آزمون خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع - مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی

چکیده

در سال‌های اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران رو به‌گسترش است، از این‌رو شناخت عوامل مؤثر بر این بازار ضروری است. تغییر در عرضه پول می‌تواند یکی از این عوامل تأثیر‌گذار باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر گسترش حجم پول یا خنثی بودن پول در بازار سرمایه ایران پرداخته شده‌است. در این راستا از داده‌های مربوط به متغیر‌های حجم پول، نقدینگی، شاخص-های سرمایه شامل شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی با تواتر فصلی و برای بازه زمانی 1380 تا 1394 استفاده شده ‌است. سپس با انجام آزمون مانایی هگی برای داده های فصلی استفاده شد. برای اجرای آزمون اصلی از روش ارائه‌شده توسط فیشر و سیتر در این خصوص استفاده شد. بر این اساس مدل مزبور تحت ۲۰ مدل با تاخیرات متفاوت از حجم پول تخمین خورد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که گسترش حجم پول در بلندمدت بر هیچ ‌یک از شاخص‌های بازار سرمایه تأثیر ندارد. نتایج مشابهی نیز برای متغیر نقدینگی به‌دست ‌آمده است. به‌طور کلی نتایج به‌دست آمده خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Test of Money Neutrality In Stock Market of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Monjazeb 1
 • Meysam Rafei 2
 • Maryam Ahmadi 3
1 Associate Professor of Economics, Kharazmi University
2 Assistant Professor of Economics, Kharazmi University
3 M.A in Economics, Kharazmi University
چکیده [English]

In recent years, the role of stock market in the economy of Iran is growing. Therefore, it is important to recognize the factors affecting to this market. Changes in the money supply can be one of this factors, so this study investigates long run neutrality of money in the stock market of Iran. In this regard, quarterly data of monetary aggregates M1, M2 and the real stock indexes that is total index, industrial index and financial index has been employed in this study over the period ranging from the second quarter of 2001 to the second quarter of 2015. In this paper the order of integration of the series for money supply and real stock indexes has been identified by using Hegy[1] test. The Fisher-Seater (FS) methodology has been used to test the neutrality of money in this research. The empirical results indicate that permanent changes in money supply (defined as M1) don’t affect the real stock indexes. Similar results were also obtained for money defined as M2. In general, the results support that money is neutral in the stock market of Iran.[1] Hylleberg, Engle, Granger and Yoo 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neutrality of Money
 • Iran Capital Market
 • Indexes of Capital Markets
 1.  

  1. تشکینی، احمد، و شفیعی، افسانه (1384). متغیرهای پولی و مالی آزمون خنثایی پول. فصلنامه پژوهش­های بازرگانی، 9(2)، 125-152.
  2. پایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،www.cbi.ir ، گزیده آمارهای اقتصادی، سال‌های مختلف.
  3. پیش­بهار، اسماعیل، و رسولی بیرامی، زهرا (1394). آزمون خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت در اقتصاد ایران- کل و زیر بخش کشاورزی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 15(3)، 135-150.
  4. جبل عاملی، فرخنده، و گودرزی فراهانی، یزدان (1392). تاییدی دیگر بر خنثایی پول. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 21(4)، 109-138.
  5. جعفری صمیمی، احمد، و عرفانی، علیرضا (1383). آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن بلندمدت پول در اقتصاد ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 39(4)، 117-138.
  6. جعفری صمیمی، احمد، و قیدر، قنبرزاده­نیار (1388). شکست ساختاری و آزمون فرضیه­های انتظارات عقلایی کلان در ایران (1367 -1386).  مجله تحقیقات اقتصادی، 44(3)،  47 -67.
  7. حنطه، مهدی، عسگری، منوچهر، و ختایی، محمود (1397). بررسی پدیده خنثایی پول در اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد مالی، 12(1)، 47-74.
  8. خداویسی، حسن، و عزتی شورگلی، احمد (1395). آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید بر تکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها. دو فصلنامه اقتصادی پولی، مالی، 23(1)، 46-62.
  9. شاهمرادی، اصغر، و ناصری، علی (1389). بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در اقتصاد ایران: مقایسه انباشته های پولی ساده و دی ویسیا. فصلنامه پژوهش­نامه اقتصادی، 10(4)، 299-327.
  10. کریمی موحد، حامد (1392). بررسی میزان تأثیر پذیری بازدهی بورس اوراق بهادار تهران از نرخ تورم اقتصاد ایران و قیمت طلا (پایان نامه کارشناسی ارشد). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی­.
  11.  نجفی، بنفشه، حکیمی­پور، نادر، و اکبریان، حجت (1397). خنثایی پول در بخش خدمات اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 18(3)، 57-78.
  1. Deev, O., & Hodula, M. (2016). The long-run super neutrality of money revised: the extended european evidence. Review of Economic Perspective, 16(3), 187-203.
  2. Fisher, M.E., & Seater, J. (1993). Long-run neutrality and super neutrality in an ARIMA framework. American Economic Review, 83(3), 402-415.
  3. Hante, M., Asgari, M., & Khataee, M. (2018). Evaluating money neutrality in Iran's economy. Journalof Financial Economics, 12(1), 47-74 (In Persian).
  4. Jabal Ameli, F., & Gudarzi Farahani, Y. (2014). Another conformation of money neutrality. Journal of Economic Research and Policies, 21(4), 109-138 (In Persian).
  5. Jafari Samimi, A., & Erfani, A. (2005). Testing neutrality and super neutrality in economic of Iran. Journal of Economic Research, 39(4), 117-138 (In Persian).
  6. Jafari Samimi, A., & Ghanbarzadeh Niar, GH. (2010). Structural breaks and test of MRE proposition in Iran. Journal of Economic Reaserch, 44(3), 47-67 (In Persian).
  7. Karimi Movahed, H. (2013). Measuring the impact rate of stock price returns from inflation rate and gold price in Iran (Master's Thesis). Institute of humanities and cultural studies (In Persian).
  8. Khoda Vaisi, H., & Ezzati Shourgoli, A. (2016). Examining monetary neutrality in short-run and long-run considering monetary shockes in the economy of Iran, Applying bounds testing approach. Journal of Financial Monetray Economics, 23(1), 46-62 (In Persian).
  9. Lucas, R.E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4(1), 103-124.
  10. Najafi, B., Hakimipour, N., & Akbarian, H. (2018). Neutrality of money in Iran's service sector. Journal of the Economic Research, 18(3), 57-78 (In Persian).
  11. Pish Bahar, E., & Rasoli Beirami, Z. (2015). Testing for long-run neutrality and super neutrality of money in the Iranian economy: Aggregate level and agricultural sector. Quarterly Journal of the Economic Research, 15(3), 135-150 (In Persian).
  12. Plosser, C. (1989). Understanding real business cycles. Journal of Economic Perspectives, 3(3), 51-77.
  13. Puah, C.H., Habibullah, M.S., & Liew, V.K. (2010). Is money neutral in a stock market? The case of Malaysia. Economics Bulletin, 30(3), 1852-1861.
  14. Sahin, A., & Dogan, I. (2017). Analysis of the neutrality of money for the US economy. Journal of applied Sciences, 17(7), 365-373.
  15. Sam,Y.H., Geetha, C., Chandran, V.V. & Ahmed, A.(2015). Testing the neutrality of money towards real Output: A case of Malaysia. International Journal of Economics and Management Sciences, 4(10), 2-9.  
  16. Saunders, P. J. (July – September 2002-2003). Effects of monetary changes on the U.S economy in the Short-run and Long-run. The Indian EconomicJournal, 1(1), 27-49.
  17. Serletis, A., & Koustas, Z. (1998). International evidence on the neutrality of money. Joirnal of Money, Credit and Banking, 30(1), 1-25.
  18. Shah Moradi, A., & Nasseri, A. (2010). Investigating neutrality and Super neutrality in economic of Iran. Journal of Economic Research, 10(4), 299-327 (In Persian).
  19. Shelley, G.L., & Wallace, F.H. (2006). long run effects of money on real consumption and investment in the U.S. International Journal of Applied Economics, 1(3), 71-88.
  20. Snowdon, B. H., & Wynarczyk, P. (1994). A modern guide to macroeconomics: An introduction to competing schools of thoughts. Edward Elgar Publishing Limited, Hants, U.K, 3(1), 286-341.
  21. Tashkini, A., & Shafiee, A. (2005). Monetary and financial variabeles and neutrality of money. Iranian Journal of Trade Studies, 9(2), 125-152 (In Persian).
  22. Tawadros, B.G. (2007). Testing the hypothesis of long-run money neutrality in the Middle East. Journal of Economic Studies, 34(1), 13-28.