تأثیرپذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از شاخص صنعت، شاخص مالی و متغیرهای کلان اقتصادی: رویکرد چرخشی مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از جمله شاخص صنعت، شاخص مالی، نقدینگی، نرخ بهره واقعی و نرخ تورم برای دوره­ی زمانی 5/1388 تا 12/1395 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف است. با توجه به تخمین و بررسی مدل­های مختلف مارکوف سویچینگ، مدل پارامترهای اتورگرسیو چرخشی مارکوف سه­رژیمه (MSA(3)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم با 2 وقفه منفی تأثیر مثبت و معنی‏داری بر شاخص کل سهام می­گذارند. شاخص صنعت و شاخص مالی در هر سه رژیم تأثیر مثبت و معنی­داری بر شاخص کل دارند. همچنین شاخص صنعت در هر سه رژیم نسبت به شاخص مالی تأثیر بیشتری بر شاخص کل می­گذارد. علاوه بر این، نتایج پایداری رژیم­ها حاکی از آن است که پایداری در رژیم یک نسبت به دو رژیم دیگر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Industrial Index, Financial Index and Macroeconomic Variables on Tehran Stock Exchange: Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

 • Ali Fegheh Majidi 1
 • Fariba Shahidi 2
1 Assistant Professor of Economics and Researcher at Kurdistan Studies Institute of the University of Kurdistan
2 M.A. in Economics, University of Kurdistan
چکیده [English]

The purpose of this study is the investigation of effective parameters on total Tehran stock exchange index such as industrial index, financial index, M2, Real interest rate and inflation rate, during 2009/8 until 2017/3 based on Central Bank database by using Markov switching approach. Considering the estimation and evaluation of different Markov switching models, Markov switching autoregressive parameters (MSA (3)) model is selected. The results show that real interest rate and inflation with two negative lag have a positive and significant effect on the total stock index. The industrial index and financial index in all three regimes have a positive and significant effect on the total index. The most effective factors are industry index in regime 2 and financial index in regime 0, respectively. Also, industry index in all three regimes has a higher impact on the overall index than the financial index. Moreover, the results of sustainability of regime show that sustainability in regime 1 is more than the other two regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial index
 • Financial index
 • Macroeconomic variables
 • Markov switching model
 • Stock price index
 1. ابراهیمی، محسن، و شکری، نوشین (1390). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تأکید بر نقش سیاست پولی. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13،45-23.
 2. بهلولی، پریسا، صمدی، علی­حسین، و سنگ­سفیدی، نگار (1391). مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد. اولین همایش بین­المللی اقتصادسنجی روش‏ها و کاربردها (6-4 شهریور)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 3. پورزمانی، زهرا، روحی، علی، و مام­حمه،کیوان (1389). بررسی تأثیر تأخیری شاخص­های کلان اقتصادی بر بازده سهام. مجله حسابداری مدیریت، 7، 17-1.
 4. ترابی، تقی، و هومن، تقی (1389). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص­های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 11، 144-121.
 5. تقوی، مهدی، محمدی، تیمور، و برزنده، محمد (1378). بررسی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران. مجله برنامه و بودجه، 41، 60-31.
 6. رضازاده، علی (1395). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی­ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 2، 136-121.
 7. زراءنژاد، منصور، و معتمدی، سحر (1391). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)، 46، 116-101.
 8. سعیدی، پرویز، و امیری، عبدالله (1387). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 6، 130-111.
 9. کریم­زاده، مصطفی (1385). بررسی رابطه  بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران. فصلنامهپژوهش­های اقتصادی، 26، 54-41.
 10.  منصورفر، غلامرضا، غیور، فرزاد، و خالق­پرست­اطهری، شبنم (1394). پیش ­بینی نوسان شاخص صنعت شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش متغیرهای مالی شرکتی منتخب و استفاده از ماشین ­بردار پشتیبان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی،  46،129-111.

 

 1. Adam, A. M., & Tweneboah, G. (2008). Do macroeconomic variables play any role in the stock market movement in Ghana?. MPRA, Paper No. 9357, Posted 28.
 2. Andreas Humpe and Peter Macmillan, (2009). Can macroeconomic variables explain long-term stock market movements? A comparison of USA and Japan. Applied Financial Economics, 19, 111-119.
 3. Aromolaran, Adeyemi D. Taiwo, A. Adekoya, A. Malomo, E, (2016).  Index of industrial production an economic index of significant effect on Nigeria stock exchange All Share Index. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)7, 31-36.
 4. Bahloul, S., Mrouad, M., & Naifar, N. (2017). The impact of macroeconomic and conventional stock market variables on Islamic index returns under regime switching. Borsa Istanbul Review, 17(1), 62-74.
 5. Butler, K. C., & Malaikah, S. J. (1992). Efficiency and inefficiency in thinly traded stock markets: Kuwait and Saudi Arabia. Journal of Banking & Finance, 16(1), 197-210.
 6. Chen, N. F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market. Journal of business, 383-403.
 7. Cheung YW and Ng. (1998). International evidence on the stock market and aggregate economic activity. Journal of Empirical Finance, 5, 281-296.
 8. Elton E.J. & M.J. Gruber. (1991). Modem portfolio theory and investment analysis, 4, 840.
 9. Emenike Kalu, O., & Okwuchukwu, O. (2014). Stock market return volatility and macroeconomic variables in Nigeria. International journal of empirical finance2(2), 75-82.
 10. Gan, C., Lee, M., Yong, H. H. A., & Zhang, J. (2006). Macroeconomic variables and stock market interactions: New Zealand evidence. Investment Management and Financial Innovations3(4), 89-101.
 11. Gultekin, N. B. (1983). Stock market returns and inflation forecasts. The Journalof Finance, 38(3), 663-673.
 12. Hamilton, J. D., & Susmel, R. (1994). Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime. Journal of econometrics64(1), 307-333.
 13. Karimzadeh, M. (2006). Examination long run relationship between stock price index and monetary macroecnomic variables by using cointegration techniqu in economy of Iran. Journal of  Economics Research, 26, 41-54 (In Persian).
 14. Kuan, C. M. (2002). Lecture on the Markov switching model. Institute of Economics Academia Sinica, 1-30.
 15. Krolzig, H. M. (1997). Markov switching vector autoregressions: modeling, statistical inference and application to business cycles analysis. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 454.
 16. Mansourfar, Gh,. Ghaiour, F,. and Khaleghparast A, Sh. (2015). Predicting the industry index volatility of companies listed in Tehran stock exchange, Emphasizing on Corporate Financial Variables Using Support Vector Machine. Quarterly of  Empirical Studies in Financial Accounting, 46, 111-129 (In Persian).
 17. Mills, T.C. (1999). The econometric modeling of financial time series. 2th. Edition. Cambridge University Press.
 18. Mohi-u-Din, S., & Mubasher, H. M. (2013). Macroeconomic variables on stock market interactions: The Indian experience. Advances In Management, 3, 15-28.
 19. Li, L., Narayan, P. K., & Zheng, X. (2010). An analysis of inflation and stock returns for the UK. Journal of international financial markets, institutions and money20(5), 519-532.
 20. Madsen, B. Jakob. )2002(. Share returns and the Fisher hypothesis reconsidered. Applied FinancialEconomics, 12, 565-574.
 21. Maysami, R. C., & Koh, T. S. (2000). A vector error correction model of the Singapore stock market. International Review of Economics & Finance9(1), 79-96.
 22. Nadeem Sohail and Zakir Hussain, (2009). Long-run and short-run relationship between macroeconomic variables and stock prices in pakistan the case ofahore stock exchange, Pakistan Economic and Social Review, 47(2), 183-198.
 23. Nwaolisa, E. F., & Chijindu, A. A. (2016). The relationship between index of industrial production and stock market liquidity: A co-integration evidence from stock exchange of Nigeria’s value of stock traded ratio. Frontiers of Accounting and Finance, 1(1).
 24. Pourzamani, Z,. Rouhi, A., and Mamhama, keyvan. (2010). Investigation the effects of macroeconomic indices on stock returns with a lag. Journal of Managemant Accounting, 7, 1-17 (In Persian).
 25. Rezazadeh,. A. (2016). The impact of macroeconomic variables on Tehran stock market returns volatility: GARCH-X Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2, 121-136 (In Persian).
 26. Saeidi, P,. and Amiri, A. (2008). Relation between macroeconomic variables and general index in Tehran stock exchange. Quarterly Journal of Economical Modeling, 6, 111-130 (In Persian).
 27. Schuknecht, L., Von Hagen, J., & Wolswijk, G. (2009). Government risk premiums in the bond market: EMU and Canada. European Journal of Political Economy25(3), 371-384.
 28. Taghavi, M,. Mohammadi, M,. and Barzandeh, M,. (1999). Investigating the economic variables affecting the price index of Tehran stock exchange. Journal of Planning and Budgeting, 41, 31-60 (In Persian).
 29. Wan Mansor Wan Mahmood and Nazihah Mohd Dinniah, (2009). Stock returns and macroeconomics variables: evidence from the six asian-pacific countries, International Research Journal of Finance and Economics, 30, 154-165.
 30. Wei, Z. (2012). A svm approach in forecasting the moving direction Chinese stock indices, Department of industrial and systems engineering, Thesis of Master of Sciences, Lehigh University.
 31. Zakaria, Z., & Shamsuddin, S. (2012). Empirical evidence on the relationship between stock market volatility and macroeconomics volatility in Malaysia. Journal of Business Studies Quarterly, 4(2), 61-71.
 32. Zarranejad, M,. and Motamedi, S. (2012). Investigation of the relationship between macroeconomic variables and overall price index of Tehran stock exchange. Journal of  Economics Research, 46, 101-116 (In Persian).
 33.  Behlouli, P., Samadi, A,. and Sangsefidi, N. (2012). The  review of Markov switching model and its applications in the economics. The International Conference on Econometrics Methods and Applications (28-30 Aug), Islamic Azad University of Sanandaj (In Persian).
 34.  Ebrahimi, M,. and Shokri, N. (2011). The effect of macroeconomic variables on stock prices by emphasizing the role of monetary policy. Quarterly Journal of Economical Modeling, 13, 23-45 (In Persian).
 35. Torabi, T,. and Houman, T. (2010). The effects of macroeconomic variables on the output indicators of Tehran stock exchange. Quarterly Journal of Economical Modeling, 11, 121-144 (In Persian).