کلیدواژه‌ها = پنل دیتا
شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-196

سمانه نورانی آزاد؛ فرهاد خدادادکاشی


بررسی اثر میزان باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مورد کشورهای در حال توسعه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 51-72

بهزاد سلمانی؛ پرویز محمد زاده؛ نسیم مهین اصلانی نیا