بررسی اثرات کیفیت نهادی- ساختاری بر روی صادرات غیرنفتی ایران: مدل‌های متغیر زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

3 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت گسترش صادرات غیرنفتی در برنامه‌های توسعه کشور، در این مقاله به بررسی اثرات غیرخطی متغیرهای نرخ ارز حقیقی، ارزش‌افزوده‌ی بخش صنعت و معدن، صادرات غیرنفتی و کیفیت نهادی- ساختاری، بر روی صادرات غیرنفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل خود رگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) و داده‌های فصلی سال‌های 1394-1376 بیانگر نقش مثبت و متقارن کیفیت نهادی ساختاری و صادرات غیرنفتی کشور در افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش این اثرات مثبت در طول زمان است. همچنین اثر نهایی نرخ ارز حقیقی بر روی صادرات غیرنفتی کشور بسته به شرایط رکودی و رونقی حاکم بر اقتصاد کشور، می‌تواند به‌صورت نامتقارن، مثبت یا منفی باشد. درنهایت اینکه اثر رشد ارزش‌افزوده‌ی بخش صنعت و معدن کشور بر روی صادرات غیرنفتی در تمام دوره‌ی موردبررسی مثبت است، با این تفاوت که اثرات متقارن فوق در دوره‌های رونق اقتصادی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Institutional-Structural Quality on Iran's Non-oil Exports: Time-Varying Models

نویسندگان [English]

 • Zahed Moradi 1
 • Abbas Memarnejad 2
 • Seyed Shamseddin Hosseini 3
 • Kambiz Hojabr Kiani 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Professor of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of non-oil exports in state development plans, the present paper examined the nonlinear effects of real exchange rate, the value added of the industry and mining sector, non-oil export, and the institutional-structural quality on Iran non-oil exports. The results from the factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) and time-varying parameters (TVP) methods on seasonal data of 1997-2015 timespan showed the symmetrical, positive effects of the institutional-structural quality and the state non-oil exports on the increase in the non-oil exports, rising in the course of time. In addition, the final effect of the real exchange rate on the state non-oil exports depends on the depression and prosperity conditions in the economy and can be asymmetrically positive or negative. Finally, the value added growth in the state industry and mining sector had a positive effect on the non-oil exports in the entire timespan studied; the only difference was that these symmetrical effects were stronger during periods of economic prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-oil exports
 • Institutional-structural quality
 • Time-varying models
 1. پیرایی، خسرو، تاسان، مونا، و دانش‌نیا، محمد (1394). تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نرخ ارز حقیقی و آزادسازی اقتصادی بر صادرات غیرنفتی ایران (همراه با آزمون علیت تودا یاماموتو). فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 1، 98-75.
 2. جلیلی، زهرا (1392). بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 13، ۴۲-۲۹.
 3. دژپسند، فرهاد، امیری، میثم، و ساوه، بنیامین (1390). بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی با تأکید بر عوامل غیرقیمتی. علوم اقتصادی، 15، 29-9.
 4. رضوی، سید عبدالله، سلیمی‌فر، مصطفی، و ناجی‌میدانی، علی‌اکبر (1393). نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران، رویکرد خود رگرسیون برداری. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 8، 35.
 5. شاکری، عباس (1383). عوامل تعیین‌کننده صادرات غیرنفتی ایران. پژوهش‌های اقتصادی، 21، 50-23.
 6. کوچک‌زاده، اسما، و جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید (1392). تأثیر نا اطمینانی نرخ ارز، بر صادرات غیرنفتی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3، 137-123.
 7. گودرزی، آتوسا، واشقانی، محسن، و سهرابی، عبدالرضا (1381). بررسی افزایش نرخ برابری ارز و تحلیل مطالعات تجربی برای اقتصاد ایران. سیاست دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی.
 8. ناظمی، فرزاد (1388). بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی. مدیریت صنعتی، 10، 117-105.
 9. هوشمند، محمود، دانش‌نیا، محمد، عبدالهی، زهرا، و اسکندری پور، زهره (1389). عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران. دانش و توسعه، 34، 145-126.

 

 1. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. Am. Econ. Rev, 91(5), 1369–1401.
 2. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). Reversal of fortune: Geography and institutions in the making of the modern world income distribution. Q. J. Econ, 117(4), 1231–1294.
 3. Andersen, J. J., & Aslaksen, S. (2008). Constitutions and the resource curse. J. Dev. Econ, 87(2), 227–246.
 4. Banerjee, A.,  & Malik, S. (2012). The changing role of expectations in US monetary policy: A new look using the Livingston survey. Banque De France, 376.
 5. Bernanke, B.S., Gertler, M., & Watson, M. (1997). Systematic monetary policy and the effects of oil price shocks. Brookings Papers on Economic Activity, 28(1), 91-157.
 6. Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2010). Natural resources, democracy and corruption. Eur. Econ. Rev, 54(4), 608–621.
 7. Bjorvatn, K., Farzanegan, M. R., & Schneider, F. (2012). Resource curse and power balance: Evidence from oil-rich countries. World Dev, 40(7), 1308–1316.
 8. Boug, P., & Fagereng, A. (2010). Exchange rate volatility and export performance: A cointegrated VAR approach. Applied Economics, 42(7), 851-864.
 9. Bredin, D., & O’Reilly, G. (2004). Analysis of the transmission mechanism of monetary policy in Ireland. Applied Economics, 36(1), 49-58.
 10. Collier, P., & Goderis, B. (2012). Commodity prices and growth: An empirical investigation. Eur. Econ. Rev, 56(6), 1241–1260.
 11. El Anshasy, A., & Katsaiti, M. (2013). Natural resources and fiscal performance: Does good governance matter? J. Macroecon, 37, 285–298.
 12. Epstein, D. L., Bates, R., Goldstone, J., Kristensen, I., & O'Halloran, S. (2006). Democratic transitions. Am. J. Political Sci, 50(3), 551–569.
 13. Dejpasand, F., Amiri, M., & Saveh, B. (2009). Investigating factors affecting non-oil exports with emphasis on non-price factors. Economic Sciences, 15, 9-29 (In Persian).
 14. Goudarzi, A., Vasheghani, M., & Sohrabi, A. (2000). Investigating the Increase of Foreign Exchange Equity and Analysis of Empirical Studies for Iran's Economy. Policy of the Office of Economic Studies, Department of Planning and Economic Studies of the Ministry of Commerce (In Persian).
 15. Glaeser, E. L., Ponzetto, G. A., & Shleifer, A. (2007). Why does democracy need education? J. Econ. Growth, 12(2), 77–99.
 16. Houshmand, M., Daneshnia, M., Abdollahi, Z., & Eskandaripour, Z. (2010). Factors affecting non-oil exports of Iran. Knowledge and Development, 34, 126-145 (In Persian).
 17. Isham, J., Woolcock, M., Pritchett, L., & Busby, G. (2005). The varieties of resource experience: Natural resource export structures and the political economy of economic growth. World Bank Econ. Rev, 19(2), 141–174.
 18. Jalili, Z. (2013). Investigating the relationship between non-oil exports, foreign investment and economic growth in MENA countries. Economic Growth and Development Research, 13, 42-29 (In Persian).
 19. Kaufmann, A., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: A summary of methodology, data and analytical issues. World Bank Policy Research.
 20. Koochakzadeh, A., & Jalayiesfandabadi, S. A. (2013). Impact of exchange rate uncertainty on non-oil exports of Iran. Agricultural Economics Research, 3, 123-137 (In Persian).
 21. Koop, G., Leon-Gonzalez, R., & Strachan, R. W. (2009). On the evolution of the monetary policy transmission mechanism. Journal of Economic Dynamics and Control, 33, 997-1017.
 22. Korobilis, D. (2013). Assessing the transmission of monetary policy shocks using time-varying parameter dynamic factor models. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75, 157-179.
 23. Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006). Institutions and the resource curse. Econ. J, 116(508), 1–20.
 24. Nakajima, J., Kasuya, M., & Watanabe, T. (2009). Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model for Japanese economy and monetary policy. Institute for Monetary and Economic Studies (IMES), Discussion Paper No. 2009-E-13.
 25. Nakajima, J. (2011). Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility: An overview of methodology and empirical applications. Institute of Monetary and Economic Studies, Discussion Paper No. 2011-E-9, Bank of Japan.
 26. Nazmi, F. (2007). Investigating the effect of macroeconomic variables on non-oil exports. Industrial Management, 4(10), 105-117.
 27. Olayiwola, K., & Okodua, H. (2013). Foreign Direct Investment, Non-Oil Exports, and Economic Growth in Nigeria: A Causality Analysis. Asian Economic and Financial Review, 3(11), 1479-1496.
 28. Papyrakis, E., & Gerlagh, R. (2004). The resource curse hypothesis and its transmission channels. J. Comp. Econ, 32(1), 181–193.
 29. Papaioannou, E., & Siourounis, G. (2008). Democratisation and growth. The Economic Journal, 118(532), 1520–1551.
 30. Peretti, V., Gupta, R., & Inglesi-Lotz, R. (2012). Do house prices impact consumption and interest rate in South Africa? Evidence from a time-varying vector autoregressive model. Economics, Management and Financial Markets, 7(4), 101-120.
 31. Piraee, K., Tassan, M., & Daneshnia, M. (2015). The effect of foreign direct investment on real exchange rate and economic liberalization on Iran's non-oil exports (Toda Yamamoto's exact test). Quarterly Journal of Economic Research, 1, 75-98 (In Persian).
 32. Razavi, S. A., Salimifar, M., & Najimeidani, A. (2014).  Exchange rate and its impact on non-oil exports in Iran. Vector Autoregressive Approach. Economic Strategic Quarterly, 8, 35 (In Persian).
 33. Mohsen, A.S. (2015). Effects of oil and non-oil exports on the economic growth of Syria. Academic Journal of Economic Studies, 1 (2), 69-78
 34. Shakeri, A. (2004). The determinants of non-oil exports in Iran. Economic research, 21, 23-50 (In Persian).
 35. Stock, J., & Watson, M. (2008). Phillips curve inflation forecasts. Federal Reserve Bank of Boston, 53.
 36. Wagner, J. (2007). Export and productivity: A survey of the evidence from Firm level data. the world Economy, 30, 1, 60-89.
 37. Abidin, I., Abu Bakar, N., & Sahlan, R. (2013). The determinants of exports between Malaysia and the OIC member countries: A gravity model approach. Procedia Economics and Finance, 5, 12-19.