تخمین اثر بازگشتی ناشی از مصرف انرژی الکتریسیته در ایران: رویکرد حد آستانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

2 دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصاد انرژی، اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است از اینرو مقاله حاضر با بکارگیری روش‌شناسی متفاوت نسبت به سایر پژوهش‌ها، بر مبنای داده‌های سری زمانی 1395-1357 و با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی (آستانه‌ای) به برآورد اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق بخش خانگی در قالب مدل‌های مختلف می‌پردازد. نتایج حاصل از مدل خطی نشان می‌دهند که اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق خانگی بطور متوسط برابر با 81 درصد است. نتایج حاصل از مدل آستانه‌ای با در نظر گرفتن دو متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش به عنوان متغیرهای آستانه نشان می‌دهند که (الف) متوسط اثر بازگشتی با تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر از (بیشتر از) 18290 میلیارد ریال برابر با 68 درصد (76 درصد) است (ب) متوسط اثر بازگشتی با نیاز به سرمایش کمتر از (بیشتر از) 90/6 درجه سانتی‏گراد برابر با 79 درصد (83 درصد) است (ج) افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش باعث می‌شوند تا اثر بازگشتی مستقیم افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Rebound Effect of Electricity Consumption in Iran: Threshold Level Approach

نویسندگان [English]

 • Musa Khoshkalam Khosroshahi 1
 • Rohollah Mahdavi 2
1 Assistant Professor of Economics, Alzahra University
2 Ph.D. in Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The literature on energy economics suggests a rebound effect of improving energy efficiency. Given the fact that existing rebound effect causes the electricity saving (due to the improvement of the efficiency of consumer electric appliances in the residential sector) be less than expected, the present paper based on the time series data of 1357-1395, uses linear and threshold models to estimate the direct rebound effect of residential electricity consumption in different scenarios. The results of linear model show that the direct rebound effect of residential electricity consumption in Iran during the period 1357-1395 is on average 81%. The results of the other model (threshold model), taking into account the two variables of Gross domestic product (GDP) per capita and cooling degree days (CDD) as threshold variables, show that decrease in GDP per capita and increase in cooling degree days will increase the direct rebound effect of residential electricity consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Energy economics
 • Electricity consumption
 • Rebound effect
 • Threshold model
 1. اسماعیل‌نیا، علی‏اصغر، و اختیاری، سارا (1391). بررسی میزان اثرات بازگشتی بهبود راندمان خودروها بر مصرف سوخت. مطالعات اقتصاد انرژی، 9(34)، 185-213.
 2. امام‌وردی، قدرت‌اله، کریمی، مجتبی، و صادقی، هلن (1396). بررسی آستانه‌ای و نامتقارن نسبت اهرمی بر سودآوری شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مالی، 11(39)، 57-81.
 3. وبسایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها (www.cbi.ir)
 4. ترازنامه انرژی (1394). وزارت نیرو.
 5. منظور، داود، آقابابائی، محمد ابراهیم، و حقیقی، ایمان (1389). تحلیل اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی در مصارف برق در ایران: الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 8(28)، 1-23.
 6. دل‏انگیزان، سهراب، خانزادی، آزاد، و حیدریان، مریم (1396). برآورد و تحلیل اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل‏ونقل جاده‏ای ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(21)، 149-182.
 7. خوشکلام خسروشاهی، موسی، جهانگرد، اسفندیار، و عابدیان، مریم (1394). بهبود کارائی مصرف بنزین و اثرات بازگشتی ناشی از آن در فعالیت‏های مختلف اقتصادی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 12(44)، 37-63.
 8. خوشکلام خسروشاهی، موسی (1396). بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست‏های غیرقیمتی در مصرف حامل‏های انرژی. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 8(29)، 37-72.
 9. سالم، علی اصغر، و اکابری، مهدی (1396). برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف برق در بخش خانگی مناطق شهری ایران. اقتصاد انرژی ایران، 6(22)، 45-74.

 

 1. Allan, G., Hanley, N., McGregor, P., Swales, K., and Turner, K. (2007). The impact of increased efficiency in the industrial use of energy: A computable general equilibrium analysis for the United Kingdom. Energy Economics, 29, 779-798.
 2. Ang, B., Goh, T., and Liu, X. (1992). Residential electricity demand in Singapore. Energy, 17, 37-46.
 3. Belaid, F., Bakaloglou, S., and Roubaud, D. (2018). Direct rebound effect of residential gas demand: Empirical evidence from France. Energy Policy, 115, 23–31.
 4. Berkhout, P., Muskens, J., and Velthuijsen, J. (2000). Defining the Rebound Effect. Energy Policy, 28, 425-432.
 5. Bessec, M, and Fouquau, J. (2008). The non-linear link between electricity consumption and temperature in Europe: a threshold panel approach. Energy Economics, 30, 2705-2721.
 6. Carcedo, J., and Otero, J. (2005). Modeling the non-linear response of Spanish electricity demand to temperature variations. Energy Economics, 27, 477-494.
 7. Delangizan, S., Khanzadi, A., and Heidarian, M. (2017). Estimation and Analysis of Direct Rebound Effects Caused by Improving Fuel Consumption Efficiency in Iran's Road Transportation Sector. Quarterly Journal of Applied Economic Studies of Iran, 6(21), 149-182 (In Persian).
 8. Dimitropoulos, J., and Sorrell, S. (2006). The rebound effect: microeconomic definitions, extensions and limitations. In Proceedings of the 29th IAEE International Conference, Potsdam, Germany.
 9. Duncan, R. (2015). A Threshold Model of the US Current Account. Economic Modeling, 48, 270-280.
 10. Esmailnia, A., and Ekhtyari, S. (2012). Investigating the Rebound Effects of Improving Vehicle Efficiency on Fuel Consumption. Quarterly Journal of Energy Economics, 9(34), 185-213 (In Persian).
 11. Emamverdi, G., Karimi, M., and Sadeghi, H. (2017). Threshold and asymmetric analysis of leverage ratio on profitability of active companies in Tehran Stock Exchange. Financial Economics, 39, 57-81 (In Persian).
 12. Energy Balance (2015). Ministry of Power (In Persian).
 13. Hansen, B. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. Journal of Econometrics, 93, 345-368.
 14. http://www.tavanir.org.ir/
 15. http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm
 16. Khoshkalam Khosroshahi, M., Jahangard, E., and Abedian, M. (2015). Improving the efficiency of gasoline consumption and its Rebound effects in various economic activities. Quarterly Journal of Energy Economics, 12(44), 37-63 (In Persian).
 17. Khoshkalam Khosroshahi, M. (2017). Investigating Economic Effects of Application of Non-Price Policies on the Consumption of Energy Carriers. Quarterly Journal of Economic Modeling Research, 8(29), 37-72 (In Persian).
 18. Lam, J. (1998). Climatic and economic influences on residential electricity consumption. Energy Conversion and Management, 39, 623-629.
 19. Lin, B., and Li, J. (2014). The rebound effect for heavy industry: Empirical evidence from China. Energy Policy, 74(C), 589-599.
 20. Lu, Y., Liu, Y., and Zhou, M. (2016). Rebound effect of improved energy efficiency for different energy types: A general equilibrium analysis for China. CAMA Working Paper 38/2016.
 21. Manzoor, D., Aghababaie, E., and Hagigi, I. (2010). Analysis of the Rebound Effects Caused by Improving Efficiency in Electricity Consumption in Iran: A Computable General Balance Model. Quarterly Journal of Energy Economics, 8(28), 1-23 (In Persian).
 22. Salem, A., and Akaberi, M. (2017). Estimating the direct rebound effect of improving the efficiency of power consumption in the residential sector of the urban areas of Iran. Journal of Energy Economics of Iran, 6(22), 45-74 (In Persian).
 23. Saunders, H. (1992). The Khazzoom-Brookes postulate and neoclassical growth. The Energy Journal, 13(4), 131.
 24. Sorrell, S. (2007). UKERC review of evidence for the rebound effect.
 25. Sorrell, S., Dimitropoulos, J., and Sommerville, M. (2009). Empirical estimates of the direct rebound effect: A review. Energy Policy, 37, 1356-1371.
 26. Central Bank of Iran, Time series databank.
 27. Thomas, B., and Azevedo, I. (2013). Estimating direct and indirect rebound effects for U.S. households with input–output analysis. Part 2: Simulation. Ecological Economics, 86, 188-198.
 28. Wangpattarapong, K., Maneewan, S., Ketjoy, N., and Rakwichian, W. (2008). The impacts of climatic and economic factors on residential electricity consumption of Bangkok Metropolis. Energy Buildings, 40, 1419-1425.
 29. Wei, T., and Liu, Y. (2017). Estimation of global rebound effect caused by energy efficiency improvement. Energy Economics, 66, 27-34.
 30. Zhang, M., Song, Y., Li, P., and Li, H. (2016). Study on affecting factors of residential energy consumption in urban and rural Jiangsu. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53, 330-337.