نویسنده = مهدی طغیانی دولت آبادی
تبیین معیار های اخلاق در بانکداری اسلامی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 167-194

10.22034/ecoj.2021.41740.2714

فاطمه واحدی منفرد؛ محمد واعظ برزانی؛ مهدی طغیانی