درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده‌های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی اقتصادسنجی دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در ادبیات کار شایسته، از میان برداشتن کار کودک یکی از ارکان اساسی حقوق کار است. بر اساس کنوانسیون 138 سازمان بین‌المللی کار، هرگونه کاری که می‌تواند به سلامت جسم، ذهن و اخلاقی کودک آسیب بزند یا امنیت اخلاقی او را تهدید کند، کار کودک محسوب شده و نباید توسط کودکان زیر 18 سال انجام شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر شدید و شرایط نامناسب بازار کار، تعداد قابل توجهی از خانوارها را ناچار به پذیرش مشارکت کودکان در بازار کار می‌کند. در این مقاله اثر ویژگی‌های خانوار بر احتمال و میزان کار کودک مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور ویژگی‌های کودک، مادر، سرپرست و خانوار به عنوان متغیرهای توضیحی لحاظ شده‌اند. در این تحقیق از مدل توبیت با متغیر ابزاری استفاده شده است. مشارکت کودک در ایجاد درآمد برای خانوار مدل توبیت را با مشکل درونزایی روبرو می‌کند، در نتیجه از درآمد خالص سرپرست خانوار به عنوان متغیر ابزاری استفاده شده است. در این تحقیق از داده‌های خام هزینه – درآمد خانوار در سال 1392 استفاده شده است. گروه مورد بررسی کودکان زیر 18 سال و بالای 6 سال هستند. در مجموع نزدیک به 25 هزار کودک مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بر اساس نتایج، پسر بودن تأثیر معنی‌دار و مستقیمی در افزایش ساعات کار و احتمال کار کودک دارد. علاوه ‌بر آن فعال بودن و شاغل بودن سرپرست خانوار و افزایش سطح تحصیلات مادر باعث کاهش کار کودک می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Endogeneity in Estimating the Child Labor Model with Censored Data: An IV-TOBIT Approach

نویسندگان [English]

 • Sahand Ebrahimpour Faez 1
 • Zahra Karimi Moughari 2
 • Teimour Mohammadi 3
1 PhD Candidate in Econometrics, University of Mazandaran
2 Associate Professor of Economics, University of Mazandaran
3 Associate Professor of Economics, Alameh Tabatabaie University
چکیده [English]

In the decent work literature abolishing child labor is one of the main elements of rights at work. According to the convention 138 of the International Labor Organization any form of work that harms physical mental or moral wellbeing of the child or threatens the child’s morality is considered child labor and must not be done by any children less than 18 years of age. However in many developing countries due to extreme poverty and unfavorable labor market conditions a considerable number of households are obligated to be content with their children’s participation in the labor market. In this paper the effects of the household’s characteristics on the probability and the amount of child labor is studied. In order to do so the characteristics of the child mother head of the household and the household are considered as the explaining variables. The model applied in this study is an IV-TOBIT regression model. The child’s participation in income yielding activities for the household results in an endogeneity bias in the TOBIT model. Therefore the head of the household’s net income is used as an Instrumental Variable. The data in this study are extracted from the Households’ Income–Expenditure Survey of the year 2013. The group under study are the children between 6 and 18 years of age. Near 25 thousand children were studied. According to the results being male has a significant positive effect on the increase in the hours of work done by a child and its probability. Furthermore the head’s activity status and employment status and higher education levels of the mother decrease child labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child labor
 • Censored data
 • Instrumental variables
 • Tobit regressions
 1. ابراهیمی پورفائز، سهند (1391). جایگاه شاخص های کار شایسته ایران در میان کشورهای منتخب در حال توسعه. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه اقتصاد. دانشکده اقتصاد و علوم انسانی. دانشگاه مازندران.
 2. حسینی (اخلاق)، سید حسن (1384). وضعیت کودکان و کار و خیابان در ایران. رفاه اجتماعی، 5(9)، 174–155.
 3. رییس دانا، فریبرز (1382). واکاوی کودکان در ایران. رفاه اجتماعی، 2(7)، 248–231.
 4. زارع شاه آبادی، اکبر، حاجی زاده میمندی، مسعود، و اکبری قورتانی، صدیقه (1388). نقش خانواده نابسمان بر پدیده کودکان کار (مطالعه موردی: استان یزد). انتظام اجتماعی، 1(3)، 52–29.
 5. غفاری فارسانی، بهنام (1387). نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 38(2)، 259–237.
 6. کشاورز حداد، غلامرضا، و برهانی، فاطمه (1391). چانه زنی درون خانواده و تخصیص زمان زن و شوهر: مطالعه موردی تاثیر نسبت جنسیتی بر عرضه نیروی کار فردی زنان و مردان در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 4(47)، 177–155.
 7. کشاورز حداد، غلامرضا، نظرپور، محمدتقی، و سیفی کفشگری، محسن (1393). کودکان کار در خانوارهای ایران. سیاست‌های اقتصادی نامه مفید سابق دانشگاه مفید، 1(101)، 49–74.
 8. مهدوی مزینانی، زهرا،  و مزینانی، مجتبی (1390). آسیب‌شناسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان در کسب‌و‌کارهای خانوادگی. فصلنامه خانواده‌پژوهشی، 7(26)، 143–125.
 9. وب‌سایت مرکز آمار ایران، سری‌های زمانی (amar.org.ir).

 

 1. Alvi E., & Dendir S. (2011). Weathering the storms: Credit receipt and child labor in the aftermath of the great floods (1998) in Bangladesh. World Development, 39(8), 1398-1409.
 2. Bandara A., Dehejia R., & Lavie S. (2014). Impact of income and non-income shocks on child labour (Working Paper No 118). Retrieved from United Nations University: http://www.wider.unu.edu/
 3. Basu K. (2001). International labor standards and child labor. In Globalization Institutions and Social Cohesion (pp. 115-123). Springer Berlin Heidelberg.
 4. Basu K., & Van P. H. (1998). The economics of child labor. American Economic Review, 88(3), 412-427.
 5. Basu K., & Zarghamee H. (2009). Is product boycott a good idea for controlling child labor? A theoretical investigation. Journal of Development Economics, 88(2), 217-220.
 6. Beegle K., Dehejia R. H., & Gatti R. (2005). Child labor and agricultural shocks. Journal of Development Economics, 81(1), 80-96.
 7. Bhalotra S., & Heady C. (2003). Child farm labor: The wealth paradox. The World Bank Economic Review, 17(2), 197-227.
 8. Binswanger H. P., & McIntire J. (1987). Behavioral and material determinants of production relations in land-abundant tropical agriculture. Economic Development and Cultural Change, 36(1), 73-99.
 9. Boockmann B. (2010). The effect of ILO minimum age conventions on child labor and school attendance: Evidence from aggregate and individual-level data. World Development, 38(5), 679-692.
 10. Casabonne U. M. (2006). Child labor response to household participation in credit schemes and household income-generating activities in Peru (Doctoral dissertation). Retrieved from Georgetown University: https://repository.library.georgetown.edu/.
 11. Chakrabarty S., & Grote U. (2009). Child labor in carpet weaving: impact of social labeling in India and Nepal. World Development, 37(10), 1683-1693.
 12. Chakraborty S., & Das M. (2004). Mortality fertility and child labor. Economics Letters, 86(2), 273-278.
 13. Chaudhuri S. (2011). Labor market reform and incidence of child labor in a developing economy. Economic Modelling, 28(4), 1923-1930.
 14. Cigno A., Rosati F. C., & Guarcello L. (2002). Does globalization increase child labor?. World Development, 30(9), 1579-1589.
 15. Del Carpio X. V., Loayza N. V., & Wada T. (2016). The impact of conditional cash transfers on the amount and type of child labor. World Development, 80(1), 33-47.
 16. Dessy S. E., & Pallage S. (2001). Child labor and coordination failures. Journal of Development Economics, 65(2), 469-476.
 17. Dillon A. (2012). Child labour and schooling responses to production and health shocks in northern Mali. Journal of African economies, 22(2), 276-299.
 18. Dumas C. (2007). Why do parents make their children work? A test of the poverty hypothesis in rural areas of Burkina Faso. Oxford Economic Paper, 59(2), 301-329.
 19. Dumas C. (2013). Market imperfections and child labor. World Development, 42(1), 127-142.
 20. Dumas C. (2015). Shocks and child labor (Working Paper No 458). Retrieved from Université de Fribourg: http://doc.rero.ch/.
 21. Duryea S., & Arends-Kuenning M. (2003). School attendance child labor and local labor market fluctuations in urban Brazil. World Development, 31(7), 1165-1178.
 22. Duryea S., Lam D., & Levison D. (2007). Effects of economic shocks on children's employment and schooling in Brazil. Journal of development economics, 84(1), 188-214.
 23. Dwibedi J. K., & Chaudhuri S. (2010). Foreign capital return to education and child labour. International Review of Economics & Finance, 19(2), 278-286.
 24. Edmonds E. V. (2006). Child labor and schooling responses to anticipated income in South Africa. Journal of development Economics, 81(2), 386-414.
 25. Edmonds E. V., & Pavcnik N. (2006). International trade and child labor: cross-country evidence. Journal of International Economics, 68(1), 115-140.
 26. Edmonds E. V., & Shrestha M. (2014). You get what you pay for: Schooling incentives and child labor. Journal of Development Economics, 111(1), 196-211.
 27. Emerson P. M., & Souza A. P. (2007). Child labor school attendance and intra-household gender bias in Brazil. The World Bank Economic Review, 21(2), 301-316.
 28. Emerson P. M., & Souza A. P. (2011). Is child labor harmful? The impact of working earlier in life on adult earnings. Economic Development and Cultural Change, 59(2), 345-385.
 29. Ersado L. (2004). Child labor and schooling decisions in urban and rural areas: comparative evidence from Nepal Peru and Zimbabwe. World development, 33(3), 455-480.
 30. Fabre A., & Pallage S. (2015). Child labor idiosyncratic shocks and social policy. Journal of Macroeconomics, 45(1), 394-411.
 31. Faez S. (2012). The status of Iran’s decent work indicators among selected developing countries (Master’s Thesis). Faculty of Economics. Department of Economics and Humanities. University of Mazandaran (In Persian).
 32. Fan C. S. (2011). The luxury axiom the wealth paradox and child labor. Journal of Economic Development, 36(3), 25-45.
 33. Ghaffari Farsani B. (2008). A look at the convention of the worst forms of child labor. Law and Political Science, 38(2), 237-259 (In Persian).
 34. Goulart P., & Bedi A. S. (2008). Child labour and educational success in Portugal. Economics of Education Review, 27(5), 575-587.
 35. Grootaert C., & Patrinos H. A. (1999). The policy analysis of child labor: A comparative study. Macmillan.
 36. Hazan M., & Berdugo B. (2002). Child labour fertility and economic growth. The Economic Journal, 112(482), 810-828.
 37. Hilson G. (2012). Family hardship and cultural values: Child labor in Malian small-scale gold mining communities. World Development, 40(8), 1663-1674.
 38. Hoseini S. H. (2005). The status of child labor in Iran. Social Welfare, 5(9), 155-174 (In Persian).
 39. ILO (1973). Minimum age (No. 138). Retrieved from: ILO (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138).
 40. ILO (1999). Worst forms of child labor (No. 182). Retrieved from: ILO (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO).
 41. Iran’s Statistical Center (amar.org.ir).
 42. Kambhampati U. S., & Rajan R. (2006). Economic growth: A panacea for child labor?. World Development, 34(3), 426-445.
 43. Kana M. Phoumin H., & Seiichi F. (2010). Does child labour have a negative impact on child education and health? A case study in rural Cambodia. Oxford Development Studies, 38(3), 357-382.
 44. Keshavarz Haddad Gh., Borhani F. (2012). Integrated decision making within the family and the spouses’ time allocation: case study of gender effects on supply of male and female labor in Iran. Journal of Economic Studies, 4(47), 155-177 (In Persian).
 45. Keshavarz Haddad Gh., Nazarpour M. T., & Seifi Kafshgari M. (2014). Child labor in Iranian households. Mofid Letter, 101(1), 49-74 (In Persian).
 46. Kruger D. I. (2007). Coffee production effects on child labor and schooling in rural Brazil. Journal of Development Economics, 82(2), 448-463.
 47. Kruger D. I. (2007). Coffee production effects on child labor and schooling in rural Brazil. Journal of Development Economics, 82(2), 448-463.
 48. Kumar A. (2013). Preference based vs. market based discrimination: Implications for gender differentials in child labor and schooling. Journal of Development Economics, 105(1), 64-68.
 49. Landmann A., & Frölich M. (2015). Can health-insurance help prevent child labor? An impact evaluation from Pakistan. Journal of Health Economics, 39(1), 51-59.
 50. Lima L. R. Mesquita S., & Wanamaker M. (2015). Child labor and the wealth paradox: The role of altruistic parents. Economics Letters, 130(1), 80-82.
 51. Mahdavi Mazinani Z., & Mazinani M. (2011). Legal pathology of child and teenage labor in family businesses. Family Studies, 26(7), 124-143 (In Persian).
 52. Marx K., & Engels F. (1867). Das kapital kritik der politischen okonomie. published by Pinguin Classics in 1992.
 53. McLanahan S. (1985). Family structure and the reproduction of poverty. American journal of Sociology, 90(4), 873-901.
 54. Moehling C. M. (1999). State child labor laws and the decline of child labor. Explorations in Economic History, 36(1), 72-106.
 55. Moehling C. M. (2004). Family structure school attendance and child labor in the American South in 1900 and 1910. Explorations in Economic History, 41(1), 73-100.
 56. Morduch J. (1999). Between the state and the market: Can informal insurance patch the safety net?. The World Bank Research Observer, 14(2), 187-207.
 57. Nengroo A. H., & Bhat G. M. (2017). Why child labour? Evidences from homebased carpet weaving industry of Kashmir. Children and Youth Services Review, 79(1), 50-56.
 58. Oryoie A. R., Alwang J., & Tideman N. (2017). Child labor and household land holding: Theory and empirical evidence from Zimbabwe. World Development, 100(1), 45-58.
 59. Pörtner C. C. (2001). Children as insurance. Journal of Population economics, 14(1), 119-136.
 60. Rais Dana F. (2003). Examination of children in Iran. Social Studies, 2(7), 231-248 (In Persian).
 61. Ranjan P. (1999). An economic analysis of child labor. Economics letters, 64(1), 99-105.
 62. Ranjan P. (2001). Credit constraints and the phenomenon of child labor. Journal of development economics, 64(1), 81-102.
 63. Ravallion M., & Chaudhuri S. (1997). Risk and insurance in village India: Comment. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 65(1), 171-184.
 64. Ray R. (2000). Child labor child schooling and their interaction with adult labor: Empirical evidence for Peru and Pakistan. The World Bank Economic Review, 14(2), 347-367.
 65. Rosati F. C., & Rossi M. (2001). Children’s working hours school enrolment and human capital accumulation: Evidence from Pakistan and Nicaragua. (Working Paper No 3). Retrieved from Understanding Children’s Work: http://www.uew-project.org/.
 66. Sanusi W. A. (2013). Effect of household’s poverty level on child labour participation among households in nigeria. Developing Country Studies, 3(7), 97-101.
 67. Sugawara K. (2010). Intergenerational transfers and fertility: Trade-off between human capital and child labour. Journal of Macroeconomics, 32(2), 584-593.
 68. Swaminathan M. (1998). Economic growth and the persistence of child labor: Evidence from an Indian city. World Development, 26(8), 1513-1528.
 69. Tanaka R. (2003). Inequality as a determinant of child labor. Economics Letters, 80(1), 93-97.
 70. Tobin J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 26(1), 24-36.
 71. Townsend R. M. (1994). Risk and insurance in village India. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 62(3), 539-591.
 72. Zareh Shah Abadi A., Haji Zadeh Meymandi M., & Akbari Ghurtani S. (2009). The unstable family’s role in child labor (case study: Yazd province). Entezam-e-Ejtemaei, 1(3), 29-52 (In Persian).
 73. Zeldes S. P. (1989). Consumption and liquidity constraints: an empirical investigation. The Journal of Political Economy, 97(2), 305-346.