نویسنده = داود جعفری سرشت
ترجیحات ریسکی و بحران ارزی در اقتصاد ایران- رویکرد سویچینگ مارکف

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 59-88

10.22034/ecoj.2022.46216.2883

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ داود جعفری سرشت


تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 239-266

10.22034/ecoj.2021.45400.2856

راضیه داوری کیش؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت