بررسی نقش نابرابری بین گروهی در نابرابری کل به روش حداکثر نابرابری: مطالعه موردی مناطق شهری و روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه کردستان

چکیده

در مطالعاتی که از روش­‌‍های مرسوم (نظیر شاخص تایل) برای تجزیه نابرابری بر حسب مناطق شهری و روستایی استفاده می‌­گردد، معمولاً نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل را به خود اختصاص می­دهد و در نتیجه محققان توجه کمتری به لزوم طراحی سیاست­‌های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری می­‌نمایند. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا با بهره­‌گیری از رویکرد حداکثر نابرابری ممکن، تصویر واقعی­‌تری از نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در ایجاد و تشدید نابرابری در ایران را ارائه نماید. برای این منظور از داده­‌های طرح درآمد- هزینه خانوارِ مرکز آمار برای سال­های 1382، 1386، 1390 و 1394 استفاده شده است. همان طور که انتظار می­‌ر‌فت نتایج روش مرسوم تجزیه نابرابری (شاخص تایل) نشان می‌­دهد که نابرابری بین مناطق شهری و روستایی به طور متوسط فقط حدود 11 درصد از کل نابرابری را تشکیل می­‌دهد. این موضوع در حالی است که نتایج روش حداکثر نابرابری نشان می­‌دهد که نابرابری بین مناطق نقش پررنگ­‌تری در نابرابری کل ایفا می­‌کند. به طور مشخص نتایج این روش بیانگر آن است نقش نابرابری بین مناطق در تشدید نابرابری کل حدود دو برابر رقمی است که بر اساس روش­‌های مرسوم بدست می‌­آید. دلالت سیاستی نتایج بدست آمده پژوهش حاضر آن است که در سیاست­‌هایی که به‌منظور کاهش نابرابری در کشور طراحی می­‌گردد لازم است توجه بیشتری به اهمیت و نقش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در تشدید نابرابری شود. به طور کلی نتایج نشان می‌­دهد که نابرابری بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌­ها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Contribution Of Between Group Inequality in Overall Inequality Using Maximum Between-Group Inequality Approach: Urban and Rural Areas of Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mohammadi 1
 • Roonak Shariati 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Kurdistan
2 M.A. in Economics, University of Kurdistan
چکیده [English]

Reviewing the literature of inequality decomposition by subgroups shows that between-group inequality (urban and rural areas) often accounts for a small share of total inequality. Therefore, in interpreting the result, researchers give less emphasis on designing appropriate policies for removing inequality across those areas. In this paper, we employed maximum between-group inequality approach for getting a better understanding of the importance and the role of between urban and rural areas inequality in overall inequality in Iran. The analyses have been done using annual data for 2004, 2008, 2012, and 2016 drawn from the Iranian Urban and Rural Household Income and Expenditure Survey. As expected, the results of conventional decomposition method (Theil index) show that inequality between urban and rural areas have a contribution of only 11.25 percent to the overall inequality. However, the results of maximum between-group inequality method show that the between-group inequality plays a more important role in overall inequality. In particular, the results of this technique show that the contribution of between-group inequality to the overall inequality is almost twice that obtained from conventional decomposition method. The important policy implication of the results is that economic policies aiming at reducing inequality should be much more concerned about this component of overall inequality in Iran. Furthermore, the findings of this paper reveal that overall inequality has been reduced after the implementation of Targeted Subsidies Reform in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theil index
 • Inequality
 • Maximum between-group inequality
 • Inequality decomposition
 1. ابونوری، اسمعیل، خوشکار، آرش، و داودی، پدرام (1392). تجزیة ضریب جینی در ایران برحسب مناطق شهری و روستایی. مجله تحقیقات اقتصادی، 48(3)، 1-12.
 2. جمشیدی، رضا، و سلیمی فر، مصطفی (1392). بررسی و مقایسة توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی و کشور طی سال­های 90-1385. نشریة اقتصاد و توسعة کشاورزی، 27(3)، 253-266.
 3. داودی، پدرام، و رنجبر فلاح، محمد­رضا (1392). تجزیة نابرابری مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386. تحقیقات اقتصادی، 48(4)، 71-90.
 4. راغفر، حسین، و آزاده، ابراهیمی (1387). نابرابری درآمدی در ایران طی سال­های 86-1363. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 7(28)، 9-34.
 5. شهنازی، روح اله، شهسوار، محمدرضا، و مبشری، محمد حسین (1393). توزیع درآمد و وضعیت رفاه خانوارها قبل و بعد از هدفمندی یاران­ها. رفاه اجتماعی، 14(54)، 167-199.
 6. محمدی، احمد، خانزادی، نوید، و حبیبی، فاتح (1396). تجزیه نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب مناطق شهری و روستایی. سیاست گذاری اقتصادی، 9(18)، 156-131.
 1. Abounoori, E., Khoshkar, A., & Davoudi, P. (2013). Gini Coefficient Decomposition in Iran in Terms of Urban and Rural Areas. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 48(3), 1-12 (In Persion).
 2. Akita, T., & Miyata, S. (2017). Spatial inequalities in Indonesia, 1996–2010: A hierarchical decomposition analysis. Social Indicators Research, 1-24.
 3. Anand, S. (1983). Inequality and poverty in Malaysia: measurement and decomposition. The World Bank.
 4. Atkinson, A. B. (1970). On the measurement of inequality. Journal of economic theory, 2(3), 244-263.
 5. Beegle, K., Christiaensen, L., Dabalen, A., & Gaddis, I. (2016). Poverty in a rising Africa. The World Bank.
 6. Cowell, F. (2003). Theil, inequality and the structure of income distribution.LSE STICERD Research Paper, (67).
 7. Datt, G., & Walker, T. (2004). Recent evolution of inequality in East Asia, Applied Economics Letters, 11(2). 75-79.
 8. Elbers, C., Lanjouw, P., Mistiaen, J. A., & Özler, B. (2008). Reinterpreting between-group inequality. The Journal of Economic Inequality, 6(3), 231-245.
 9. FAO (2005). Equivalence Scales: General Aspects. Retrieved from http://www.fao.org/docs/up/easypol/325/equiv_scales_general_032en.pd
 10. Frankema, E.H.P (2006). A Theil decomposition of Latin American income distribution in the 20th century: Inverting the Kuznets curve?, Working Paper, No.12/06, University of Groningen.
 11. Grootaert, C. (1995). Structural change and poverty in Africa: A decomposition anakysis for Cote d'Ivoire. Journal of Development Economics, 47(2), 375-401.
 12. Hayashi, M., Kataoka, M., & Akita, T. (2014). Expenditure inequality in Indonesia, 2008–2010: A spatial decomposition analysis and the role of education. Asian Economic Journal, 28(4), 389-411.
 13. Jamshidi,R ., & Salimifar,M . (2013). Study and comparison of rural and urban household income distribution in Khorasan Province and country during 2007-2012. Agricultural Economics & Development, 27(3), 253-266 (In Persion).
 14. Kanbur, R. (2006). The policy significance of inequality decompositions. The Journal of Economic Inequality, 4(3), 367-374.
 15. Mohammadi, A., Khanzadi, N., & Habibi, F. (2017). Decomposition of income inequality in Kurdistan province in terms of urban and rural areas. The Journal of Economic Policy, 9(18), 131-156 (In Persion).
 16. OECD (2009). What are equivalence scales?, Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/61/52/35411111. pdf.
 17. Oyekale, A. S., Adeoti, A. I., & Oyekale, T. O. (2006). Measurement and sources of income inequality in rural and urban Nigeria. PMMA Network Session Paper, 52-79.
 18. Paredes, D., Iturra, V., & Lufin, M. (2016). A spatial decomposition of income inequality in Chile. Regional Studies, 50(5), 771-789.
 19. Raghfar, H., & Ebrahimi, A. (2008). Income inequality in IRAN: 1984-2006. Social Welfare, 7(28), 9-34 (In Persion).
 20. Ranjbar Fallah, M. R., & Davoudi, P. (2013). Inequality decomposition: case study, urban and rural areas of Tehran province (during 2000-2007). Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 48(4), 71-90 (In Persion).
 21. Sicular, T., Ximing, Y., Gustafsson, B., & Shi, L. (2007). The urban–rural income gap and inequality in China. Review of Income and Wealth, 53(1), 93-126.
 22. Shahnazi, R., Shahsavar, M. R., & Mobasheri, M. H. (2014). Income distribution and households' welfare before and after subsidies targeting. Social Welfare. 14 (54) :167-199 (In Persion).
 23. Theil, H., & Theil, H. (1967). Economics and information theory, Amsterdam: North Holland.