کلیدواژه‌ها = مخارج آموزشی
اثر ترکیب مخارج دولت بر رژیم‌های نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-266

10.22034/ecoj.2021.45362.2855

اسماعیل رمضانپور؛ هانیه صداقت کالمرزی


برآورد مدل مخارج آموزشی خانوار با استفاده از داده‌های سانسورشده

دوره 5، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 221-246

مهدی کرامت فر؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ عزت الله عباسیان