کلیدواژه‌ها = تغییرات حدسی
بررسی قدرت انحصاری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد کشش تغییرات حدسی (طی دوره 1399-1380)

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 257-282

10.22034/ecoj.2022.47007.3070

جعفر یوسفی؛ مهدی مرادی؛ سید یوسف حاجی اصغری؛ رستم قره داغی


مقایسه تطبیقی قدرت انحصاری در صنعت لاستیک و پلاستیک ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 27-48

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ خدیجه گراوند