کلیدواژه‌ها = ساختار بازار
بررسی قدرت انحصاری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد کشش تغییرات حدسی (طی دوره 1399-1380)

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 257-282

10.22034/ecoj.2022.47007.3070

جعفر یوسفی؛ مهدی مرادی؛ سید یوسف حاجی اصغری؛ رستم قره داغی


تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-34

10.22034/ecoj.2021.40306.2665

حسن رضایی؛ محمد رضا لطفعلیپور؛ محمدعلی فلاحی


بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 119-144

مجتبی بهمنی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی


بررسی شاخص‌های مختلف تمرکز در صنعت سیمان کشور

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 71-88

محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ فیروز فلاحی؛ صمد حکمتی فرید