حباب‌های قیمتی در بازار سهام تهران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

اگرچه حباب‌های بازار سهام نقش مهمی در تعیین قیمت سهام و نوسانات اقتصادی بازی می-کنند، اما توضیح آنها با اصول بنیادین اقتصاد چالش برانگیز است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل شکل دهنده حباب‌های قیمتی بازار سهام تهران بر اساس یک مدل DSGE بیزین در چارچوب چرخه‌های تجاری حقیقی است. حباب‌های قیمتی سهام در این مدل به صورت درون‌زا در یک مکانیزم بازخوردی مثبت پدیدار می‌شوند که توسط باورهای خوش‌بینانه افراد حمایت خواهند شد. براساس نتایج حاصل شده، شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب‌ها و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شد. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب‌ها است و از طریق کاهش محدودیت‌های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال می‌یابد. این شوک بخش عمده‌ای از نوسانات محصول، مصرف و سرمایه-گذاری را نیز بیان می‌کند. همچنین، شوک عرضه کار و شوک تکنولوژی ویژه سرمایه‌گذاری به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد نوسان در اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price Bubbles in Tehran Stock Market: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

 • Ehsan Asadi 1
 • Hashem Zare 2
 • Mehrzad Ebrahimi 2
 • Khosrow Piraiee 3
1 Ph.D. Candidate of Economics, Azad Islamic University, Shiraz Branch
2 Assistant Professor of Economics, Azad Islamic University, Shiraz Branch
3 Associate Professor of Economics, Azad Islamic University, Shiraz Branch
چکیده [English]

Although stock market bubbles play an important role in determining stock price and economic fluctuations, their explanation based on fundamental principles of the economy is a challenging task. The purpose of this paper is to identify the factors shaping the price bubbles of the Tehran Stock Exchange according to a Bayesian DSGE model in the real business cycles framework. Stock price bubbles in this model appear endogenously as a positive feedback mechanism that is supported by optimistic beliefs.  Based on the obtained results, the sentiment shock was introduced as the most important source of bubbles fluctuations followed by fluctuations in the stock price. This shock reflects households’ beliefs about the relative size of bubbles and is passed to the real economy through credit constraints. This shock also expresses a large part of the fluctuations in output, consumption, and investment. Also, the labor supply shock and the investment-specific technology shock had a dominant role in creating employment and investment fluctuations, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Price bubbles
 • DSGE model
 • Sentiment shock
 • Real business cycles
 1. امینی، علیرضا، و حاجی محمد، نشاط (1384). برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره 1381-1338. مجله برنامه و بودجه، (1)10، 86-53.
 2. بیات، مرضیه؛ افشاری، زهرا، و توکلیان، حسین (1395). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، (78)24، 206-171.
 3. خیری، محمد؛ اسماعیل­پور مقدم، هادی، و دهباشی، وحید (1396). بررسی نوسانات ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر ترجیحات سرمایه­گذاران و کیفیت اطلاعات حسابدرای. فصلنامه حسابداری مدیریت، (35)10، 66-57.
 4. شاهمرادی، اصغر (1387). اثراتتغییرقیمتهایانرژیبررویسطحقیمت،تولیدورفاهدراقتصاد ایران.وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 5. صالح آبادی، علی، و دلیریان، هادی (1389). بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (9)3، 75-61.
 6. فلاح شمس، میر فیض، و زارع، عظیم (1392). بررسی عوامل تاثیرگذار در بروز حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (21)6، 91-73.
 7. واعظ، محمد، و ترکی، لیلا (1387). حباب قیمت و بازار سرمایه ایران. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، (3)31، 207-195.
 8.  وبسایت بانک مرکزی ایران، آمار و داده­ها (www.cbi.ir)
 1. Allen, F., & Gale, D. (2000). Bubble and crises. The Economic Journal, 110(460), 236-255.
 2. Amini, A. R., & Haji Mohammad, N. (2005). The estimation of the capital stock time series in Iran’s economy during 1967-2002. The Journal of Planning and Budgeting, 10(1), 53-86 (In Persian).
 3. Bailey, R. E. (2005). The economics of financial markets. Cambridge University Press.
 4. Balcilar, M., Gupta, R., Jooste, C., & Wohar, M. (2016). Periodically collapsing bubbles in the South African Stock Market. Research in International Business and Finance, 38, 191-201.
 5. Bayat, M., Afshari, Z., & Tavakolian, H. (2016). Monetary policy and stock price index in DSGE model framework. Quarterly Journal of Economic Research and Policies. 24(78), 171-206 (In Persian).
 6. Boone, L., Giorno, C., & Richardson, P.(1998). Stock market fluctuations and consumption behavior. OECD Economics Department Working Papers.
 7. Central Bank of Iran (www.cbi.ir).
 8. Fallah Shams, M. F., & Zare, A. (2013). The effective factors in the price bubble in Tehran Stock Market. Quarterly Journal of Securities Exchange, 6(21), 73-91 (In Persian).
 9. Gan, J. (2007). Collateral, debt capacity, and corporate investment: Evidence from a natural experiment, Journal of Financial Economics, 85, 709-734.
 10. Gertler, M., & Kiyotaki, N. (2010). Financial intermediation and credit policy in business cycle analysis, Working PaperNYU.
 11. Greenwood, J., Hercowitz, Z., & Krusell, P. (1997). Long-run implications of investment-specific technological change. American Economic Review, 87, 342-362.
 12. Gurkaynak, R. S. (2008). Econometric test of asset price bubbles: Taking stock. Journal of Economic Surveys, 22, 166-186.
 13. Hayashi, F. (1982). Tobin's marginal q and average q: A neoclassical interpretation. Econometrica, 50, 213-224.
 14. Hu, Y., & Oxley, L. (2018). Bubble contagion: Evidence from Japan’s asset price bubble of the 1980-90s. Journal of the Japanese and International Economies, 50, 89-95.
 15. Ikeda, D. (2013). Monetary policy and inflation dynamics in asset price bubbles. Bank of Japan Working Paper Series, No.13-E-4.
 16. Kheiry, M., EsmaeilpourMoghadam, H., & Dehbashi, V. (2017). Investigation the sudden volatility of stock value of the Tehran stock exchange relying on preferences of investors and quality of accounting information, Management Accounting, 10(35), 57-66 (In Persian).
 17. Kiyotaki, N., & Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of Political Economy, 105, 211-248.
 18. Larsen, E. S. (1997). Theories and tests for bubbles. Working Papers of UniversitetetI Tromso, PP, 17-19.
 19. Liu, Z., Wang, P., & Zha, T. (2011). Land price dynamics and macroeconomic fluctuations. NBER Working Papers 17045.
 20. Miao, J., & Wang, P. (2011). Bubbles and credit constraints. Working Paper, Boston University and HKUST.
 21. Miao, J., Wang, P., & Xu, Z. (2012). A Bayesian DSGE model of stock market bubbles and business cycles. Working Paper, Boston University.
 22. Miao, J., Wang, P., & Xu, Z. (2015). A Bayesian dynamic stochastic general equilibrium model of stock market bubbles and business cycles. Quantitative Economics, 6, 559-635.
 23. Nazes, D., & Silva, D. (2007). Rational bubbles in emerging stock markets. MPRA Paper, 4641, 1-10.
 24. Paetz, M., & Gupta, R. (2014). Stock price dynamics and the business cycle in an estimated DSGE model for South Africa. University of Pretoria, Department of Economics Working Paper Series.
 25. Salehabadi, A., & Dalirian, H. (2010). Testing the existence of price bubble in Tehran Stock Market. Quarterly Journal of Securities Exchange, 3(9), 61-75 (In Persian).
 26. Seven, U., & Yetkiner, H. (2016). Financial intermediation and economic growth: Does income matter? Economic Systems, 40, 39–58.
 27. Shahmoradi, A. (2008). The effects of energy price changes on the price level, production, and welfare in Iran’s economy. The Ministry of Economic Affairs and Finance (In Persian).
 28. Shiller, R. J. (1981). Does stock price move too much to be justified by subsequent changes in dividends? American Economic Review, 71, 421-436.
 29. Smets, F., & Wouters, R. (2003). An estimated stochastic dynamic general equilibrium model of the Euro area. Journal of the European Economic Association, 1, 1123–1175.
 30. Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian DSGE approach. American Economic Review,97, 586-606.
 31. Smith M. H. & Smith, G. (2006). Where is the housing bubble? Department of Economics Pomona College.
 32. Uhlig, H. (1999). A toolkit for analyzing nonlinear dynamic stochastic models easily in computational methods for the study of dynamic economies. Oxford University Press.
 33. Vaez, M., & Torki, L. (2008). Price bubbles and capital market in Iran. Quarterly Research Bulletin of Isfahan University (Humanities). 31(3), 195-207 (In Persian).
 34. Zagaglia, P. (2009). Forecasting with a DSGE model of the term structure of interest rates: The role of the feedback. Central Bank of Sweden.