نویسنده = سجاد بهپور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 131-150

تیمور رحمانی؛ سجاد بهپور؛ رقیه شجاع الدین


2. بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 89-106

علی حسین صمدی؛ سجاد بهپور