اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه‌‌ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می‌‌تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده‌‌های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک‌‌های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که با افزایش تورم، کسری بودجه دولت کاهش می‌‌یابد. به عبارت دیگر، در این مطالعه اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب است. در واقع نتایج نشان می‌‌دهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقیقی و درآمدهای حقیقی دولت می‌‌شود، لیکن تورم هزینه‌‌های دولت را بیش‌‌تر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتیجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران، وجود رابطه غیر‌‌خطی بین تورم و کسری بودجه تأیید می-شود. زیرا نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که در صدک‌‌های ابتدایی تأثیر تورم بر کسری بودجه بیش‌‌تر از صدک‌‌های میانی است. با اجرای باز نمونه‌‌گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Effect of Inflation on the Budget Deficit in Iran: Quantile Regression Approach

نویسندگان [English]

 • Zeinab Baradaran Khanian 1
 • Hossein Asgharpur 2
 • Hossein Panahi 2
 • Alireza Kazerooni 3
1 M.A. in Economics, University of Tabriz
2 Associate professor of Economics, University of Tabriz
3 Professor of Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

Inflation affects budget deficit on both revenue and expenditure sides. Understanding the effect of inflation on the government's budget deficit can provide conditions for controlling inflation and reducing the budget deficit. Using of seasonal data over the period of 1991:2-2015:1, this study investigates the effect of inflation on budget deficit in Iran. For this purpose, the research model has been estimated in different percentiles using a quantile regression. The results indicate that, as inflation rises, the budget deficits decreased. In the other words Patinkins effect dominants of Tanzis effect. In fact, the result shows that although inflation reduces the real expense and revenues of government, but it is reducing government expense more than government revenues and as a result increasing inflation caused to reducing of the budget deficit. The results of the research show, in primary percentiles, the effect of inflation on the deficit is more than on intermediate percentiles. This means that there is a non-linear relationship between inflation and budget deficits. With the implementation of resampling (bootstrap), the results of quantile regression are confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • budget deficit
 • Inflation
 • Non-linear relationship
 • Quantile regression
 • Bootstrap
 1. اسفندیاری صفا، خسرو، و خداپرست، حمیدرضا (1393). مفاهیم اساسی بودجه ریزی با رویکرد عملیاتی. ناشر: نظری.
 2. انصاری، محمد، بامنی­مقدم، محمد، خوش گویان فرد، علیرضا، و سام آرام، عزت­اله (1385). کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل سلامت روانی.  فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 5(20)، 59- 49.
 3. تقی پور، انوشیروان (1380). بررسی ارتباط کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم در ایران: به روش معادلات همزمان. مجله برنامه و بودجه، 5 و 6، 132-105.
 4. ثانی،  باقر (1392). برآورد وقفه­های درآمد مالیاتی مشاغل در استان تهران. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 1(4)، 94-73.
 5. سقائیان نژاد، حسین، و اهرابی، مهدی (1375). بازخور بین تورم و کسری بودجه با استفاده از سیستم معادلات همزمان. مجله جغرافیا و برنامه­ریزی، 4، 100-58.
 6. صادقی، حسین، اصغرپور، حسین، و محمودزاده، محمود (1383). بررسی کشش قیمتی و وقفه جمع­آوری درآمد­های مالیاتی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 2(39)، 109-38.فرزین وش، اسدا....، اصغرپور، حسین، و محمودزاده، محمود (1382). بررسی اثر تورم بر کسری بودجه از بعد درآمدی و هزینه­ای. مجله تحقیقات اقتصادی، 2(38)، 150-115.
 7. غریبی، سارا (1389). بررسی رابطه بین کسری بودجه و تورم در ایران (با استفاده از تکنیک ARDL). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
 8. محمودزاده، محمود (1381). بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 9. نبی­زاده ولوکلایی، حسن (1393). بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران. مجله اقتصادی، 5 و 6، 116-85.
 10. آمار و داده­های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1393-1370).

 

 1. Ansari, M. T., Bamani moghadam, M., Khoshgooyan fard, A., & Samaram, E. (2006). Application of quantile regression in mental health analysis. Social Welfare Quarterly, 5(20), 49-59 (In Persian).
 2. Cardoso, E. (1998). Virtual deficits and the Patinkin effect. Staff papers, 45(4), 619-646.
 3. Catao, L. A.,& Terrones, M. E. (2005). Fiscal deficits and inflation. Journal of Monetary Economics, 52(3), 529-554.
 4. Chistodoulakis, N. M. (1994). Tax collection lags and revenue-maximizing inflation. Empirical Economics, 19, 329-342.
 5. Davino, C., Furno, M.,& Vistocco, D. (2013). Quantile regression: Theory and applications. John Wiley & Sons.
 6. Esfandiari safa, kh., & Khodaparast, H. R. (2014). Basic concepts of budgeting and operational approach (In Persian).
 7. Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). An introduction to the bootstrap. CRC press.
 8. Efron, B. (1981). Nonparametric standard errors and confidence intervals. canadian Journal of Statistics, 9(2), 139-158.‏
 9. Farzinvash, H.,  Asgharpour, H., & Mahmodzadeh, M. (2003). The effect of inflation on budget deficit aspects of cost and revenue in iran. Journal of Economic Research, 2(38), 115-150 (In Persian).
 10. Gharibi, S. (2010). The relationship between inflation and budget deficit (ARDL approach). Master's Thesis, University of Alzahra (In Persian).
 11. Koenker, R., & Bassett Jr, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica: journal of the Econometric Society, 33-50.
 12. Lin, H. Y., & Chu, H. P. (2013). Are fiscal deficits inflationary?. Journal of International Money and Finance, 32, 214-233.
 13. Mahmodzadeh, M. (2002). The effect of inflation on the budget deficit in Iran. Master's Thesis, University of  Allameh Tabatabaei (In Persian).
 14. Nabizadeh valokolaee, H. (2014). Study the interaction of inflation and tax of value added in Iran. EconomicJournal, 5 & 6, 85-116  (In Persian).
 15. Patinkin, D. (1965). Money, interest, and prices: An integration of monetary and value theory.‏
 16. Saghaeiannezhad, H., & Ahrabi, M. (1996). Feedback between inflation and the budget deficit using a system of simultaneous equations. Geography and Planning, 4, 58-100  (In Persian).
 17. Sadeghe, H., Asgharpour, H., & Mahmodzadeh, M. (2004). Study elasticity and lag the collection of tax revenues in Iran. Journal of Economic Research, 2(39), 38-109 (In Persian).
 18. Sani, b. (2014).  Business tax income breaks in Tehran province. Fiscal and Economic policies, 1(4) (In Persian).
 19. Rosa, A. (2012). Inflation and budget deficit: What is realationship in Portigal?. Economica, 12(2), 215-237.
 20. Tanzi, V. (1977). Inflation, lags in collection and the real of tax revenue. Staff Paper, 24. 846-856.
 21. Tanzi, V. (1978). Inflation, real tax revenue, and the case for inflationary finance: Theory with an application to Argentina. Staff papers, 25(3), 417-451.
 22. Taghepour, A. (2001). The relationship between the state budget deficit, money growth and inflation in Iran: The method of simultaneous equations. The Journal of Planning and Budgeting, 5 & 6, 105-132 (In Persian).
 23. Turrouni, B. (1938). The economics of inflation. The Economic Journal, 48(191), 507-513.
 24. Twari, A. K., Pandi, B. (2013). Fiscal deficit and inflation: What causes what? The case of India, Journal of International Business and Economy, 13, 57-81.
 25. Zynalaghdam, M. (2014). The relationship between inflation and budget deficit (Markov-Switching Approach), Master's Thesis, University of Alzahra (In Persian).