های پولی بر اساس مدل (DSGE). فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست و یکم، (66)21، 68-39.
 12.  وبسایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها (www.cbi.ir)
 1. Allegret, J. P., & Benkhodja, M. T. (2015). External shocks and monetary policy in an oil exporting economy (Algeria). Journal of Policy Modeling, 37(4), 652-667.
 2. El Anshasy, A. A., & Bradley, M. D. (2012). Oil prices and the fiscal policy response oil-exporting countries. Journal of policy modeling, 34(5), 605-620.
 3. Benkhodja, M. T. (2014). Monetary policy and the Dutch disease effect in an oil exporting economy. International Economics, 138, 78-102.
 4. Choi, W. G., & Deveruex, M. B. (2005). Asymmetric effects of government spending: Does the level of real interest rates matter? IMF working paper.
 5. Del Negro, M., & Schorfheide, F. (2004). Priors from general equilibrium models for VARs. Intrnational Economic Review, 45(2), 643-673.
 6. Del Negro, M., Schorfheide, F., Smets, F., & Wouters, R. (2007). On the fit of new Keynesian models. Journal of Business and Economic Statistics, 25(2), 123-143.
 7. Emami, K., & Adibpour, M. (2009). The asymmetric effects of oil shocks on output in Iran. Quartery Journal of Economical Modeling, 3(10), 1-26 (In Persian).
 8. Fakhrhosseini, F. (2013). Evaluation of effects of monetary policy on Iranian economy in a monetary business cycle framework. Journal of Monetary and Banking Research, 6, 111-132 (In Persian).
 9. Faraji, M., & Afshari, Z. (2015). Oil price shocks and economic fluctuations in Iran in context of a new Keynesian open economy model. Journal of Trade Studies, 19 (76), 83-114 (In Persian).
 10. Filis, G., Degiannakis, S., & Floros, CH. (2011). Dynamic correlation between stock market and oil prices: the case of oil-importing and oil-exporting countries. International Review of Financial Analysis, 20, 152-164.
 11. Fotros, M. H., Tavakolian, H., & Maaboudi, R. (2015). Impact of fiscal and monetary shocks on macroeconomic variables in Iran, dynamic stochastic general equilibrium approach 1961-2012. Economic growth and Development Research,  5(19), 73-94 (In Persian).
 12. Gali, J., & Monaceli, T. (2005). Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy. Review of Economic Studies, 72, 707-734.
 13. Hou, K., Mountain, D. c., & Wu, T. (2016). Oil price shocks and their transmission mechanism in an oil-exporting economy: A VAR analysis informed by a DSGE model. Journal of International Money and Finance, 68, 21-49.
 14. Khiabani, N. & Amiri, H. (2014). The position of monetary and fiscal policies with emphasizing on oil sector with DSGE models (the case of Iran). Journal of Economics Research, 14(54), 133-173 (In Persian).
 15. Komijani A., & Tavakolian, H. (2012). Monetary policy under fiscal dominance and implicit inflation target in Iran: A DSGE approach. Journal of Economic Modeling Research, 2(8), 87-117 (In Persian).
 16. Lubik, T. A., & Schorfheide, F. (2007). Do central banks responds to exchange rate movements? A structural investigation. Journal of Monetary Economics, 54(4), 1069-1087.
 17. Manzoor, D., & Taghipour A. (2016). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: the case of Iran. Journal of Economic Research and Policies, 23(75), 7-44 (In Persian).
 18. Mehregan, N., & Daliri, H. (2013). Banks respond to monetary policy shocks based on DSGE model. Journal of Economic Research and Policies, 21(66), 39-68(In Persian).  
 19. Mehrara, M. (2008). The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities: The case of oil-exporting countries. Energy Policy, 36(3), 1164-1168.
 20. Motavaseli, M., Ebrahimi, I., Shahmoradi, A., & Komijani, A. (2011). A new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting country. Journal of Economic Research, 10(4), 87-116 (In Persian).
 21. Olayeni Olaolu, R. (2009). A small open economy model for Nigeria: a BVAR-DSGE approach, Available at:http://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 16180.
 22. Sanchez, S. M. (2013). A BVAR-DSGE model for forecasting the Spanish economy. Athens: ATINER’s Conference paper series, No: ECO2013-0791.
 23. Sayadi, M., Daneshjafari, D., Bahrami, J., & Rafeei, M. (2015). A framework for the optimum oil revenue allocation in Iran; dynamic stochastic general equilibrium approach. Journal of Planning and Budgeting, 20, 21-58 (In Persian).
 24. Shahhossini, S., & Bahrami, J. (2012). Designing a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model for Iran's economy with banking sector. Journal of Economic Research, 17(53), 55-83 (In Persian).
 25. Sims, C. A., & Zha, T. (2006). Were there regimes switches in US monetary policy?. American Economic Review, 96(1), 54-81.
 26. Vasconez, V. A., Giraud, G., Mc Lsaac, F., & Pham, N. S. (2015). The effects of oil price shocks in a new Keynesian framework with capital accumulation. Energy Policy, 86, 844-854.
 27. Central Bank of Iran (www.cbi.ir).