بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر نقش بی‌ثباتی تورمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369:2-1393:4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی‌ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد با بروز بی‌ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Non-Linear Investigation of Exchange Rate Pass-Through into the Import Price with an Emphasis on the Role of Inflation Volatility in Iran

نویسندگان [English]

 • Mana Mesbahi 1
 • Hossein Asgharpur 2
 • Jafar Haghighat 3
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Tabriz
2 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
3 Professor of Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

This article mainly aims to investigate the effects of the fundamental and environmental variables on the degree of exchange rate pass-through (ERPT) into the import price during 1990:3 to 2014:1. Therefore, at first, the effect of exchange rate along with the effects of marginal cost in abroad, the degree of openness of economy and gross domestic production on the import price were investigated by using of Markov-Switching model. The experimental findings indicate that there are two regimes for the degree of ERPT into the import price of Iran; i.e. the low price regime and the high price regime and for both regimes the degree of ERPT is more than one unit. In the next stage, the inflation volatility was quantified as one of the most important factors dominating Iran economy by the use of MS-GARCH approach. After that its effect, along with the effect of fundamental variables on the degree of ERPT were evaluated. The findings show that with the emergence of inflation volatility in Iran economy, the degree of ERPT into import price will increase in both regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The import price regime
 • Exchange rate pass-through
 • Inflation volatility
 • Markov-Switching
 • MS-GARCH
 1. اصغرپور، حسین، کازرونی، علیرضا، و میرانی، نینا (1394). تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران. مجله نظریه­های کاربردی اقتصاد، 5، 178-155.
 2. اصغرپور حسین، و مهدیلو، علی (1393). محیط‌ تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ.  فصلنامه پژوهش ها و سیاست­های اقتصادی، 70، 102-75.
 3. حیدری، حسن، و احمدزاده، عزیز (1394). تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمت­ها در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 74، 28-1.
 4. راسخی، سعید، جعفری صمیمی، احمد، و منتظری شورکچالی، مجتبی (1393). تأثیر غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز: یک مطالعه موردی برای ایران. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 8، 33-7.
 5. سلمانی، یونس (1391). مقایسه تأثیرگذاری نوسانات قیمتی بازار جهانی نفت بر اقتصاد کشورهای OPEC و OECD. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور).
 6. شجری، هوشنگ (1384). تحلیل عبور نرخ ارز در ایران. دانش و توسعه، 16، 76-51.
 7. شجری، هوشنگ، طیبی، کمیل، و جلالی سیدعبدالمجید (1385). عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاستهای پولی و درجه بازبودن اقتصاد در ایران به روش سیستم­های فازی عصبی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 26، 179-153. 
 8. فلاحی، فیروز (1393). علیت مارکوف سوئسچینگ و رابطه تولید و پول در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 11، 138-107.
 9. کازرونی، علیرضا، سلمانی، بهزاد، و فشاری، مجید (1391). بررسی تأثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP). فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، 91، 116-95.
 10.  مهرابی بشرآبادی حسین، جلایی سید عبدالمجید، و کوشش، محمد سجاد (1390). بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران. پژوهشنامه علوم اقتصادی، 12، 216-201. 
 11. عیسی­زاده روشن، یوسف (1394). عبور نرخ ارز: مورد مطالعه اقتصاد ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 10، 106-89.
 1. Al-Abri, A. S., & Goodwin, B. K. (2009). Re-examining the exchange rate pass-through into import prices using non-linear estimation techniques: Threshold cointegration. International Review of Economics & Finance, 18 (1), 142-161.
 2. Aleem, A., & Lahiani, A. (2014). Monetary policy credibility and exchange rate pass-through: Some evidence from emerging countries. Economic Modelling, 43, 21-29.
 3. Asgharpur, H., & Mehdiloo, A. (2014). The impact of inflationary environment on exchange rate pass-through on import prices in Iran: markov-Switching approach. Journal of economic research and polices, 22(7), 75-102 (In Persian).
 4. Asgharpur, H., Kazerooni, A., & Mirani, N. (2015). The impact of inflationary environment on exchange rate pass- through to the import price index in Iran. Applied Theories of Economics, 2(2), 155-178 (In Persian).
 5. Bailliu, J., & Fujii, E. (2004). Exchange rate pass-through and the inflation environment in industrialized countries: an empirical investigation.
 6. Baldwin, R. (1988). Hysteresis in import prices: the beachhead effect. American Economic Review, 78 (4), 773-785.
 7. Barhoumi, K. (2006). Differences in long run exchange rate pass-through into import prices in developing countries: An empirical investigation. Economic Modelling, 23(6), 926-951.
 8. Brun-Aguerre, R., Fuertes, A. M., & Phylaktis, K. (2012). Exchange rate pass-through into import prices revisited: what drives it? Journal of International Money and Finance, 31(4), 818-844.
 9. Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. Review of Economics and Statistics, 87(4), 679-690.
 10. Carriere-Swallow, Y., Gruss, B., Magud, N. E., & Valencia, F.(2016). Monetary policy credibility and exchange rate pass-through. (No. 16/240). International Monetary Fund.
 11. Ca'Zorzi, M., Hahn, E., & Sánchez, M. (2007). Exchange rate pass-through in emerging markets. ECB Working Paper. 739, March 2007.
 12. Cheikh, N. B., & Louhichi, W. (2016). Revisiting the role of inflation environment in exchange rate pass-through: A panel threshold approach. Economic Modelling, 52, 233-238.
 13. Devereux, M. B., & Yetman, J. (2010). Price adjustment and exchange rate pass-through. Journal of International Money and Finance, 29(1), 181-200.
 14. Eisazadeh Roshan, Y. (2015). Exchange rate pass-through, case study of Iran . Journal Management System, 3(10), 89-106 (In Persian).
 15. Fallahi, F. (2014). Money-output relationship in Iran: A markov switching causality. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 3(11), 107-128 (In Persian).
 16. Frankel, J., Parsley, D., & Wei, S. J. (2012). Slow pass-through around the world: a new import for developing countries? Open Economies Review, 23(2), 213-251.
 17. 17.   Franses, P. H., & Van Dijk, D. (2000). Non-linear time series models in empirical finance, Cambridge University Press.
 18. Gagnon, J. E., & Ihrig, J. (2004). Monetary policy and exchange rate pass‐through. International Journal of Finance & Economics, 9(4), 315-338.
 19. Ghosh, A. (2013). Exchange rate pass through, macro fundamentals and regime choice in Latin America. Journal of Macroeconomics, 35, 163-171.
 20. Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. Journal of Financial Economics, 42(1), 27-62.
 21. Hernandez, K., & Leblebicioğlu, A. (2012). A regime-switching analysis of pass-through. Review of World Economics, 148(3), 523-552.
 22. Heydari, H., & Ahmadzadeh, A. (2015). Exchange rate changes and its effect on the price chain in Iran. Iranian journal of Trade Studies ,74, 1-28 (In Persian).
 23. Holmes, M. J. (2009). The response of exchange rate pass-through to the macroeconomic environment. Open Business Journal, 2, 1-6.
 24. Jimborean, R.(2013). The exchange rate pass-through in the new EU member states. Economic Systems, 37(2), 302-329.
 25. Junttila, J., & Korhonen, M. (2012). The role of inflation regime in the exchange rate pass-through to import prices. International Review of Economics & Finance, 24, 88-96.
 26. Kazerooni, A., Salmani, B., & Feshari, M. (2012). The Impact of Exchange Rate Regime and Inflationary Environment on Exchange Rate Pass-Through In Iranian Economy (TVP Approach). Economic Development Research ,5(4), 95-116 (In Persian).
 27. Klaassen, F. (2002). Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH. In Advances in Markov-Switching Models (pp. 223-254). Physica-Verlag HD.
 28. Lin, P. C., & Wu, C. S. (2012) . Exchange rate pass-through in deflation: The case of Taiwan. International Review of Economics & Finance, 22(1), 101-111.
 29. Lopez-Villavicencio, A. and V. Mignon. (2016). Exchange rate pass-through in emerging countries: Do the inflation environment, monetary policy regime and institutional quality matter?.CEPII Working Paper, No. 2016-07.
 30. Mann, C. L. (1986). Prices, profit margins, and exchange rates. Fed, Res. Bull., 72, 366.
 31. Marazzi, M., Sheets, N., Vigfusson, R., Faust, J., Gagnon, J., Marquez, J., & Rogers, J. (2005). Exchange rate pass-through to US import prices: some new evidence. International Finance Discussion Papers, 833.
 32. Mehrabi BasharAbadi, H., Jalayi, S.A.M., & Koshesh, M.S. (2011). Assessing the effect of exchange rate on import and export prices in Iran. Journal of economic Science, 12, 201-216 (In Persian).
 33. Nogueira, R. P., & León-Ledesma, M. A. (2011) . Does exchange rate pass-through respond to measures of macroeconomic instability? Journal of Applied Economics, 14(1), 167-180
 34. Ozkan, I., & Erden, L. (2015). Time-varying nature and macroeconomic determinants of exchange rate pass-through. International Review of Economics & Finance, 38, 56-66.
 35. Rasekhi, S., Jafari samimi, A., & Montazeri Shurkchali, A. (2014). Nonlinear impact of uncertainty of inflation on exchange rate pass through: A case study for Iran. Economic Strategy, 8, 7-33 (In Persian).
 36. Sahminan, S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices in major Southeast Asian countries. Available at SSRN 1295056.
 37. Salmani, Y. (2012). The Comparisoin between the fluctuations of the price oil in global market in OPEC and OECD countries. M.S thesis, College of Manegment and Economy. University of Water and Electricity (Shahid Abaspoor) (In Persian).
 38. Shajari, H. (2005). Analyzing exchange rates in Iran. Journal of Research and Rural Planning, (16), 51-76 (In Persian).
 39. Shajari, H., Tayybi, K., & Jalali, S.M. (2006) . Pass through the exchange rate and its relationship with monetary policy and the degree of openness of the economy in Iran by the method of neural fuzzy systems. Economic Research, 26, 153-179 (In Persian).
 40. Shintani, M., Terada-Hagiwara, A., & Yabu, T. (2013). Exchange rate pass-through and inflation: A nonlinear time series analysis. Journal of International Money and Finance, 32, 512-527.
 41. Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms. European economic review, 44(7), 1389-1408.
 42. Wickremasinghe, G., & Silvapulle, P. (2004). Exchange rate pass-through to manufactured import prices: The case of Japan. International Trade, 406006.
 43. Winkelried, D. (2014). Exchange rate pass-through and inflation targeting in Peru. Empirical Economics, 46(4), 1181-1196.
 44. Yanamandra, V. (2015). Exchange rate changes and inflation in India: What is the extent of exchange rate pass-through to imports? Economic Analysis and Policy, 47, 57-68.