اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1393-1367 به صورت فصلی است. بدین منظور، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته یا همان گارچ (GARCH) برای اندازه ‌گیری نااطمینانی نرخ ارز و از رهیافت آزمون کرانه ‌ها در مدل خودرگرسیونی با وقفه ‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری برای بررسی انحراف کوتاه ‌مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر مصرف مثبت و معنادار و اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف منفی و معنا ‌دار است. رابطه مثبت میان نرخ ارز و مصرف، موافق با نظریه گذر ارز می ‌باشد. رابطه منفی بین نااطمینانی نرخ ارز و مصرف موافق با نظریه جذب می ‌باشد. نتیجه این تحقیق، اتخاذ سیاست مناسب ارزی در جهت کاهش نااطمینانی نرخ ارز را به مسئولان پولی کشور پیشنهاد می ‌کند. همچنین با توجه به معنادار نبودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در کوتاه ‌مدت و معنادار بودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در میان ‌مدت و ‌بلندمدت پیشنهاد می ‌شود از نرخ کنترل شده رشد مخارج دولت در برنامه میان ‌مدت پیروی شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Exchange Rate and Exchange Rate Uncertainty on Domestic Consumption in Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Jamaledin Mohseni Zonouzi 1
 • Soleiman Feizi 1
 • Akram Mosavi 2
1 Assistant Professor of Economics, Urmia University
2 M.A. in Economics, Urmia University
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the effect of exchange rate and exchange rate uncertainty on domestic consumption in Iran during 1988q2-2015q1.Therefore,GARCH method is used to estimate the exchange rate uncertainty and the Bonds test approach to ARDL models is used to analyze the existence of long-run relationship, and the Vector Error-Correction model is used to analyze the short-run deviations of variables from their long-run equilibrium values. The results indicate that the exchange rate has direct significant long run and short run effect on the consumption, but exchange rate uncertainty has indirect significant effect on the consumption in Iran. Positive relationship between exchange rate and consumption confirms the exchange rate path theory in Iran. Negative relationship between exchange rate uncertainty and consumption confirms absorption theory in Iran. The results suggest monetary authorities in Iran to adopt appropriate exchange policy for decreasing exchange rate uncertainties. Due to insignificant short run and significant long run effect of government expenditure on consumption, it is suggested to adopt managed government expenditure growth rate in mid-term program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aggregate consumption
 • Exchange rate uncertainty
 • exchange rate
 • GARCH
 • ARDL
 1. برانسون، ویلیام اچ (1383). تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری. تهران: نشر نی.
 2. بختیاری، صادق (1384). اقتصاد کلان. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
 3. خضری، محمد لعل، ناجی میدانی، علی اکبر، و کریم­زاده، مصطفی (1393). اثر تلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (1352-90). پژوهشهای اقتصادی ایران، 19(59)، 211-236.
 4. رحمانی، تیمور (1383). اقتصاد کلان. تهران: انتشارات برادران.
 5. شریف، مصطفی (1387). اقتصاد کلان. تهران: انتشارات اطلاعات.
 6.  ‌ ‌ منکیو، گریگوری (1375). اقتصاد کلان2، ترجمه حمیدرضا برادران شرکاء و علی پارسائیان. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. موسوی محسنی، رضا، و سبحانی­پور، مینا (1387). بررسی گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، (4) ، ویژه نامه طرح تعدیل اقتصادی، 129-149.
 8. میرزائی، سعید، و انجم­شعاع، سعید (1393). اثرات نرخ ارز موثر واقعی بر مصرف در ایران. اقتصاد و الگوسازی، 5(19و20)، 165-181.

 

 1. Alexander, S. (1952). Effects of a devaluation of trade balance. International Monetary Fund Staff Papers, 2 (2), 263–278.
 2. Alagidede, P. C. and, Ibrahim, M. ‌(2016). On the causes and effects of exchange rate volatility on economic growth: Evidence from Ghana. International Growth Centre, WP Iss.1994, 1 –27.
 3. Bahmani-Oskooee, M., and, Hajilee, M. (2012). On the relation between currency depreciation and domestic consumption. Department of Economics, University of Wisconsin-Milwaukee.
 4. Bahmani-Oskooee, M., and Dan Xi (2012). Exchange rate volatility and domestic consumption: Evidence from Japan. Department of Economics, University of Wisconsin-Milwaukee.
 5. Backus, David K., and Gregory W. Smith (1993). Consumption and real exchange rates in dynamic economies with non-traded goods. Journal of International Economics, 35, 297-316.
 6. Bakhtiari, Sadiq (2005). Macroeconomics. Isfahan: Isfahan University Publications (In Persian).
 7. Box, G. E. P., and G. M Jenkins (1970). Time series analysis: Forecasting and control. San Francisco: Holden-Day Pub. Co.
 8. Branson, William h. (2004). Macroeconomics: Theory and policies. ‌translated to Persian by Abbas Shakeri. Tehran: Ney Publication (In Persian).
 9. Chari, V. V., Patrick J. Kehoe, and Ellen R. McGrattan (2002). Can sticky price models generate volatile and persistent real exchange rates?. ‌Review of Economic Studies, 69, 533-63.
 10. Griere, Kevin B., and Perry, Mark J. ‌(1998). On inflation and inflation uncertainty in the G7countries. Journal of International Money and Finance, 17, 671-689.
 11. Hall, R. E. ‌(1986). The role of consumption in economic fluctuations, in: Gordon, R.J. (Ed.), The American Business Cycle: Continuity and Change. Chicago: University of Chicago Press, 237–266.
 12. Pesaran, M., H., Shin, Y., and Smith, R., J. ‌(2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 13. Hufner, Schroder (2002). Exchange rate pass-through to consumer prices: A European perspective. ZEW discussion paper, 02-20.
 14. Khezri, Hamid Lal, Ali Akbar Naji Meydani, and Mostafa Karimzadeh (2014). The effect of exchange rate volatility on the private sector consumption in Iran (1973-2011). Economic Research, 19(59), 211-236 (In Persian).
 15. Kugler, P. (1985). Autoregressive modeling of consumption, income, inflation and interest rate data: A multi-country study. Empirical Economics, 10, 37–50.
 16. Mankiw, Grigory (1996). Macroeconomics2, translated to Persian by Hamidreza Baradaran Shoraka and, Ali Parsaeian. Tehran: Alameh Tabatabaie University Press (In Persian).
 17. Mirdala, Rajmund (2014). Exchange rate pass-through to consumer prices in European transition economies. Procedia Economics and Finance, 12, 428-436.
 18. Mirzamohamadi, Saeid, and Sajad Anjom Shoa (2014). The effects of effective real exchange rate on consumption in Iran. Journal of Economics and Modeling, 5(19&20), 165-181 (In Persian).
 19. Mosavi Mohseni, Reza, and Mina Sobhanipur (2009), Analyzing exchange rate path in economy of Iran. Economic Research, 4, 129-149 (In Persian).
 20. Oseni, Isiaq Olasunkanm (2016). Exchange rate volatility and private consumption in Sub-Saharan African countries: A system-GMM dynamic panel analysis. Future Business Journal, 2, 103 – 115.
 21. Rahmani, Teimur (2004). Macroeconomics. Tehran: Baradaran Publication (In Persian).
 22. Savoie-Chabot, Laurence, and Michael Khan (2015). Exchange rate pass-through to consumer prices: Theory and recent evidence. Bank of Canada discussion paper, No.2015-9.
 23. Sharif, Mostafa (2008). Macroeconomics. Tehran: Etelaat Publications (In Persian).
 24. Villagomez, A. (1994). Aggregate consumption, interest rates and inflation in LDCs: An error correction model. Journal of Development Studies, 31, 157–178.