دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، پاییز 1396، صفحه 1-214 

مقاله پژوهشی

1. درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده‌های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری

صفحه 1-34

سهند ابراهیمی‌پور فائز؛ زهرا کریمی موغاری؛ تیمور محمدی


7. اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

صفحه 169-194

زینب برادران خانیان؛ حسین اصغرپور؛ حسین پناهی؛ سید علیرضا کازرونی


8. اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در ایران

صفحه 195-214

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ سلیمان فیضی؛ اکرم موسوی