رابطه مخارج عمومی با تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای منطقه MENA؛ رویکرد خود رگرسیون برداری پانلی (P-VAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

4 استادیار اقتصاد دانشگاه سیستان

چکیده

طبق شواهد و آماری که از پایگاه جهانی داده‌های تروریسم از وضعیت تروریسم در جهان و کشورهای منطقه منا موجود است، از سال 2004 به بعد میزان حوادث تروریستی در جهان و این منطقه، به‌شدت افزایش‌یافته است.‌ دولت‌ها سعی می‌کنند تا با افزایش در مخارج عمومی خود درجه امنیت اجتماعی در کشور را افزایش داده و با این کار جرم و جنایت و احتمال وقوع اقدامات تروریستی را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مخارج عمومی با جرم و تروریسم، در کشورهای منطقه منا طی سال‌های 2003 تا 2016 با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری در داده‌های پانل (P-VAR) می‌باشد. نتایج مدل برآورد شده نشان می‌دهد که وجود جرم و تروریسم تأثیر مثبتی بر مخارج عمومی کشورهای موردمطالعه دارد. همچنین نتایج بررسی تجزیه واریانس بیان می‌کند که واکنش هزینه‌های عمومی به سطح فعالیت‌های مجرمانه و تروریسم متفاوت است؛ به‌طوری‌که فعالیت‌های مجرمانه نسبت به فعالیت‌های تروریستی، سهم بیشتری را در واریانس ایجادشده در این هزینه‌ها دارد. جهت بررسی پویایی متغیرهای الگو، توابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهند که شوک ایجادشده از مخارج عمومی تأثیر کاهنده بر وقوع جرم و جنایت دارد اما تأثیرات این شوک بر حملات تروریستی بی‌معنی بوده و این موضوع عدم کاراملی مناسب هزینه‌های عمومی در جهت کاهش حملات تروریستی در کشورهای منطقه منا را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Public Spending With Terrorism and Crime in the Countries of the MENA Region: P-VAR Approach

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Saeedikiya 1
 • Nazar Dahmardeh 2
 • Gholamreza Keshavarz Hadad 3
 • Marzieh Esfandiari 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Sistan and Baluchestan
2 Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan
3 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan
4 Assistant Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

According to statistics and evidence from the World Terrorist Database on the Terrorism Situation in the World and in the Mine Region, since 2004, the incidence of terrorist acts in the world and in this region has risen sharply. Governments try to increase the level of social security in the country by increasing their public expenditures, thereby reducing the crime and the terrorist acts. The purpose of this study was to investigate the dynamic relationship between public expenditures with crime and terrorism in MENA countries from 2003 to 2016 using the P-VAR approach. The results of the estimated model show that the existence of crime and terrorism has a positive dynamic effect on the general expenditures of the MENA countries. Also, the results of the analysis of variance decomposition indicate that the response to public expenditures varies by level of criminal activity and terrorism, so that criminal activity against terrorist activities has a greater contribution to the variance in these costs. In order to examine the dynamics of the model variables, IRF indicate that the shock caused by public expenditures has had a decreasing effect on crime, but the effects of this shock on terrorist attacks are meaningless, and this issue of inappropriate public spending In order to reduce the number of terrorist attacks in the countries of the MENA countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime
 • Terrorist attack
 • Public expenditures
 • Panel vector autoregressive approach (P-VAR)
 • MENA countries
 1. بابایی، محمدعلی، و انصاری، اسماعیل (1391). تحلیل هزینه‌های جرم. حقوق تحلیلی، 8(2)، 98-79.
 2. دری نوگورانی، حسین (1391). اقتصاد تروریسم: مفاهیم، محورهای اساسی و مطالعات تجربی. فصلنامه آفاق و امنیت، 5(16)، 134-105.
 3. سلمانی، بهزاد، پناهی، حسین، و جمشیدی، عذرا (1393). بررسی اثر شوک‌های تروریسم بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا. پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 8(21)، 204-180.
 4. صادقی، حسین، شقاقی شهری، وحید، و پورحسین، اصغر (1384). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 40(1)، 90-63.
 5. فرهمند، شکوفه، صفاری، بابک، و موسوی، وجیهه (1396). تحلیل فضایی تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان‌های ایران با تأکید بر مهاجرت. تحقیقات اقتصادی، 1(52)، 138-117.
 6. لطفی، عزت اله، و فیض پور، محمدعلی (1393). رشد صنعتی و جرم (شواهدی از استان‌های کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه). فصلنامه مجلس و راهبرد، 21(80)، 60-39.
 7. محمدنسل، غلامرضا (1389). فرایند پیشگیری از جرم. فصلنامهحقوق، 40(1)، 334-317.

 

 1. Arin, K. P., Lorz, O., Reich, O. F., & Spagnolo, N. (2011). Exploring the dynamics between terrorism and anti-terror spending: Theory and UK-evidence. Journal of Economic Behavior & Organization, 77(2), 189-202.
 2. Babaei, M., & Ansari, E. (2012). An analysis of crime costs. Analytical Law, 8 (2), 79-98 (In Persian).
 3. Becker, G. S. (1974). A theory of social interactions. Journal of political economy, 82(6), 1063-1093.
 4. Blomberg, S. B., Hess, G. D., & Orphanides, A. (2004). The macroeconomic consequences of terrorism. Journal of monetary economics, 51(5), 1007-1032.
 5. Cevik, M. S. (2015). Fiscal consequences of terrorism. International Monetary Fund.
 6. Cohen, M. A., & Bowles, R. (2010). Estimating costs of crime. In Handbook of quantitative criminology. Springer, 143-162.
 7. Dorri Nogourani, H. (2012). Terrorism economy: Concepts, basic pivots, and empirical studies. Journal of Horizons and Security, 5(16), 105-134 (­In Persian).
 8. Drakos, K., & Konstantinou, P. T. (2014). Terrorism, crime and public spending: Panel VAR evidence from europe. Defence and peace economics, 25(4), 349-361.
 9. Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation. Journal of political Economy, 81(3), 521-565.
 10. Enders, W., & Sandler, T. (2006). The political economy of terrorism. Cambridge University Press.
 11. Farahmand, S., Saffari, B., & Mousavi, V. (2017). Spatial analysis of the effect of socioeconomic factors on crime in Iran's province with an emphasis on immigration (2006-2011). Economic Research, 52(1), 117-138 (In Persian).
 12. Fleisher, B. M. (1966). The effect of income on delinquency. The American Economic Review, 56(12), 118-137.
 13. Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1371-1395.
 14. Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The socio-economic determinants of crime in Pakistan: New evidence on an old debate. Arab Economic and Business Journal, 10(2), 73-81.
 15. Kollias, C., Messis, P., Mylonidis, N., & Paleologou, S. M. (2009). Terrorism and the effectiveness of security spending in Greece: Policy implications of some empirical findings. Journal of Policy Modeling, 31(5), 788-802.
 16. Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.
 17. Lis, P. (2018). The impact of armed conflict and terrorism on foreign aid: A sector-level analysis. World Development, 110, 283-294.
 18. Lotfi, E., & Feizpour, M. (2015). Industrial growth and crime (Evidence from provinces of Iran during the third and fourth development plans). Majlis & Rahbord, 21 (80), 39-60 (In Persian).
 19. Mohammadnasl, G. (2011). The process of crime prevention. Analytical Law,40 (1), 317-334 (In Persian).
 20. Randall K. Filer., & Dragana Stanisic. (2013). The Effect of Terrorist Incidents on Capital Flows. The Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute, 480-495.
 21. Sadeghi, H., Shaghaghi Shahri, V., & Pourhossein, A. (2005). Analysis of economic factors influencing offence in Iran. Journal of Economic Research 40 (1), 63-90 (In Persian).
 22. Salmani, B., Panahi, H., & Jamshidi, A. (2014). The effect of terrorism shocks on foreign direct investment in the Middle East and North Africa countries. Journal of Economy and Regional Development, 21 (8), 180-205 (In Persian).
 23. Sandler, T., & Siqueira, K. (2006). Global terrorism: deterrence versus preemption. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 39(4), 1370-1387.
 24. Sandler, T., & Siqueira, K. (2009). Games and terrorism. Recent developments. Simulation & Gaming, 40(2), 164-192.
 25. Stanišić, D. (2013). Terrorist Attacks and Foreign Direct Investment Flows between Investors and Hosts. In 33th Dubrovnik Economic Conference, Dubrovnik.
 26. Tuncer, G. (2017). The Relationship between Crime and Public Order and Safety Expenditures in Turkey. International Journal of Business and Social Science, 8(3), 162-178.