بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی در ایران: رویکرد الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

از یک طرف کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می شود، به این نتیجه دست یافته اند که نفت نمی تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. از طرف دیگر در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می توان به عنوان گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی در ایران با استفاده از رویکرد بهینه سازی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات گردشگری، همچنین افزایش در تعداد ارائه دهندگان خدمات به گردشگران پزشکی از جمله پزشکان عمومی و متخصص و افزایش نرخ ارز مؤثر حقیقی در ایران منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigating the Role of Institutional Quality on Development of Medical Tourism Industry in Iran: Gravitational Search Algorithm and Firefly Algorithm

نویسندگان [English]

 • Nina Mirani 1
 • Ahmad Assadzadeh 2
1 Ph.D. Candidate in Economics, University of Tabriz
2 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

On one hand, countries dependent on oil revenue have reached the conclusion that oil cannot be a reliable source of income and the oil dependent economy has become a major challenge for oil-exporting countries. On the other hand, in recent years tourism has become one of the most dynamic sectors of global economy and income from different capacities of the tourism industry is sought to replace the income from oil sales. Medical tourism is one of the important areas of the tourism industry. In this study, the effect of institutional indicators on medical tourism in Iran have been investigated using an optimization approach. The results of the study indicate that, Improvement in institutional quality index, gross fixed capital investment in public and private hospitals, gross fixed capital in tourism services, as well as an increase in the number of service providers to medical tourists, including general practitioners and specialists, and an decrease in real effective exchange rates in Iran has led to an increase in the attraction of medical tourists to the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical tourism
 • Institutional quality
 • Gravitational search algorithm
 • Firefly algorithm
 1. حقیقی کفاش، مهدی، ضیایی، محمود و جعفری، قاسم (1384). اولویت­بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 4(11و12)، 23-40.
 2. خوارزمی، امیرعلی، رهنما، محمدرحیم، جوان، جعفر و اجزا شکوهی، محمد (1395). عوامل مؤثر بر ارتقای گردشگری سلامت؛ مقایسه دیدگاه گردشگران خارجی و مدیران داخلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 8(3)، 405- 416.
 3. دلگشایی، بهرام، جباری، علیرضا، فرزین، محمدرضا، شعربافچی زاده، نسرین و طبیبی، سیدجمال­الدین (1391). وضعیت موجود گردشگری پزشکی: مطالعه موردی ایران. فصلنامه پایش، 11(2)، 171-179.
 4. شالبافیان، علی­اصغر (1394). گردشگری سلامت در رویکردی جامع، تهران، انتشارات مهکامه.
 5. قاسمی، اکبر، اسدزاده، احمد، ایمانی خوشخو، محمد حسین و جبارزاده، یونس (1396). ارزیابی عوامل جذب گردشگران درمانی با رویکرد تصمیم­گیری چندمعیاره ترکیبی فازی: مورد مطالعه آذربایجان شرقی. فصلنامه گردشگری و توسعه، 6 (3)، 39- 57.
 6. گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود و زنگی­آبادی، علی (1392). توسعه گردشگری پزشکی داخلی در شهر شیراز. مطالعات مدیریت گردشگری، 11(4)، 485-496.
 7. گلشیری اصفهانی، زهرا، رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و پورطاهری، مهدی (1394). تحلیل فضایی امنیت گردشگران سلامت در مناطق روستایی ایران. فصلنامه ژئوپلیتیک، 11(2)، 174- 197.
 8. مروتی شریف آبادی، علی و اسدیان اردکانی، فائزه (1393). ارائه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد. فصلنامه مدیریت سلامت، 17(55)، 73-88.
 9. معبودی، محمدتقی و حکیمی، هادی (1394). عوامل تعیین­کننده گردشگری پزشکی؛ نمونه موردی ایران. فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. 4(15)،80-106.
 10. نصیری پور، امیراشکان و سهمانی، لیلا (1389). نقش توانمندی بیمارستان تهران در توسعه گردشگری درمانی. فصلنامه بیمارستان، 9(3و4)، 57-67.

 

 1. Aziz, A., Yusof, R., Ayob, M., Abu Bakar, N. & Awang, A. (2015). Measuring tourist behavioral intention through quality in Malaysian medical tourist industry. Procedia Economics and Finance. International Accounting and Business Conference, IABC, 31, 280- 285.
 2. Altin, U., Bektas, G., Antep, Z. & Irban, A. (2012). The international patient`s portfolio and marketing of Turkish health tourism. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 8th International Strategic Management Conference, 58, 1004- 1007.
 3. Bousmah, Marwân-al-Qays, Ventelou, Bruno & Abu-Zaineh, Mohammad (2016). Medicine and democracy: The importance of institutional quality in the relationship between health expenditure and health outcomes in the MENA region. Health Policy, 120(8), 928-935.
 4. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and . . . surgery. Tourism Management, 27(6), 1093–1100.
 5. Delgoshaie, Bhram, Jabbari, Alireza, Farzin, Mohammad Reza, Sherbafchizadeg, Nasrin & Tabibi, Seyed Jamalaldin (2012). Medical tourism in Iran: A case study. Payesh Journal, 11(2), 171-179 (In Persian).
 6. Delgoshaei B, Ravaghi H, Abolhassani N. (2011). Importance – Performance analysis of medical tourism in Tehran province from medical tourists and medical services providers' perspective. Journal of Hospital, 11 (1) :63-72 (In Persian).
 7. De Vita, Glauco (2014). The long-run impact of exchange rate regimes on international tourism flows. Tourism Management, 45, 226- 233.
 8. Esiyok, B., Çakar, M. & Kurtulmuşoğlu, F. (2017). The effect of cultural distance on medical tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 16(1), 66-75.
 9. Global Spa Summit (2010-2011), Spa and the global wellness market: Synergies and opportunities, prepared by SRI International.
 10. Global Wellness Institute (2013-2014). Global Spa and wellness economy monitory. Prepared by SRI International.
 11. Ghasemi Yalghouzaghaj, Akbar, Assadzadeh, Ahmad, Imani Khoshkhoo, Mohammadd Hossein & jabarzadeh, Younis (2017). Evaluation of medical tourism attraction factors with Fuzzy combined multi-criteria decision making approach (Case study: East Azarbaijan province). Journal of Tourism and Development, 6(3), 39-57 (In Persian).
 12. Gudarzi, Majid, Taghvaee, Masoud & Zangiabadi, Ali (2013). Development of domestic medical tourism in Shiraz. Tourism Management Studies. 11(4), 485- 896 (In Persian).
 13. Golshiri Esfahani, Zahra, Roknadin Eftekhari, Abdolreza & Pourtaheri, Mahdi (2015). Spatial analysis of health tourists security in the rural areas of Iran. International Quarterly of Geopolitics, 11(38), 174-197 (In Persian).
 14. Gyu Ko. T. (2011) Medical tourism system model. International Journal of Tourism Sciences, 11(1), 17-51.
 15. Heung, V. C. S., Kucukusta, D. & Song, H.Y. (2010). A conceptual model of medical tourism: implications for future research. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(3), 236-251.
 16. Harahsheh, S. S. (2002). Curative tourism in Jordan and its potential development, Thesis for the fulfillment of MA in European Tourism Management (ETM), Bournemouth University, United Kingdom, 1-135.
 17. Kharazmi A, Rahnama M, Javan J, Shokouhi M. (2016). Factors Affecting the Promotion of Health Tourism. Comparitive View of Foreign Tourists and Domestic Managers. JNKUMS. 8 (3), 405-416 (In Persian).
 18. Medical Tourism Association (2014). Medical tourism facilitators, Available at: http://www.slideshare.net/Accessed May 21.
 19. Morovati Sharifabadi, A. & Asadian Ardakani, F. (2014). A model for health tourism development using Fuzzy TOPSIS and Interpretive Structural Modeling in Yazd province. Journal of Health Administration, 17(55), 73-88 (In Persian).
 20. Maabudi, Mohammad Taghi and Hakimi, Hadi (1394). The determinants of medical tourism; Case study of Iran. Quarterly Journal of Tourism Planning and Development. 4(15), 80-106(In Persian).
 21. Nasiripour A. & Salmani L. (2011). The role of Tehran's hospitals capability in development of medical tourism. Journal of Hospital, 9(3 and 4), 57-68 (In Persian).
 22. Organisation for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org).
 23. Piazolo, Marc and Zanca,  Albayrak (2010). The economics of medical tourism: A case study for the USA and India. 8th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest, Hungary.
 24. Rashedi, Esmat, Nezamabadi-pour, Hossein & Saryazdi, Saeid (2009). GSA: A Gravitational Search Algorithm. Information Sciences, 179(13), 2232–2248.
 25. Smith, R., Martínez Álvarez, M. & Chanda, R. (2011). Medical tourism: A review of the literature and analysis of a role for bi-lateral trade, Health Policy,130(2-3), 276– 282.
 26. Smith, P. C., & Forgione, D. (2007). Global outsourcing of healthcare: A medical tourism model. Journal of Information Technology Case and Application Research, 9(3), 19–30.
 27. Shalbafian, Aliasghar (2015). Health tourism in a comprehensive approach, Tehran, Mahkame Publishers (In Persian).
 28. Shahzad Khan, MD. & Shariful Alam, MD. (2014). Kingdom of Saudi Arabia: A potential destination for medical tourism. Journal of Taibah University Medical Sciences,9(4), 257- 262.
 29. Tham, Aaron (2018). Sand, surgery and stakeholders: A multi-stakeholder involvement model of domestic medical tourism for Australia’s Sunshine Coast. Tourism Management Perspectives, 25, 29-40.
 30. United Nations (UN) (2007). Case study on movement of patients across borders and its impact on The ESCAP region, in chapter VI: Health And Trade Linkages: Regional perspectives, development of health system in the context of enhancing economic growth towards achieving the millennium development goals in Asia and The Pacific, United Nations, economics and social commission for Asia and The Pacific (ESCAP), 131-137.
 31. Valorie, C., Turner, L., Snyder, J., Johnston, R. & Kingsbury, P. (2011). Promoting medical tourism to India: Messages, images, and the marketing of international patient travel. Social Science & Medicine, 72, 726- 732.
 32. Watson, S. Stolley, K. (2012). Medical Tourism: a reference handbook, California: Sanata Barbara.
 33. World Bank (http:// www.worldbank.org)
 34. World Tourism Organization (http://www.unwto.org)
 35. www.jointcommissioninternational.org
 36. World Governance Indicator (2005- 2017)
 37. World Economic Forum (www.weforum.org)
 38. Yang, X.-S., Hosseini, S. S., Gandomi, A.H. (2012). Firefly Algorithm for solving non-convex economic dispatch problems with valve loading effect. Applied Soft Computing, 12(3), 1180-1186.
 39. Ye, B. H., Yuen, P. P., Qiu, H. Z., & Zhang, V. H. (2008). Motivation of medical tourists: An exploratory case study of Hong Kong medical tourists. Asia Pacific Tourism Association (APTA) Annual Conference, Bangkok, Thailand.